Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ga pålegg til Larvik kommune den 23.11.2021 om å gjennomføre tiltak som har til hensikt å stanse, fjerne eller begrense virkning av forurensning som har inntrådt på Gamle Stavern fyllplass slik at det ikke er fare for menneskelig helse og/eller miljø på kort eller lang sikt.

På småbåthavna på Risøya er det oppdaget forurensning tilsvarende tilstandsklasse 2-4 i avfallsmassene.

For å forhindre at forurensning i grunn infiltreres videre til vann via nedbør må man tildekke deponiet med membran og asfalt.

For å sikre riktig avrenning av overvann som en følge av hardt dekke har man prosjektert en løsning hvor terrenget heves på forskjellige punkt i terrenget på området som i dag er båtoppholdplass.

Terrenghevingen vil begynne ca. 1 meter fra veien og vil fortsette innover mot tomta. Hensikten er å føre overvann til regnbed som etableres før parkeringsområdet.

Tiltaket og dispensasjonssøknad er nabovarslet og det er kommet 3 merknader til nabovarselet som ansvarlig søker Norconsult redegjøre for under:

Merknad fra Eiendomsanering AS, datert 03.07.2023:

«Som eier av Risøyveien 5 og 7 tør jeg be om å få oversendt tiltaksplan for hvordan Kommunen har tenkt å behandle søppelproblematikken.»

Tiltakshavers kommentar:

Tiltaksplan ble oversendt til vedkommende i e-post den 14.07.2023.

Merknad fra Jørgen Smith Larsen, datert 04.07.2023:
«Jeg synes det er en rar måte å løse et forurensning problem med å fulle opp med masser over. Vanlig fornuft burde være å fjerne den forurensede masse og så fylle på med rene masser»

Tiltakshavers kommentar:

Å tildekke forurensningen slik at overvann ikke infiltreres i grunnen og fører til videre forurensning i sjø er et av tiltakene Larvik kommune har fått pålegg om via Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Vi anser det som lite hensiktsmessig å grave opp et deponi for å kunne løse forurensningsproblematikken på Risøya.

Merknad fra Anne K Selim Lindberg, dater 06.07.2023
«Av tegning med kotehøyder fremkommer det en heving av terrenget på 1,5 m, ikke 1,4 som det står i følgebrevet. Hevingen medfører vesentlig endring i siktlinje mtp båtopplag oppå hevingen. Det er allerede foretatt terrenghevinger i deponiområdet (ikke omsøkt), så ytterligere hevinger kan ikke akseptere. Evt dispensasjon fra arealplanen i fht 7da grøntområde må medføre et grønt alternativ løst på en annen måte, av estetiske hensyn. Eksisterende «jordvoll» mot syd (bobilparkering) er fylt av masser fra deponiet og må erstattes av ren jord mtp evt forurening fra Noersi-tiden. Tisdpunktet for nabovarsel er svært uheldig da det er midt i ferieavviklingen. Mtp feil i nabovarselet bør varsel sendes på nytt, og rutiner for saksbehandlingen vurderes når det gjelder tidspunkt for utsendelse»

Tiltakshavers kommentar:
Vi ser at det står i følgebrevet til nabovarsel at terrenget skal heves 1,4 meter. Som det er vist i vedlegg E-04 «nye kotehøyder» vil ikke terrenget heves likt, men i varierende grad. Dette for å få riktig avrenning av overvann til regnbed. De nye terrenghøydene vil variere fra ca. 80 cm på det laveste til 1,5 meter på sitt høyeste. Selv om det i følgebrevet kun står 1,4 meter kan vi ikke se at det er grunnlag for å gjøre nabovarselet ugyldig da naboene ut i fra gitt informasjonen har fått muligheten til å sette seg inn i tiltaket, og ivareta sine interesser.

Hevingen vil føre til noe mindre sikt for boenheter rundt området, men det er likevel målt at hevingen vil skje i minst 7 meter fra eiendomsgrensen til boligene. Naboenes interesser i forhold til utsyn og lysforhold blir derfor minimalt berørt. I dette tilfellet må tiltak som skal føre overvann til regnbed veie tungt i en interesseavveining mellom tiltaket og naboenes interesser.

Les hele søknaden her, Søknad om ett trinn – terrengheving og dispensasjon og Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Stavern Havn,

Det blir spennende å følge saksbehandlingen av denne saken og om den godkjennes. Og hva gjør Larvik kommune nå med jordvollen mot bobilparkering som det ble varslet om i 2018?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *