Elin Nyland er nominert på sikker 1 plass for Arbeiderpartiet til valget i 2023 og også nominert som ordførerkandidat.

Bøkebloggen har sendt henne 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene våre og svarene hennes.

1) Elin Nyland, du er arvelig belastet. Som tredje generasjons politiker (din oldefar var stortingsmann Albert Christian Christiansen, din far er Steinar Nyland) føler du at ansvaret tynger?

Jeg har aldri opplevd det som en belasting å vokse opp i en politisk engasjert familie. I tillegg til de to du nevner, har min morfar også vært aktiv folkevalgt i mange år, og det blir ofte diskutert politikk når familien vår samles. Det har aldri vært et press fra noen at jeg skulle gå inn i politikken, og det valget tok jeg etter at jeg hadde passert 30 år. Jeg føler på ingen måte at dette er noe som tynger.

2) Med deg som ordfører hva er Arbeiderpartiets viktigste satsingsområder?

Vi har prioritert fire hovedområder i vårt program. Det første er Hjem til Larvik, der vi vil jobbe for at unge mennesker flytter hjem igjen til Larvik, og at så mange som mulig skal ønske å ha Larvik som sitt hjem. Videre vil vi ha et grønnere Larvik, både ved å satse på grønne næringer, og ved å ta vare på vår felles natur. Det tredje hovedområdet vårt er at det skal være trygt for alle å bo i Larvik. Da tenker vi både på tryggheten det er å ha en jobb, trygghet for at kommunen skal levere gode tjenester til innbyggerne våre, og trygghet i nærmiljøene. Det fjerde hovedområdet er Larvik for alle, som naturlig nok handler om inkludering og sterke fellesskap.

3) Din partikollega og varaordfører, Rune Høiseth, har ledet Hovedutvalget for helse, omsorg og mestring. Samtidig har det framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. Tar Larvik AP på seg ansvaret for dette, og hva vil dere gjøre for å bedre forholdene? Vil dere arbeide for å få lederen i dette utvalget etter valget i høst også?

Det er naturlig at vi tar vår del av ansvaret for dette. Det er politikerne som beslutter rammene for tjenestene våre, og det ansvaret tar vi. I den forbindelse er det viktig å si at hovedutvalget for helse, omsorg og mestring har jobbet godt sammen, og at rammene til tjenestene er styrket i denne perioden. Vi ønsker å fortsette denne prioriteringen, og samtidig må vi også jobbe for flere hele, faste stillinger innenfor helsetjenestene våre. Arbeiderpartiet er innstilt på å ta ansvar videre, og det innebærer også å ta ansvar for det som ikke har vært bra og å jobbe videre med forbedring sammen med de ansatte i tjenestene og ledelsen i kommunen.

Når det gjelder fordeling av verv etter valget, så er ikke det noe vi har oppmerksomheten på nå. Men vi er klare til å ta ansvar, og har dyktige folk på laget, som helt sikkert vil gjøre en god jobb som hovedutvalgsledere.

4) Deler du Høiseths syn om at innbyggere som i debattinnlegg har gått mot kommunens kjøp av Torget 1 «mangler kunnskap»?

Jeg tror det generelt er en utfordring at det ligger et stort og omfattende kunnskapsgrunnlag til grunn for de aller fleste politiske vedtak, og det kan være krevende å sette seg inn i alle sider ved de beslutninger som tas. Vi har mange engasjerte innbyggere, og vi oppfatter informasjon ulikt. Det har jeg respekt for.

5) Er det ikke viktig for AP å spille på lag med innbyggerne? Selv om svært mange i Larvik er motstandere av en jernbanestasjon i Kongegata, støttet AP dette. Det var jo på en måte Høiseths yndlingsprosjekt. Hvordan er synet på dette i dag?

En stor sak som stasjonsplassering er det helt naturlig at det er delte meninger om. Arbeiderpartiet hadde en grundig prosess i denne saken, og vi landet på at vi ønsker stasjon i Kongegata. Mange innbyggere var og er også enige med oss i det.  Saken om båndlegging skal jo opp til politisk behandling i disse dager, og jeg vil ikke forskuttere hva Arbeiderpartiets standpunkt til det vil være. Her vil vi ha en god debatt i partiet først.

6) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole?

Antallet tomme bygninger i kommunens eie er nok ikke så stort som mange tror, men vi er villige til å se på muligheter for å selge ubenyttede bygninger. Når det gjelder Torstrand skole så var vår gruppe delt i den saken, og kommunestyrets flertall har bedt om en egen sak der denne bygningen vurderes særskilt. Personlig tror jeg det er mest hensiktsmessig med riving, av hensyn til utviklingen av dette området og fordi det ikke er identifisert et behov for bygget fra kommunenes side. Da mener jeg det vil koste for mye å sette i stand et bygg vi ikke vet om vi har behov for.

7) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger?

Eldre bygninger er en del av vår historie, og derfor bør vi vurdere nøye hva som skal bevares for ettertiden. Jeg mener at bygninger ikke skal bevares for enhver pris, men vi har et felles ansvar for å ta vare på historien vår.

8) Er det viktig for deg som ordfører å ha et positivt forhold til næringslivet? Kan du forstå at folk i Larvik er skeptiske til at AP overfor enkelte aktører har vært meget imøtekommende?

Det er klart at det er veldig viktig å ha et positivt samarbeid med næringslivet. Det er vi helt avhengig av som kommune. Det er næringslivet som er med på å skape arbeidsplasser, og verdier for fellesskapet. Jeg vet ikke helt hvilke aktører det siktes til her, men vi ønsker å behandle alle aktører som ønsker å drive næring i Larvik på en forutsigbar og ryddig måte.

9) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens parti. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil AP gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere?

Jeg tror det er en naturlig utvikling og et skifte i hva slags arbeidsplasser vi skal møte framtida med. Mange av jobbene dagens barn og unge kommer til å ha, er ukjente for oss nå. Det er spennende å se at nye bedrifter etablerer seg i Larvik, og så vidt jeg har skjønt så er det for eksempel flere som har sitt daglige arbeid i Hammerdalen i dag enn det var da det var industri der. Vi vil bidra til god dialog med bedrifter og næringsliv, og legge til rette for at Larvik skal være et ønsket sted å etablere seg. Vår naturlige beliggenhet, infrastruktur og arealbruk er viktige stikkord i den sammenheng.

10) Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil AP gjøre for å få slutt på det?

Hvis spørsmålet innebærer at kommunen selv begår ulovligheter, så har jeg ikke grunnlag for å si at det er tilfelle. På generelt grunnlag er vi opptatt av at lover og regler skal følges, både i byggesaker og andre saker.

11) Hvilke partier vil dere samarbeide med?

Vårt primære ønske er et bredt rødgrønt samarbeid.

12) Hva er APs holdning til Venstres forslag om å etablere nærmiljøutvalg?

Det er et interessant forslag, og vi er opptatt av at folk skal kunne påvirke i sitt eget nærmiljø. Det har vi med i programmet vårt også. Det er imidlertid viktig å være tydelig på hvilke rammer som ligger til grunn for beslutninger som skal tas i slike utvalg, og at det etableres en felles forståelse for dette.

13) Som ordfører, tror du at du kan virke samlende? Kommer du til å spørre din far om råd?

Jeg tror jeg kan være samlende, og har god erfaring med å bringe mennesker sammen. Jeg er opptatt av å fokusere mest på det vi er enige om, og tror vi kan komme langt med det. Hvis jeg skulle være så heldig å bli ordfører, så er det nok mange jeg kommer til å spørre om råd, og jeg er heldig å ha mange kloke mennesker rundt meg. Min far er blant dem.

14) Tror du at du kommer til å ha et godt samarbeid med kommunaldirektør Gro Herheim? Er du enig i det som noen sier at kommunaldirektøren har fått for mye makt?

Samarbeidet med kommunedirektøren har vært godt så langt, så jeg ser ingen grunn til at det ikke skal fortsette å være det. Kommunedirektørens ansvar er jo i utgangspunktet lovregulert. Samtidig er det opp til oss å sørge for tydelighet i rollene, og at vi snakker om dette jevnlig. Kommunedirektøren er avgjørende for at vi skal få gjort en god politisk jobb, og da må samarbeidet være basert på gjensidig tillit og respekt.

15) Hvor synes du biblioteket bør ligge?

Så sentralt som mulig, slik at mange kan benytte seg at det fantastiske tilbudet som er der. Besøkstallene for biblioteket med dagens beliggenhet er veldig gledelige

16) Med deg som ordfører kommer AP til å satse mer på kvinnerelaterte saker? Kommer dere til å satse på å lokke kvinner, ja kanskje på din alder, til å bli medlemmer av partiet?

Arbeiderpartiet er opptatt av likestilling, og det innebærer blant annet at halvparten av våre listekandidater er kvinner. Det er viktig for meg å vise at det er fullt mulig å være kvinne, yrkesaktiv, mamma, og ha en rolle i lokalpolitikken. Forhåpentligvis kan det være til inspirasjon for andre kvinner som ønsker å engasjere seg.  Alle som ønsker å melde seg inn i Arbeiderpartiet er selvsagt hjertelig velkommen til det.

17) Synes du det er et problem at svært mange i APs ledelse, både lokalt og nasjonalt, ikke har yrker som en forbinder med arbeiderklassen? Vet du hvor mange på APs liste ved valget som har slike yrker?

Jeg tenker det er naturlig at dette endrer seg over tid, i takt med at arbeidslivet har endret seg også. Hvem som definerer seg som arbeiderklassen vil nok være ulikt ut fra hvem du spør. På lista vår har vi folk med varierte arbeidserfaringer, og det opplever jeg som en stor styrke for partiet.

18) Kommer du til å bruke partipisken mye?

Nei. Jeg har vært gruppeleder i snart 4 år, og den partipisken har jeg sett veldig lite til. Min lederstil baserer seg ikke på bruk av pisk.

19) Hva er dine beste egenskaper, og hva er dine verste egenskaper?

Mine beste egenskaper nok er at jeg er samarbeidsorientert og veldig tålmodig. Jeg er opptatt av å se det beste i andre, og å bygge gode lag.

Min dårligste egenskap er kanskje at jeg ikke er så flink til å sette grenser for meg selv, så jeg øver på å si litt mer nei. Er også en evig tidsoptimist.

20) Har du noe å si til Larviks innbyggere til slutt?

Jeg har lyst til å si at jeg er så stolt av å bo i Larvik, og å være en del av det fellesskapet vi er. Jeg håper flest mulig benytter stemmeretten sin, og muligheten til å påvirke.

Det som er så fint med lokaldemokratiet er at det er mulig å treffe folkevalgte på butikken, på håndballkamp, på tur i skogen eller på torget en lørdag formiddag. Bruk muligheten til å gi oss tilbakemelding, men husk også på at vi er helt vanlige mennesker, som har et ønske om å bidra til beste for Larvik.

Bøkebloggen takker Elin Nyland for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *