Onsdag 31 mai 2023 skal saken om kommunedelplan for InterCity opp i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring. Saken handler om fortsatt båndlegging eller oppheving. Arealplanlegger Ole Sannes Riiser er saksbehandler og skriver blant annet dette i innstillingen til utvalget:

Kommunestyret vedtok i august 2019 kommunedelplan for InterCity gjennom Larvik fra Sandefjord grense til Farriseidet, med båndlegging av den foreslåtte jernbanetraseen etter plan- og bygningsloven § 11-8 d). En slik båndlegging har en tidsbegrensning på fire år, med mulighet for forlengelse med fire nye år. Larvik kommune må dermed nå ta stilling til om man ønsker å forlenge båndlegginga.

Kommunedirektøren mener grunnlaget for båndlegging fortsatt er til stede. Det er Stortinget som beslutter samferdselspolitikken i Norge gjennom behandling av Nasjonal transportplan, og siste gjeldende vedtak fra Stortingets behandling av NTP 2022-2033 våren 2021 sier at ambisjonen om InterCity-satsningen på Vestfoldbanen står ved lag. Kommunedirektøren må forutsette at Stortinget har til hensikt å følge opp dette vedtaket i kommende NTP-prosess sålenge det ikke er fattet andre vedtak som sier noe annet.

Samferdselsdepartementet har i forarbeidene til neste Nasjonale transportplan for 2025-2036 bedt fagetatene Jernbanedirektoratet og Bane NOR om åutredevidere utvikling på Vestfoldbanen med utgangspunkt i dagens stasjonsløsning, men departementet har i et brev til Larvik kommune 26.08.2022 understreket at det de har bedt fagetatene om er et beslutningsgrunnlag for å kunne prioritere i neste NTP, og at det ennå ikke er fattet noen vedtak.

NTP 2022-2033

Da gjeldende nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) ble lagt fram for Stortinget våren 2021 ble følgende vedtak fattet (Innst. 653 S(2020-2021), vedtak 1228):

«Stortinget leggertilgrunnatambisjonenomInterCity-satsingenpåDovrebanen,Østfoldbanen, Vestfoldbanen og Ringeriksbanen står ved lag.»

Her vedtok stortingsflertallet noe annet enn det som var presentert som faglig anbefaling, og sikret dermed at videre planlegging i Larvik også ble omtalt. Det er dette vedtaket som fortsatt gjelder.

NTP 2025-2036

I det pågående arbeidet med neste nasjonale transportplan (NTP 2025-2036) har fagetatene Bane NOR og Jernbanedirektoratet ikke funnet rom til å prioritere jernbaneutbygging sør for Tønsberg.

Nasjonal transportplan vedtas av Stortinget. Fagetatenes vurderinger er kun anbefalinger i Samferdselsdepartementets arbeid med å ferdigstille forslag til neste Nasjonal Transportplan, og er følgelig ikke vedtatt politikk på nåværende tidspunkt. Det er heller ikke gitt at Samferdselsdepartementet vil følge forslaget til prioriteringer i NTP forslaget. Samferdselsdepartementet har i den anledning presisert overfor Larvik kommune at det de har bedt fagmiljøene om, er et beslutningsgrunnlag for å kunne prioritere i neste NTP, og at det ennå ikke er fattet noen vedtak.

Samferdselsdepartementet forventes å legge fram forslag til ny Nasjonal transportplan våren 2024. Det er forventet at Stortinget vil behandle planforslaget i juni 2024. Stortinget kan vedta noe annet enn det fagetatene anbefaler, som kan medføre at videre planlegging gjennom Larvik gis prioritet.

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK:

  1. Larvik kommune søker Statsforvalteren om forlengelse av båndleggingen for InterCity- utbygging, hensynssoner H710_1, H710_2 i kommunedelplan for Larvik by 2021-2033 og kommuneplanens arealdel 2021-2033, samt H710_3 i kommunedelplan for Larvik by 2021- 2033, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 d, for fire år.
  2. Larvik kommune ber Statsforvalteren formulere sitt vedtak slik at båndleggingen oppheves gjennom en omgjøring av vedtaket om forlengelse, dersom videre planlegging gjennom Larvik ikke er gitt prioritet i første seksårsperiode i vedtatt Nasjonal transportplan (NTP) for 2025-2036. Dette iht. forvaltningsloven § 35. En slik omgjøring må komme umiddelbart etter vedtak av NTP for 2025-2036, dersom videre planlegging gjennom Larvik ikke er gitt prioritet.
  3. Dersom videre planlegging i Larvik ikke gis prioritet i NTP 2025-2036 bes kommunedirektøren forberede rullering av kommunedelplanen for Larvik by, med fokus på utvikling i tidligere båndlagte arealer og knutepunktutvikling ved dagens stasjonsområde.

Les hele innstillingen til politikerne i utvalget her. 

Bøkebloggen regner med det vil bli en del diskusjoner på møtet på onsdag. Innstillingen herfra vil gå videre til formannskapet 7 juni 2023 og så til endelig sluttbehandling i kommunestyret 14 juni 2023.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *