Birgitte Gulla Løken er nominert på 1 plass for Høyre og partiets ordførerkandidat til valget i 2023.

Bøkebloggen har sendt henne 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hennes.

1) Ifølge den siste meningsmålingen blir du, Birgitte Gulla Løken, ordfører etter høstens kommunevalg, og Fremskrittspartiets Gina Johnsen blir varaordfører. Du har flere års erfaring fra kommunestyret. Føler du at du er godt forberedt til å bli ordfører?

Jeg er inne i min fjerde periode som folkevalgt i Larvik kommune, og kjenner kommunen godt. Jeg er svært motivert og forberedt på å påta meg vervet som ordfører.

2) Høyres fremste valgløfte er å fjerne eiendomsskatten. Det har du uttalt i media. Før forrige kommunevalg lovte du å bevare Varden barnehage i Stavern. Likevel stemte du for nedleggelse. Kan du forstå at folk i Larvik er skeptiske til å tro på dine valgløfter? Kan du overfor dem med hånden på hjertet si at Høyre vil fjerne eiendomsskatten, og at ikke du plutselig sier at du har sett igjennom budsjettet, og at det likevel ikke lar seg gjennomføre?

Du har vært Høyres gruppefører i hele den inneværende perioden. Det kom som en stor overraskelse da Høyre etter forrige kommunevalg dannet en koalisjon med den gamle erkerivalen Arbeiderpartiet. Hvis Høyre hadde inngått forpliktende avtaler med de andre borgerlige partiene og Bedre Larvik, hadde eiendomsskatt ikke blitt innført. Hva tenker du om det?

Høyre skal fjerne eiendomsskatten dersom vi vinner valget.

Innføring av eiendomsskatt i inneværende periode skyldes et løftebrudd fra Arbeiderpartiets og Senterpartiets side. I den skriftlige samarbeidsavtalen med Høyre lovet begge eiendomsskatt ikke skulle innføres. Da AP og SP brøt dette løftet gikk Høyre som kjent ut av samarbeidet.

Når det gjelder Varden barnehage så ble jeg få dager før kommunevalget i 2019, helt konkret, utfordret på at Høyre skulle love å bevare Varden barnehage (utfordringen kom fordi jeg hadde uttalt noe i retning av at Høyre ville «beholde gode barnehager»). Da svarte jeg, sitat:

«Primært ønsker vi ikke å legge ned Varden barnehage, men etter det helt unødvendige rødgrønne oppkjøpet av de private barnehagene (iFokus) tør jeg ikke sverge på det. Skulle ønske jeg kunne gå lengre, men det er viktig å holde det man lover».

Mitt svar gjengitt over ligger på Facebook, under Stavern by sin side.

Videre står det i Larvik Høyres program, sitat: «Høyre vil bidra til gode løsninger for å sikre at kommunens barnehagekapasitet dekker det reelle behov».

I Stavern er barnehagetilbudet nå tilpasset behovet.

I tillegg var nåværende ordfører Erik Bringedal, bl.a. i en kommentar i ØP rett før valget, tydelig på at kjøpet av iFokus barnehagene ville få konsekvenser for barnehagestrukturen.

Så legger jeg til at det å legge ned/samlokalisere skoler og barnehager er noe av de tøffeste, og vondeste en folkevalgt gjør. Barn og foreldre har naturlig nok et nært forhold til sin institusjon. Når vi likevel tar den belastningen som folkevalgte, er det for å frigjøre midler til innhold i barnehagen, altså kanalisere midler fra administrasjon, renhold, vedlikehold, forsikring mm til innhold som pedagogikk.

3«Det smaker jo av velgerforakt når du kaller det velgerne ser ut til å ønske for skremmende», sa Gulla Løken til Hallstein Basts uttalelse om Per Manvik som leder for Planutvalget. Kan du forstå at larviksfolk, som har engasjert seg i lokale saker, følte det var krenkende da du kalte dem for «sinte hvite menn»? Dette er et uttrykk som brukes i Australia og USA om menn på den ytterste høyre politiske fløyen som er motstandere av kvinnefrigjøring, borgerrettsbevegelsen, innvandring og homofiles rettigheter.

Ja, når min uttalelse forstås i den kontekst som Bøkebloggen legger til grunn. Det har ikke vært min intensjon å sette engasjerte innbyggere i en slik bås. Det var et forsøk på å beskrive et samfunnsfenomen. Jeg kjente ikke til den australske betydningen av formuleringen. Hadde jeg gjort det ville jeg ha formulert meg annerledes.

4) Det har framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. Tar Høyre på seg ansvaret for dette, og hva vil dere gjøre for å bedre forholdene?

Høyre tar sitt ansvar, og vi skal gjøre vårt til at det skal være godt å bli gammel eller pleietrengende i Larvik.

Helsepersonellkommisjon, ledet av Gunnar Bovims, overleverte 2. februar en utredning; «Tid for handling» til helseministeren. Helsepersonellkommisjonen gir et solid kunnskapsgrunnlag for hvordan fremtidens helsetjenester i fremtiden må organiseres. I hht til Helsepersonellkommisjon er tilgjengelig personell den største utfordringen, og selv om vi hadde benyttet alle kommunens tilgjengelige midler, så ville ikke det løst personell-situasjonen.

Larvik Høyre vil derfor bl.a. bygge et nytt, stort sykehjem i Larvik. På den måten kan personalet brukes på en mer hensiktsmessig måte. Det er også helt nødvendig å se på oppgavedelingen mellom ulike faggrupper.  Sykepleiere skal gjøre sykepleier-oppgaver, mens andre f. eks kan smøre mat.

Høyre ønsker omskolere innbyggere som f. eks er arbeidsledige, til fagbrev som helsefagarbeider. «Mann i helse» er et godt eksempel på et slikt prosjekt.

Fra deltid til heltid er også viktig. Flere kommuner har lykkes med å øke stillingsbrøkene, og det er ubegripelig at det skal ta så lang tid i Larvik. Jeg har fremmet forslag og oppnådd flertall i Administrasjonsutvalget hvoretter administrasjonen skal se til andre kommuner som har lyktes, gjennom bl.a. «fleksibel turnus», noe som er igangsatt.

Forsking viser at bofellesskap for eldre, med servicefunksjoner, utsetter/reduserer eldres etterspørsel etter helsetjenester fra kommunen med flere år. Høyre vil derfor ved første anledning sørge for at områder til et slikt formål avsettes i kommunedelplanen, og om nødvendig sørge for incentiver som gjøre at private aktører finner det attraktivt å bygge bofelleskap for eldre.

5) Er det ikke viktig for Høyre å spille på lag med innbyggerne? Selv om svært mange i Larvik er motstandere av en jernbanestasjon i Kongegata, støttet Høyre dette. Hvordan er synet på dette i dag? Høyre er jo de næringsdrivendes parti, og i løpet av anleggsperioden (som kan ta flere år) vil all næringsvirksomhet i sentrum måtte opphøre. Hva har du å si til butikkeiere, som mister sin inntektskilde?

Båndleggingen av sentrum er åpenbart uheldig for Larvik by, både for næringsdrivende og innbyggere med bopel i det aktuelle området. Båndleggingen kan maksimalt vedvare frem til våren 2024. Da rulleres NTP (Norsk transportplan).

Kongegata er det etter Høyres oppfatning ikke lenger realisme i, men å bare strekke hendene i været, uten å forlange en motytelse fra staten er ingen god strategi. Det vil innebære null midler til investering i jernbanen vår (som er fra 1881), og som har det farligste krysningspunktet i Norge. Utfordringen for innbyggerne på Torstrand må løses og Høyre vil ikke svikte innbyggerne i den delen av kommunen.

6) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole?

Kommunens eiendomsmasse er for stor og flere bygg må etter Høyres syn kunne selges. Dette vil frigjøre kapital og redusere vedlikeholdskostnader. Riving av Torstrand skole vil være nødvendig ved utvikling av Herregården-prosjektet som både kommunen, fylket og andre har bevilget penger til, og som jeg tror det er gode muligheter for å få også nasjonale midler til.

7) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger?

Eldre bygg kan romme en historie, og bør i slike tilfeller ivaretas. Det er ikke ensbetydende med at kommunen må stå som eier, og det gjelder heller ikke alle eldre bygg. Vernebestemmelser gjelder uavhengig av hvem som eier.

8) Er det viktig for deg som ordfører å ha et positivt forhold til næringslivet? Kan du forstå at folk i Larvik er skeptiske til at Høyre overfor enkelte aktører har vært meget imøtekommende?

Høyre er et næringslivsvennlig parti. Det kommer til å være viktig for meg som eventuelt ordfører å tilrettelegge for vekst og utvikling egnet til å skape arbeidsplasser.

Når det gjelder den udokumenterte påstanden om at «Høyre ovenfor enkelte partier er for imøtekommende» forstår jeg ikke hva det siktes til. At folkevalgte organer har et samarbeid med aktører som er viktig for vekst i næringslivet er helt naturlig.

Forskning er tydelig på at kommuner som lykkes med vekst i næringslivet er kommuner som har et godt samarbeid med privat næringsliv og investorer.

9) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens kommune. Innbyggerne har i løpet av de siste 20, 25 årene opplevd at flere hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil Høyre gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere?

Da professor Torger Reve i 2005, (uriktig) spådde «industriens død» i Norge gjorde Larvik lite, eller ingenting, mens f.eks. Herøya (hvor jeg har jobbet) var aktive.

Når det er sagt så er det flere i Hammerdalen i dag, enn det var under industriens glansperiode. På den måten kan man si at Larvik har vært gode på omstilling. Det er også vekst i privat næringsliv i Larvik i dag.

For å fortsette den positive trenden vil Høyre sørge for flere «gryteklare» arealer til etablering av næring, ekspressbehandling av reguleringsplaner, et godt samarbeid med næringslivet, og sist, men ikke minst: SI NEI TIL EIENDOMSSKATT OGSÅ PÅ NÆRINGSBYGG.

10) Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil Høyre gjøre for å få slutt på det?

Man må ikke være naiv. Ulovligheter kan finne sted overalt i kommune-Norge. Når det skjer må det slås raskt og kontant ned på.

11) Hvilke partier vil dere samarbeide med? Hvilke partier vil dere ikke samarbeide med?

Høyre er et parti som kan samarbeide med ulike partier så lenge vi får gjennomslag for vår politikk. Høyre ønsker primært et bredt borgerlig samarbeid. Partier som SV og Rødt er det helt unaturlig å samarbeide med fordi vi står for langt fra hverandre rent politisk.

12) Hva er Høyres holdning til Venstres forslag om å etablere nærmiljøutvalg?

Høyre støtter nærmiljøutvalg, etter modell fra Berg krets.

13) Som ordfører, tror du at du kan virke samlende? Kommer du til å spørre din ektemann, Jan Birger Løken, om råd?

Min mann og jeg snakker daglig sammen om politikk, og vi gir hverandre råd. Han er med sin erfaring på alle nivåer i Høyre en verdsatt rådgiver for mange flere enn meg. Dette vil fortsette, og min mann stiller som kjent selv til valg for på fylkesnivå.

14) Tror du at du kommer til å ha et godt samarbeid med kommunaldirektør Gro Herheim? Er du enig i det som noen sier at kommunaldirektøren har fått for mye makt?

Kommuners kompleksitet har økt, noe som gjør at det krevende for folkevalgte å få den (etter mitt syn) nødvendige innsyn i driften. For å fatte riktige og treffsikre beslutninger mener jeg vi som folkevalgte må dypere inn i sakene.

Høyre samarbeider profesjonelt med den til enhver tid kommunale ledelse, og vil være tydelige på at den politiske kursen som vedtas, er noe administrasjonen lojalt og effektivt skal følge opp.

15) Hvor synes du biblioteket bør ligge?

Biblioteket har en fin plassering der det ligger i dag, og har opplevd en stor vekst i antall besøkende. Biblioteket bør også i fremtiden ligge i sentrum.

16) Med deg som ordfører kommer Høyre til å satse mer på kvinnerelaterte saker? Kommer dere til å satse på å lokke kvinner, ja kanskje på din alder, til å bli medlemmer av partiet?

Larvik Høyre hadde i mange år veldig få engasjerte kvinner. Jeg har siden jeg ble folkevalgt i 2007 jobbet systematisk med å rekruttere flere kvinner. I dag er jeg mektig stolt over alle de flinke damene på lista vår, og 3 av de 4 første kandidatene våre er kvinner.

Høyre i Larvik har satt kvinnehelse på agendaen, vi har sørget for oppkalling etter betydningsfulle kvinner i bybildet, et arbeid vi vil fortsette med når det faller seg naturlig.

17) Selv om Høyrevinden også blåser over landet i 2023 så kan det virke som om mange innbyggere i Larvik og også Høyre velgere ikke har glemt hva som skjedde før kommunevalget i 2011? Vi tenker på at du var med å «kaste» din egen ordfører Riise Jensen. Tror du dette vil svekke din mulighet til å vinne valget og bli ordfører i 2023?

En bredt sammensatt nominasjonskomite la frem en enstemmig innstilling, og et enstemmig nominasjonsmøte, hvor alle Høyres medlemmer har stemmerett, vedtok en sterk Høyre-liste med meg som ordførerkandidat. Det er en stor tillitserklæring fra et samlet parti.

Høyre i Larvik blomstrer, og da sikter jeg ikke først og fremst til gode målinger, men vi er ett samlet parti, med stor takhøyde, en høy kvinneandel og med et mangfold på lista.

Skal man lede en kommune på en effektiv måte kan man vanskelig bli «likt av alle». For meg er det viktigere å stå for noe, og styre etter de verdiene jeg mener et politisk parti bør ha.

18) Det er prisverdig at du har fremmet forslag om å hedre Niels Christian Ditleff etter å ha lest Morten Bakkelis artikler i Bøkebloggen. Er dette med å hedre eldre larvikspersonligheter en ny giv fra Høyres side? Kan vi vente oss flere slike? I så fall, har du noen navn på listen?

Morten Bakkelis historiske artikler i Bøkebloggen er meget interessante! Dersom det avdekkes flere personer som bør hedres er det noe Høyre gjerne følger opp. I øyeblikket har vi ikke flere enn Ditleff på blokka, men her tar vi gjerne imot innspill.

19) Hva er din beste egenskaper, og hva er dine verste egenskaper?

Jeg er optimist av natur, og jeg har stor gjennomføringsevne. Jeg har ryggrad til å ta nødvendige beslutninger, også når de er upopulære. Så kan jeg nok noen ganger være litt rask på labben, og jeg trener på å «telle til ti». Heldigvis har jeg mange som kan gi gode råd. Kompetansen i Høyre er enorm, og jeg har stor nytte av å lytte til dem jeg har rundt meg.

20) Har du noe å si til Larviks innbyggere til slutt?

Bruk stemmeretten, både ved kommunevalget og ved fylkestingsvalget. Godt valg!

 

Bøkebloggen takker Birgitte Gulla Løken for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *