Anne Cecilie Kristensen er nominert på sikker 1 plass for Norgesdemokratene til valget i 2023 og også nominert som ordførerkandidat.

Bøkebloggen har sendt henne 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene våre og svarene hennes.

1) Anne Cecilie Kristensen, du er Norgesdemokratenes ordførerkandidat i Larvik ved kommunevalget 2023. Nye partier som Larvikslista og Bedre Larvik fikk inn flere kandidater i kommunestyret i de første valgene de deltok. Larvikslista fikk i 2003 til og med vervet som varaordfører. Det må bemerkes at dette var partier med lokale saker på programmet. Hvor mange representanter tror du at Norgesdemokratene vil få i kommunestyret etter valget? Har du politisk erfaring fra før av? 

Norgesdemokratene arbeider først og fremst for at vi skal få en representant inn i kommunestyret i Larvik. Om det kommer flere ombud inn i kommunestyret fra vår liste ser vi på det som svært positivt for de velgerne vi representerer. Det viktigste for oss er å komme på talerstolen i kommunestyret slik at vi kan presentere vår gode politikk og vårt kritiske syn på dagens styring.  

Jeg er oppvokst i en engasjert politisk familie og min farfar, Leif Kristensen, har hatt plass i kommunestyret for SV i Larvik i mer enn 40 år.  

De siste 20 årene har jeg arbeidet som advokat i Larvik og er godt kjent med en rekke institusjoner i vår by som politi, kommune, helsevesen, skole, NAV og barnevern. Det er min kjennskap via mitt yrke som har skapt et engasjement for forbedringspotensialet i Larvik innen de ulike sektorene.  Min farfar engasjerte seg sterkt mot at Larvik kommune skulle selge seg ut av Vestfold kraft. Jeg er oppvokst med å høre om konsekvensene av en slik håndtering, og nå ser vi at han fikk rett.  Ved min inntrenden i politkken er nettopp selvråderett over egene resurser en kjernesak.

Energi politikk er slik jeg ser det en av kommunevalgets viktigste saker. En stemme til Høyre, AP eller FRP i lokalvalget er å gi en støtte til de partiene som stemte frem ACER-avtalen i stortinget. Økte strøm og rente utgifter er de postene i kommuneregnskapet som la grunnlaget for det store underskuddet som nå ble presentert.  

2) Ideologisk definerer partiet seg som et anti-globalistisk, nasjonalkonservativt folkeparti. Det plasserer seg selv verken til venstre- eller høyresiden på den tradisjonelle politiske aksen. Én statsviter har plassert Norgesdemokratene på ytre høyreside. Dere var motstandere av corona-vaksine. Partilederne Vidar Kleppe, Elisabeth Rue Strenco og Geir Ugland Jacobsen har alle bakgrunn fra Fremskrittspartiet. Jacobsen ble ekskludert fra Fremskrittspartiet i desember 2020. Han hevdet at Donald Trump tapte valget på grunn av omfattende valgjuks. Er dette partiets offisielle holdning? 

Det er riktig at vi beskriver oss selv som et anti-globalistisk, nasjonalkonservativt folkeparti hvor vi har tatt den beste politikken fra andre partier. Hvorvidt en statsviter, uten navn, har kalt oss for et parti på ytre høyre må han selv begrunne nærmere. Det blir vanskelig for meg å kommentere. Valgjukset i USA er ikke en del av vårt politiske program, men det er et kjennetegn ved Norgesdemokratene at vi lukker ikke øynene og ønsker å bidra aktivt i samfunnsdebatten og poengtere den utviklingen vi ser. Nær halvparten av befolkningen i USA stiller spørsmål rundt premissene for valget. Flere sentrale politikere hos Norgesdemokratene, inkludert meg selv, har ment at det foreligger indisier på valgjuks i USA. Norgesdemokratene har i regi av partiet vist filmen 2000 Muels på kino i Oslo. En film jeg anbefaler alle å se, om de ønsker å sette seg inn i de argumentene som foreligger rundt valget i USA 2021. 

Norgesdemokratene rettet søkelyset på at man ved oppstart av mRna injeksjonen i Norge var kjent med at man kunne få alvorlige bivirkninger av mRna injeksjonen. Dette var det rapporter på fra blant annet USA. Det gjaldt blødningsforstyrrelser hos kvinner, hjerteproblemer for unge menn og blodpropp. Slik mRna injeksjonene ble gjennomført i Norge er det min vurdering at de som sa JA takk til mRna injeksjonen ikke ga et informert samtykke. Her sviktet norske myndigheter, og konsekvensene ser vi i dag. Nær 10.000 har meldt fra om alvorlige bivirkninger etter mRna injeksjonen.  To av fire vaksiner ble i løpet av pandemien stoppet av norske helsemyndigheter grunnet risiko for bivirkninger. Så våre advarsler om mRna injeksjonen har vist seg å være riktige.  

Norgesdemokratene arbeider for full offentliggjøring av dokumenter som dannet grunnlaget for nedstengingen av Norge og en gjennomgang av kostnad-nytte vurderingene. 

 I en facebook post fra meg 24. januar 2022 rettet jeg fokuset på at norske myndigheter innvilget 5 milliarder til koronatester og kun 100 millioner ekstra til fastlege ordningen, denne kan leses på min facebookvegg. I dette innlegget oppfordret jeg folk til å stemme på politikere i kommunevalget som tør stille spørsmål og innhente annen dokumentasjon enn den Guro Windsvoll fremlegger. De fleste har fått med seg fastlege krisen som har oppstått i Larvik, det var nok holdepunkteter for å ta tak i fastlegekrisen før januar 2022, hvorfor ble ikke det gjort?    

 3) Vidar Kleppe uttalte seg i mars 2023 kritisk om Putin og fordømte krigen i Ukraina. Det fikk han kritikk for og ble «fritatt» rollen som nasjonal talsperson. 10. mars 2023 ble det klart at han ikke ville stå på Norgesdemokratenes liste ved valget i 2023. Kleppe uttalte at: «Jeg melder meg ikke ut, men stiller meg ikke til disposisjon når situasjonen er som den er og det er ekstreme krefter i partiet.» 

Det er riktig at Kleppe ble fratatt sin rolle som politisk talsperson for partiet, da han valgte å presentere sitt personlige politiske syn på Norges bidrag i Ukraina krigen, uten forankring hos partiet. Dette gjorde han før sentralstyret hadde diskutert saken ferdig og det var enighet i sentralstyret at Ukraina krigen ikke skulle kommenteres før saken var ferdig behandlet. Når politisk talsperson går på tvers av et sentralstyre vedtak, mener jeg det er riktig at han ble fratatt vervet, uavhengig av sak.  

Norgesdemokratene fordømmer invasjonen av Ukraina, men ønsker ikke å bidra med våpen og andre krigshandlinger til noen av partene. Ukraina blir totalt ødelagt for hver dag som går med støtte fra Norge. Unge menn i hopetall mister livet sitt i krigen, med bidrag fra Norge. Klarer Ukraina å vinne krigen, så får vi håpe krigshandlingene stopper raskt. Erfaring viser at dette har vist seg tøffere enn NATO hadde antatt og Ukraina har vel gått på større tap og lidelser enn NATO hadde beregnet. Norgesdemokratene ønsker fred i Ukraina nå og mener dette bør gjøres på andre måter enn å støtte krigshandlinger. Vi har selv i vår historie erfaring med å kapitulere mot stormakter som kunne resultert i selvutslettelse av landet. Tidligere i historien har det ikke blitt ansett som ekstremisme å ville prøve fredelige løsninger for å komme til enighet. Retorikken har endret seg i samfunnsdebatten. Det er ikke fornuft og forstand som bestemmer reglene i dag. Det er noe annet.  

I partiprogrammet anfører dere Putins syn om at USA støttet det såkalte «statskuppet» i Ukraina i 2014, at den russiskorienterte minoriteten blir forfulgt og at Norge bør avstå fra å sende våpen til Ukraina. Dette er jo toner som man ellers finner hos den stalinistiske venstrefløyen i Rødt eller hos venstrefløyen i Sosialistisk Venstreparti? 

For de som ønsker å diskutere årsaken til krigen i Ukraina foreligger det mye dokumentasjon på at statskuppet i I Ukraina i 2014 var støttet av USA, men jeg tar gjerne en debatt på det. Jeg fører en argumentasjon på de faktiske forhold som foreligger og bryr meg svært lite om hvordan mine meninger blir kategorisert. I det innledende spørsmålet ble vi beskrevet som ytre høyre, så dine vurderinger her viser vel at denne statsviternes vurderinger da ikke er riktig.  

4) Hvilke partier vil dere samarbeide med, og hvilke partier vil dere ikke samarbeide med? 

Vi vil samarbeide med partier som fremmer saker vi ønsker å støtte. Vår politikk kan dere lese mer om i det lokale partiprogrammet som snart er tilgjengelig. Vi verken favoriserer eller ekskluderer noen partier. Vi er ikke forutinntatt, men ønsker å gjøre Larviks innbyggere oppmerksomme på hvor viktig det er å få inn nye stemmer i kommunestyret. Som jeg skrev innledningsvis så er min hovedmotivasjon at Norge må få kontroll på egne naturresurser som strøm/energi. Her kan velgerne ikke stole på de partiene som stemte fram avtaler for landet vårt som gjør at lokale aktører går konkurs; fordi de ikke klarer å betale strømregningen. Jeg var til stede i salen i Bølgen da SMB holdt «strømdebatt» med lokale bedrifter. Det berørte meg sterkt å høre situasjonen for bedriftene i Larvik. Det er feilslått politikk å diskutere strømstøtte. Kraften i Norge tilhører folket og dette innebærer at norske bedrifter og husstander skal kunne kjøpe strøm til innkjøpspris. Staten eller andre land skal ikke tjene på våre kraftverk. Vi har mer en nok kraft i Norge til å dekke våre behov. Det er ikke vår jobb å subsidiere Europa med energi. Norgesdemokratene har arbeidet mot vindturbiner i Norge over flere år fordi dette er pengesluk uten gevinst for Norge. Høyre og AP fronter en politikk hvor oljen skal utfases og grønn ideologi skal overta. Dette grønne skiftet bidrar til svekkelse av den norske kronen og er selvutslettende for landet. Det påvirker oss lokalt at man har partier som fører en slik politikk.   

5) Hva er Norgesdemokratenes holdning til Venstres forslag om å etablere nærmiljøutvalg? 

Jeg har ikke satt meg inn i hva dette dreier seg om foruten den informasjonen som ligger på Larvik kommune sine sider. Min holdning er at dette fremstår som et nytt byråkratisk utvalg som bør være unødvendig. Det er ansatte i Larvik kommune i dag som burde kunne ta for seg disse oppgavene. Vi har mange frivillige organisasjoner i Larvik som kan kontaktes slik at man kan få satt i gang tiltak som kan bidra til umiddelbar folkehelse og sikre gode oppvekstsvilkår. Det er kjent at disse foreningene sliter og har ikke midler til å igangsette eller opprettholde tiltak. Jeg mener at lokale lag og foreninger må få midler til fortsatt drift og ikke kun til oppstart.   

6) Norgesdemokratene ønsker å innføre en større grad av direkte demokrati, slik som i Sveits. Hvilke saker kunne du foreslå at det ble stilt folkeavstemninger om i Larvik? 

Som utgangspunkt bør man kunne ha folkeavstemminger i alle saker som berører Larviks innbyggere. Dette vil skape engasjement og sikre at innbyggerne får muligheten til å delta i viktige spørsmål for byen vår. I dag vil jo aktuelle spørsmål være eiendomsskatt, kjøp av Torget 1, kjøp av Gumserød gård, båndleggingen av Larvik sentrum og for eksempel beliggenheten til legevakten.  

7) Ett av deres 12 kjernepunkter er eldreomsorg og alderdom. Det har framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. Hva vil dere gjøre for å bedre forholdene? 

Min mormor bodde fra oktober 2021 til juni 2022 først på helsehuset Larvik og senere Furuheim. Hennes opphold på disse institusjonene er et dystert minne for meg og min familie. Mor hadde bodd hjemme hos oss frem til hun ble 98 år. Mitt politiske engasjement grunner også i våre erfaringer fra hennes tid på Furuheim og Helsehuset. Jeg ønsker å bidra til at det skal være trygt og godt å bo på våre sykehjem i Larvik. Det som ble fremstilt på TV er slik vi opplevde det, og vi har enda grovere tilfeller å vise til.  Det hjelper ikke at 80% opplever at de får god nok omsorg. Da må vi ta kampen for de resterende 20 prosentene.  Norgesdemokratene har i sitt program at politikere i Larvik bør få innsyn i saker hvor brukere av kommunale tjenester har klaget. Dette slik at kommunestyret kan være føre var og ikke få kjennskap til realitetene i byen vår via NRK eller lokalavisa. Temaet er svært viktig, og Norgesdemokratene vil arbeide for økte statlige bevilgninger til Larvik for å gi et bedre helsetilbud i Larvik til eldreomsorgen.  

Jeg ønsket å være med i den lokale debatten som ØP arrangerer, men de ønsket kun representanter fra de partiene som allerede var i kommunestyret. Det er synd at lokalavisa ikke slipper nye krefter og synspunkter til. Det er min mening at lokalavisa da bidrar til svekkelse av demokratiet og helt har glemt samfunnsansvaret som pressen har. Jeg vil med dette takke Bøkebloggen for at jeg får presentere mine synspunktet og engasjement for lokal politikk.  

 8) Hvordan er synet på en ny jernbanestasjon i Kongegata? 

Jeg ønsker ikke å rasere sentrum på en slik måte som foreslått og mener det må finnes andre alternativer. Med dette som utgangspunkt er vi tydelige på at båndleggingen av sentrum må oppheves. Det passer da her å få med at vi er imot stenging av sentrum og er heller ikke for redusering av parkeringsplasser i sentrum.  

 9) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole? 

Vi ønsker at det skal gjøres en grundig gjennomomgang av hva som kan selges og hva man bør beholde. Det må også klarlegges behovet Larvik kommune har til eget bruk og først og fremst ta i bruk egne bygninger når behovet er der.  

 10) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger? 

Vårt syn er hjemlet i et grunnsyn som anser Norge for å være en nasjon med dype røtter og en gammel kultur som må bevares. Dette gjelder også gamle bygninger. Jeg har merket meg debatten om Gumserød gård og tenker at dette er noe Larvik kommune bør kjøpe. Deretter kan man få private til å drive og drifte bygningen. Dette er mye mer aktuelt enn for eksempel Mummiland.  

11) Er det viktig for deg som ordfører å ha et positivt forhold til næringslivet? Kan du forstå at folk i Larvik er skeptiske til at politikere overfor enkelte aktører har vært meget imøtekommende? 

Næringsinteresser i Larvik er svært viktig, og det er viktig å sikre at byråkratiet følger opp politiske vedtak om ønsket næringsutvikling. Det finnes eksempler på at byråkratiet rett og slett ikke følger opp eller direkte saboterer ønsket utvikling.  Når det gjelder imøtekommenhet overfor enkelt aktører opplever jeg at det stort sett gjelder utbyggingen i Larvik, noe Bøkebloggen helt riktig har satt fokus på. Det har skjedd en del i utbyggingen av Larvik som vi nok ikke forutså for 10 år siden, og det er helt riktig å rette fokus på det. Enkelte aktører skal ikke ha rett til å påvirke utbyggingen av Larvik som går imot Larviks beste.  

12) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens parti. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil Norgesdemokratene gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere? 

Jeg ønsker å gjøre Larvik mindre byråkratisk og mindre autonomt og mer pliktig til å bistå næringslivet, og tilrettelegge for næringsutvikling i tråd med politiske vedtak. Larvik er avhengig av privat næringsliv. Offentlig forvaltning bidrar ikke til skatteinntektene, snarere tvert imot. Vi er villige til å gå langt i økonomiske rammebetingelser for næringslivet slik at vi kan få arbeidsplasser og mer aktivitet i Larvik.  

13) Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil Norgesdemokratene gjøre for å få slutt på det? 

Det ville vært naivt å tro at det ikke finnes ulovligheter fra kommunens side i byggesaker. Vårt bidrag er at vi går inn i politikken i Larvik med dette som grunnlag og vil alltid stille de spørsmål som er nødvendige for å avdekke om det har skjedd ulovligheter.  

14) Med deg som ordfører kommer Norgesdemokratene til å satse mer på kvinnerelaterte saker? Kommer dere til å satse på å lokke kvinner, ja kanskje på din alder, til å bli medlemmer av partiet? 

Vi stiller som eneste parti med fire førstelistekandidater i Vestfold som er kvinner, og vi ser at vi får mange nye kvinner som medlemmer hele tiden. Politikken vi fører er for å sikre at våre barn og kommende generasjoner kan nyte av Norge på samme måte som vi alle har gjort. Dette må vel være den beste kvinnesaken som er på agendaen. 

15) Hva er partiets syn på homofile og transpersoner? Kommer du eller noen av de andre på partiets liste til å delta i pridetoget i Larvik i juni måned? 

Vi er for likeverd og et inkluderende samfunn for alle mennesker. Verken jeg eller flere av mine listekandidater skal gå i Pride tog. Jeg mener Pride har ingenting i barnehage og skole å gjøre. Pride har et nært samarbeid med organisasjonen FRI som fremmer en del synspunkter verken jeg eller vårt parti deler. Jeg er usikker på hvorvidt alle Pride tilhengere er kjent med de argumenter som underbygger våre synspunkteter om at det er på tide å bremse nå.  Det er et mangfold av muligheter utenom Pride, og Pride må ut av barnehager og skoler.  

16) Tror du at du kommer til å ha et godt samarbeid med kommunaldirektør Gro Herheim? Er du enig i det som noen sier at kommunaldirektøren har fått for mye makt? 

For mye tillit kan gjøre oss sløve og naive og jeg har stilt meg selv spørsmålet om det er for mye tillit til byråkratiet i Norge. Jeg går inn i politikken med en sunn skepsis for å ivareta dem som har stemt på meg. Eva Joly beskriver det hele som en tillitskrise i det norske demokratiet. Jeg har selv påpekt en rekke ganger at det virker som om kommunaldirektøren «har for mye makt», og nevnte TV skandalen er et eksempel på det.  

Jeg tenker at det er sunt for samarbeidet med kommunaldirektøren at jeg har en slik kritisk innstilling. Jeg kan ikke se at dette skal bidra til dårlig samarbeid, og det ønsker jeg heller ikke.  

 17) Hvor synes du biblioteket bør ligge? 

Det ligger fint i sentrum nå, men er åpen for andre løsninger. 

18) Hva er dine beste egenskaper, og hva er dine verste egenskaper? 

Jeg har et stort engasjement, og liker å lese meg opp på saker og stille kritiske spørsmål. Jeg tør å stå for mine meninger og ta debatten. Jeg takler dårlig å se på unødvendig byråkrati og overtramp mot Larviks innbyggere.  

19) Er du skremt over utviklingen i Larvik sentrum hvor det har blitt et tøft miljø for ungdommene? 

Jeg er godt kjent med det tøffe miljøet det er i Larvik for ungdommen både i skolen og i sentrum. Jeg var en av initiativtakere til SMIA fritidsklubb og var mye på Fritidsklubben da den var i drift. Det som ble helt klart for oss var at dette var for omfattende til å driftes av frivillige. Vi tok kontakt med Larvik kommune for bistand men der var det lite hjelp å få. Etter et samarbeidsmøte med oss ansvarlige med 3 representanter fra Larvik kommune var det lite kommunen kunne bidra med. Det virket heller som et møte om hva vi kunne hjelpe dem med, snarere enn hva de kunne hjelpe oss med. Fra mine frivillige verv har jeg registrert at frivilligheten faller stadig, og det er vanskelig å drive eller drifte noe på frivillighet. Dette er en utvikling som har vært tydelig i Oslo i årevis hvor man ser at idrettslag etter idrettslag klarer ikke å ha en drift. I Oslo er det blitt et klasseskille på idrettslag fra Oslo Vest og Øst, hvor Oslo Vest driver med svært høye treningsavgifter. Denne trenden er enda klarere i for eksempel Gøteborg.  

Vi går til valg på innføring av fritidskort i Larvik. På den måten sikrer vi barn og unge muligheten til å drive fysisk aktivitet samtidig som man gir en tiltrengt støtte til de idrettslag som barn og unge velger.  

Jeg fulgte skoledebatten til Lokalavisa på nett ettersom jeg ikke får lov å delta, og det som forundrer meg er at dette ikke er tatt opp av våre lokalpolitikere tidligere. Tilstandene i skolene i Norge var godt kjent også før voldsrapporten forelå.  

20) Har du noe å si til Larviks innbyggere til slutt? 

Dette er et kommunevalg hvor du kan si klart ifra at den politikken som stortingspartiene har ført har rammet Larvik som kommune og våre innbyggere. Ved å stemme på Norgesdemokratene sikrer du fremtiden for kommende generasjoner. Jeg har et sterkt ønske om å komme i kommunestyret og være med å bidra. Mener selv jeg har erfaringen og kompetansen til å gjøre en god jobb for de som stemmer på meg.  

Ta en titt i vårt partiprogram på demokratene.org eller følg meg på Norgesdemokratene-Larvik.  

Bruk stemmeretten din! Ønsker du forandring, stemmer du forandring.  

 

Bøkebloggen takker Anne Cecilie Kristensen for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *