«Kommunen kan ikke holde tilbake dokumenter med den begrunnelsen at de er faglig uenig med klageinstansen. Vi anser at en slik fremgangsmåte er et grovt brudd på kommunens plikter i klagesaker etter offentleglova slik disse fremkommer av forvaltningsloven og den ulovfestede læren om god forvaltningsskikk», skriver Statsforvalteren i Troms og Finnmark til Kautokeino kommune.

I september i fjor ba Kommunal Rapport om innsyn i en presentasjon daværende kommunedirektør Kent Valio hadde hatt for formannskapet i februar i fjor. Presentasjonen hadde overskriften «Giftig arbeidsmiljø, press om særfordeler til politikere, trusler og represalier»

Fire ganger har Statsforvalteren deretter bedt kommunen om å oversende dokumentene, slik at overordnet myndighet i tråd med offentlighetslovens bestemmelser kan ta stilling til innsynsretten i dokumentene, men kommunen har ikke svart. Nå må Kautokeino kommune tåle kritikk.

«Statsforvalteren viser til at kommunen brukte nesten fem måneder på å oversende presentasjonen slik at klagen kunne behandles til tross for flere purringer.

«– Vi var klar over at dette var et brudd på offentlighetsloven, men det var slik vi valgte å gjøre det. Det finnes ingen sanksjoner for å bryte loven, og vi tenkte at vi bare skulle avvente og ta den kjeften vi eventuelt får», sier Hætta til Kommunal Rapport. Les hele saken fra Kommunal Rapport her.

Nå mener jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitet i Bergen at kommunedirektøren bør politianmeldes og straffes for grov tjenesteforsømmelse.

«– Offentlighet er en helt sentral del av det norske demokratiet, og som offentlig tjenestemann kan man ikke bevisst bryte lovgivningen bare fordi det ikke finnes sanksjonsmuligheter for lovbrudd. Jeg synes dette er et angrep på demokratiet, og det er en alvorlig sak,» sier Marthinussen.

Sivilombud Hanne Harlem kjenner denne saken kun fra media, men hun presiserer at det er viktig at både kommuner og andre forvaltningsorganer følger reglene i offentlighetsloven.

«– Kommuner og kommunenes dokumenter er til for befolkningen. En sentral forutsetning for en opplyst og åpen debatt, og tillit til myndighetene, er at den enkelte kan få se myndighetenes dokumenter. En forutsetning for dette er at innsynskrav behandles korrekt», uttaler Harlem til Kommunal Rapport. Les hele saken her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook