Bjørnar Elstad er nominert på 1 plass for Industri- og Næringspartiet til valget i 2023.

Bøkebloggen har sendt han 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hans.

1) Bjørnar Johan Sebastian Elstad, du er ordførerkandidaten til Industri- og Næringspartiet. Kan du fortelle litt om deg selv? Alder? Hvor bor du? Hva er ditt yrke? Har du politisk bakgrunn, og hvilke andre politiske partier har du vært medlem av?

Svar: Jeg er 59 år, barnevernspedagog. Kommer opprinnelig fra Narvik men har bodd i Larvik siden 2010. Bor på Tjølling og har ingen tidligere politisk bakgrunn.

2) Industri- og Næringspartiet, appellerer det til de på gulvet, eller de i ledelsen?

Svar:INP appellerer både til de på gulvet og de i ledelsen, men også til de som står utenfor et jobbmiljø.

3) Partiet plasserer seg selv i det politiske sentrum. INP har ingen uttalt ideologi, men har kalt seg et sentrumsorientert moderat parti med verdier fra både høyre- og venstresiden i det politiske landskapet. Hvilke partier vil dere samarbeide med, og hvilke partier vil dere ikke samarbeide med?

Svar:Vi vil samarbeide med forskjellige partier fra sak til sak. Vi vil ikke følge den tradisjonelle gammeldagse høyre venstre aksen.

4) INP ønsker å reversere innstrammingene i abortloven som ble vedtatt mot folkeflertallet sommeren 2019. INP vil støtte en utvidelse av retten til selvbestemt abort til uke 18. Det setter vel begrensninger for et samarbeid med Krf?

Svar:INP vil ikke ha noen problemer med å samarbeide med Krf, og Krf har jo selv gjennom mange år vist seg å være svært pragmatiske i samarbeid med andre partier.

5) Partiet legger «sunn fornuft», demokrati, rettferdighet og utvikling av norsk næring til grunn for sin politikk. Partiet er motstander av norsk EU-medlemskap, EØS-avtalen, vindkraft og elektrifisering av sokkelen. Det vil verne om og utvikle Norge som energinasjon. INP er imot en hver form for privatisering av Equinor. INP vil blant annet arbeide for å hindre en begrensning av olje- og gassnæringen og for bedre rammevilkår for næringslivet generelt.
Frp er mot norsk EU-medlemskap, men for EØS-avtalen. Her kan dere kanskje kapre velgere fra Frp?

Svar:En stemme til Frp er en stemme for EØS avtalen. En stemme på oss er en tydelig stemme mot EU, EØS og ACER.

6) Hvordan stiller INP seg i klimaspørsmålet?

Svar:Lille Norge kan ikke redde hele verden. Vi står for noen få promille av utslipp i det globale klimaregnskapet. Vi er imot symbolpolitikk som elektrifisering av Melkøya og Norsk sokkel. Vi er mer interessert i å snakke om miljø. Vi kan begynne med å renske opp i egen skjærgård når det gjelder plastforsøppling.

7) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens kommune. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil INP gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere? INP ønsker jo en sterk satsing på nyindustrialisering. Hva slags nyindustrialisering kan bli aktuelt for Larvik?

Svar:Vi vil legge bedre til rette for nyetablering i kommunen. Mindre byråkrati og tungroddhet. Politikere kan kun legge til rette for, og ikke styre industriutvikling.

8) Ifølge partiprogrammet er INP Norges mest distriktsvennlige politiske parti. Ved å ta i bruk dagens digitale verktøy kan et hvilket som helst offentlig organ desentraliseres. Dere går imot å sentralisere lokalsykehus, tingretten, NAV og skattekontorene. Her konkurrerer dere jo sterkt med Senterpartiet. De velgerne som er opptatt av en distriktsvennlig politikk og desentralisering, hvorfor skal de stemme på INP framfor SP?

Svar:En stemme til Senterpartiet er en stemme til ACER, som de har vært med på å implementere. Ser man hele partiprogrammet under ett er det signifikante forskjeller. Jeg anbefaler folk å lese programmet vårt.

9) Det har framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. INP ønsker å overføre alle helse- og omsorgstjenester og eldrepleie til fylkeskommunens ansvarsområde. Formålet er å ha en statlig kontroll på at hver enkelt kommune innehar nødvendige ressurser og tilgjengelige akuttplasser. Vil det føre til en bedre eldreomsorg? Vil det føre til at for eksempel helse- og omsorgsetaten i Larvik blir lagt ned? Deres forslag innebærer jo ikke konsekvenser for ledelsen ved de sykehjemmene som er gjenstand for kritikk.

Svar:Å si at vårt forslag ikke innbefatter at noen skal holdes ansvarlig er i beste fall bare tull. De som er ansvarlig vil selvfølgelig fortsatt være det, men da i forhold til en fylkeskommune. Helse og omsorg vil bli underlagt fylkeskommunen og dette vil være likt for alle kommuner.

10) Er det ikke viktig for INP å spille på lag med innbyggerne? Hvordan er synet på jernbanestasjon i Kongegata i dag?

Svar:INP er på lag med kommunens innbyggere. Etter mitt syn er planen om jernbanestasjonen i Kongegata et luftslott som aldri vil bli gjennomført. Jernbanen burde følge en mer naturlig trase og kanskje en felles stasjon med Sandefjord med lokasjon på Ringdal kunne være aktuell.

11) Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil INP gjøre for å få slutt på det?

Svar:Kjenner ikke til at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunenes side. Om det forekommer vil det være en sak for påtalemyndighetene å ta seg av.

12) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole?

Svar:Kommunene burde nok se gjennom sin eiendomsportefølje. Tror nok at noen eiendommer kan selges. Kjenner ikke kommunens planer med Torstrand skole, men blir den stående å forfalle bør den heller rives for å fristille en sentral tomt i byen.

13) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger?

Svar:Personlig er jeg en stor tilhenger av bevaring av eldre bygninger, men her må man selvfølgelig se på kostnader. Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på historien vår.

14) Hva er INPs holdning til Venstres forslag om å etablere nærmiljøutvalg?

Svar:Kjenner ikke detaljene i Venstres forslag, men nærmiljøutvalg er en god tanke.

15) Hvor bør biblioteket i Larvik ligge?

Svar:Jeg er mer opptatt av at byens innbyggere fortjener og bør få et nytt bibliotek enn hvor det skal ligge.

16) Synes du det var riktig av Larvik kommune å kjøpe en tomt på Farriseidet til 8 millioner kroner?

Svar:Jeg skjønner at Larvik trenger en ny legevakt og Farriseidet er kanskje en grei plassering for dette. Ser at fagmiljøene mener at en samlokalisering for Larvik og Sandefjord på Ringdal kunne være en god ide med et sterkere felles fagmiljø.

17) Hva er INPs syn på eiendomsskatt i Larvik?

Svar:INP er imot eiendomsskatt. Vi mener det er feil å beskatte fiktive penger.

18) Hvor mange representanter tror du partiet ditt vil få med i det nye kommunestyret?

Svar:Jeg håper at partiet kan få inn tre representanter i det nye kommunestyret.

19) Hva er din beste egenskaper, og hva er dine verste egenskaper?

Svar:På godt og vondt kan jeg nok si at jeg kan være svært sta. Dette har vist seg å både være en styrke og noen ganger en ulempe.

20) Har du noe å si til Larviks innbyggere til slutt?

Svar:Jeg er stolt av å bo i denne flotte byen som har tatt godt imot meg. Jeg ønsker å være med på å gjøre hele kommunen vår til et godt og trygt sted å vokse opp og bo i.

Bøkebloggen takker Bjørn Elstad for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *