Kommunedirektør Gro Herheim, hvorfor prøver Larvik kommune stadig å skjule saker som bør være åpne for offentligheten?

I forbindelse med innhenting av tomter / eiendommer for ny legevakt ønsket Østlands-Posten innsyn i hvem som hadde gitt inn tilbud. Så blir noen av tilbudene holdt skjult fordi tilbyderne ønsket det.

Dette ble klaget inn til Statsforvalter og han skriver nå blant annet dette i brevet til Larvik kommune:

Statsforvalteren viser til klagesak mottatt her 15.05.2023 og tilleggsopplysninger mottatt her 08.06.2023 og 20.06.2023. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Som det fremgår av dette brevet returneres saken til kommunen fordi den ikke er klar for klagebehandling hos oss. Vi ber om at kommunen behandler innsynskravet i lys av føringene i dette brevet.

I den forbindelse viser vi til veilederen til offentleglova (utgitt 11.01.2010) pkt. 6.2.4 (s. 84-87). I veilederen er det redegjort for relevante vurderingskriterier som kommunen må foreta dersom opplysninger skal unntas etter fvl. § 13 første ledd nr. 2).

Vi presiserer for øvrig at det ikke er en automatikk i at opplysninger skal unntas offentlighet fordi en tilbyder ber om det eller ønsker konfidensialitet. Opplysninger og ønsker om hemmelighold fra tilbydernes side må likevel vurderes konkret opp mot kriteriene i bestemmelsen som unntak fra offentlighet skal vurderes ut ifra.

Kommunen har anledning til å etterspørre nærmere opplysninger og begrunnelser fra tilbyderne om hvorfor de evnt. skal bli unntatt offentlighet.

Les hele svaret fra Statsforvalter her, Statsforvalter Retur for forberedende klagebehandling Anskaffelse av legevakt

Hvorfor dukker det stadig opp slike saker i Larvik kommune hvor Statsforvalter ber om ny behandling av klagesaker?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *