Kari-Lise Rørvik er nominert på sikker 1 plass for Venstre til valget i 2023 og også nominert som ordførerkandidat.

Bøkebloggen har sendt henne 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hennes.

1) Kari-Lise Rørvik, du er ansatt i Gassnova som sekretariatsleder for CLIMIT. 

CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova og Norges Forskningsråd. Gassnova har det overordnede koordineringsansvaret og leder programsekretariatet og skal finne løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. Totalt har du 22 års erfaring som geolog, fra oljeindustrien som konsulent/letegeolog og fra universitetet i Tromsø som klimaforsker/stipendiat. Da kan vi vel trygt påstå at klimaspørsmål og miljøvern er to av dine satsingsområder?

Ja, å stanse klimaendringene og samtidig ta vare på naturen er en av de viktigste kampene vi må kjempe. En god klima- og miljøpolitikk sikrer friheten til de som kommer etter oss.

2) Norge har tre partier som betrakter seg som miljøpartier: SV, Miljøpartiet De grønne og Venstre. Hva er det Venstre kan by på i miljøsaker som de andre ikke kan? Hvorfor skal for eksempel miljøinteresserte velgere stemme på Venstre?

Fordi Venstre har en helhetlig politikk. Med det mener jeg at vi er ikke et saksparti. Og fordi vi er et parti som ønsker miljøvern og samtidig ønsker utvikling for samfunnet.

3) Larvik Venstre har stolte tradisjoner og stod en gang sterkt i byen. Venstres stifter og første formann, Johan Sverdrup, startet sin politiske karriere som ordfører i Larvik 1849–1857. Vi har også hatt markante Venstre-ordførere som Ludvig Næss og Karl B. Løwe. Tror du Larvik Venstre noen gang kan få tilbake en stor innflytelse?

Ja, absolutt! Jeg tenker at Larvik fortjener et stort, sosialliberalt sentrumsparti som skal ta Larvik framover.

4) Ifølge partiprogrammet er Venstre et sosialliberalt parti. Kan du fortelle:

Venstre er det eneste sosialliberale partiet i norsk politikk. Venstre mener at du har personlig frihet, samtidig som du har ansvar for fellesskapet og dine medmennesker. Vi tror på frihet uten egoisme, solidaritet uten sosialisme, og frihet til å skape din egen lykke og gode lokalsamfunn i fellesskap med andre. Larvik Venstre er et fremtidsrettet og optimistisk parti, og vi skal føre en tydelig politikk.

5)  Ser du deg først og fremst som en Stavern-politiker eller Larvik-politiker? Håper du at staværingene skal på deg som sin representant i kommunestyret? Vil du prioritere Stavern-saker? Tror du at du kommer til å få ekstra stemmer i Stavern?

Jeg er politiker for hele Larvik, men det er viktig å huske at vi har 2 byer i kommunen vår. Og kanskje har ikke disse to valgkretsene vært representert godt nok i kommunestyret? Verken Larvik Sentrum eller Stavern. Jeg håper at folk i Larvik kommunen vil stemme på meg fordi de syns jeg har noe å bidra med, at de tenker at jeg kan være deres ombudsmann og at de tenker at jeg er troverdig. Med en så stor kommune som Larvik har blitt så er det utrolig viktig at vi får på plass nærdemokratiutvalg.

6) Det har framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. Hva vil dere gjøre for å bedre forholdene? 

Vi må bygge opp tilliten fra innbyggerne våre igjen, for ansvaret for dårlige tjenester innen helse og mestring ligger hos politikerne. Vi må sørge for at eldre og syke som mottar tjenester opplever trygghet og kvalitet. Når det kommer opplysninger om sterkt kritikkverdige forhold så kan ikke vi svare at det er bra nok, da må vi gjøre tiltak.

7) Hvilke partier vil Venstre samarbeide med etter valget, og hvilke partier vil IKKE Venstre samarbeide med?

Med å være et sosialliberalt sentrumsparti så har vi mulighet til å søke samarbeid der vi får mest gjennomslag for vår politikk.

8) Når det gjelder samarbeid med MDG ser du det som en fordel eller ulempe at MDGs gruppefører, Hallstein Bast, er Venstres tidligere gruppefører? Hvordan er forholdet mellom deg og ham?

Vi har et godt og konstruktivt samarbeid. Det er en fordel for Venstre at Bast er enig med Venstre i mange saker.

9) Hvilke saker kan IKKE Venstre kompromisse om?

Kutt i skolebudsjett kan vi ikke kompromisse om! Ei heller nedbygging av dyrkbar jord og rasering av natur.

10) Er det ikke viktig for Venstre å spille på lag med innbyggerne? Hvordan er synet i dag på hvor en ny jernbanestasjon skal ligge?

Å spille på lag med innbyggere er det viktigste vi politikere og hva hele rollen til kommunen er. Når det gjelder jernbaneplassering så mener vi at Kongegata alternativet må stå. Det er ingen andre alternativer nå, selv om noen liker å tro det. Det er først når ny nasjonal transportplan kommer vi kan for eksempel oppheve båndleggingen. Men frem til det så må vi alle jobbe alt vi kan for å sørge for at jernbanen i Larvik får penger. Dobling av antall tog gjennom Torstrand slik linjene går nå er helt urealistisk og en forferdelig ulempe for folk som bor der. Å bare beslutte å oppheve båndlegging nå vil uansett være en forferdelig dårlig taktikk for videre forhandlinger med sentrale myndigheter.

11) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole?

Vi vil kvitte oss med alle bygninger som kommunen ikke bruker. Romberggata er et godt eksempel på et bygg som vi må enten gjøre noe med eller selge. Vi trenger ikke dette store bygget for gruppemøtene til politikere. Vi har også en skole på Tanum som istedenfor å selge, så har de andre partiene besluttet å bruke titalls millioner i oppussing på. Veldig rart.

Badeparken, Tollboden er andre eksempler hvor vi må diskutere om disse utnyttes godt nok. Kanskje kan Tollboden inneholde private aktører som kan tilby matopplevelser? Det er mye å ta tak i, men felles er at vi må få ut fingeren. Altfor mange planer og tanker blir ikke realisert, så vi sitter igjen med bygningsforfall.

12) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger?

Vern av eldre bygninger og gamle bymiljøer er en viktig del av fremtidens by- og stedsutvikling. Dette gir forbindelser til fortiden, og gir byene identitet og stedegenhet. Gjenbruk av bygninger er også god klimapolitikk.

13) Er det viktig for deg som ordfører å ha et positivt forhold til næringslivet? Kan du forstå at folk i Larvik er skeptiske til at politikerne overfor enkelte aktører har vært meget imøtekommende?

Selvfølgelig må vi ha et positivt forhold til næringslivet. Vi trenger alle gode krefter i denne byen og vi må skape gode vilkår for alle. Når det gjelder om enkelte aktører har blitt imøtekommet ekstra, så stemmer nok dette. Derfor må vi ha mer åpenhet. Et eksempel på dette er leiekontrakten som alle de andre partiene ønsker å inngå med Fritzøe Eiendom om samlokalisering for barn og unge i Hammerdalen. Et veldig positivt tiltak som kan bli utrolig bra. Men det er bare vi som stilte og stiller spørsmålstegn hvordan vi så lett inngår en leiekontrakt med verdi 150-160 MNOK over 20 år med en aktør. Hvorfor har ikke kommunen gått bredere ut? Vi mener dette ikke er ryddig og skaper dårlig konkurranse for alle de andre aktørene.

 14) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens parti. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil Venstre gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere?

Noe av det viktigste vi kan gjøre er å sørge for å lytte til hva næringslivet ønsker og hjelpe til å tilrettelegge fra administrasjonen. For byggebransjen og eiendomsaktører så er det viktig med forutsigbarhet og fart. Vi må bli raskere og bedre på saksbehandling. Nylig ble Sandefjord kåret til beste i klassen der. Målet vårt må være å slå dem innen få år. Men det kanskje viktigste for etablering er at vi sørger for at folk vil bo her. Skaper vi gode byer og gode nærmiljøer som tiltrekker seg folk så vil også etableringer komme.

15) Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil Venstre gjøre for å få slutt på det?

Ja, til en viss grad er jeg enig i det. Venstre har dessverre erfart at det har vært mangelfull oppfølging fra kommunens side i noen ulovlighetssaker. En av disse var byggesaken i Larviksveien 19 i Stavern der boligsameiet ikke fikk tilstrekkelig uteareal. Kommunen skulle her på et tidlig tidspunkt ha grepet fatt i saken og fulgt opp denne, noe som ikke ble gjort. Venstre vil forsterke bemanningen innenfor virksomhetsområdet byggesak for å følge opp ulovligheter. Bevisstgjøringen om at lovverket og bestemmelser skal følges nøye opp, må forsterkes både i administrasjonens ledelse og også blant politikerne.

16) Tror du dere får igjennom forslaget om å etablere nærmiljøutvalg?  

Vi håper det. Men det er ikke alle partier som er glad i å gi fra seg makt.

17) Tror du at du kommer til å ha et godt samarbeid med kommunaldirektør Gro Herheim? Er du enig i det som noen sier at kommunaldirektøren har fått for mye makt?

Jeg har stor respekt for kommunaldirektør Gro Herheim og administrasjonen i kommunen. En klar rolle- og ansvarsfordeling mellom administrasjonen og kommunestyret er grunnleggende viktig. Politikerne i kommunestyret har styringsrolle, arbeidsgiverrolle, lederrolle og de skal representere innbyggerne. Makten ligger i kommunestyret og lokaldemokratiet i Larvik er godt, men kan alltid bli bedre. Vi må huske at tillit er den mest sentrale verdien i et godt lokaldemokrati.

18) Hva er din beste egenskaper, og hva er dine verste egenskaper?

Jeg tror mine beste egenskaper er at jeg er ærlig, åpen og troverdig, mine verste egenskaper er at jeg er utålmodig og tar dårlig imot kritikk, det må jeg øve meg på.

19) Hvor skal biblioteket ligge?

Nært der det skal bli masse liv. Og det er sentrumsnært.

20) Har du noe å si til Larviks innbyggere til slutt?

Husk å bruk stemmeretten din! Og stem på en person du har tillit til.

Bøkebloggen takker Kari-Lise Rørvik for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *