Fritzøe Energi AS har 30 juni 2023 sendt inn søknad om konsesjon for Fritzøe kraftverk i Hammerdalen. I søknaden er det også vedlagt en miljøplan utarbeidet av Sweco AS.

Her er et sammendrag av søknaden:

Fritzøe kraftverk er et konsesjonsfritt anlegg som har vært i drift siden 1901, og der inntaks- magasinet Farris har vært regulert i nesten 400 år. Det er i dag ikke slipp av minstevannføring fra dammen, men på utbyggingsstrekningen er det etablert terskler som skal sikre vannspeil i kulper.

Farris er også drikkevannsmagasin. Vestfold Vann IKS forsyner ca. 170000 personer fra vannkildene Farris og Eikeren.

Kraftverket ble i NVE-vedtak datert 07.10.2022 innkalt til konsesjonsbehandling i samsvar med vannressurslovens § 66.

NVE har i vedtaket skrevet at hovedformålet med innkallingen er å kunne sette vilkår som forbedrer miljøtilstanden i Farriselva, forholdene for fisk og for allmenne interesser.

Kraftverket utnyttet fallet fra Farris til sjøen, og utbyggingsstrekningen har en lengde på ca. 800 m.

Fritzøe Energi AS har i forbindelse med utarbeidelse av konsesjonssøknaden laget en miljøplan for strekningen fra dammen i Farris og ned til utløpet fra kraftstasjonen. I miljøplanen er det utredet nødvendig slipp av minstevannføring, tiltak for å sikre at ål kan vandre opp og ned forbi dammen og tiltak på utbyggingsstrekningen som skal sikre oppvandring, gyting og overlevelse av ungfisk på strekningen opp mot dammen.

Omsøkt minstevannføring fra dammen er på 300 l/s i månedene mai til september og 100 l/s i månedene oktober til april. Dette vil innebære et midlere årlig produksjonstap på i størrelsesorden 1,4 %, tilsvarende 0,26 GWh. Les hele søknaden her, Konsesjonssøknad,

Sweco AS har utarbeidet miljøplanen som er lagt ved søknaden. Her kommer litt fra rapporten:

Fritzøe Energi ser det som positivt å bidra til å forbedre den økologiske tilstanden i elva nedstrøms Farrisdammen med de tiltakene NVE peker på som innebærer løsninger for opp og nedvandring av fisk på elvestrekningen, og opp- og nedvandring for ål over Farrisdammen. I tiltakene ligger også en forbedring av vannføringssitauasjonen i elva slik Siljan-Farris vannområde foreslår som medfører ca 1% produksjonstap i kraftverket. I samarbeid med Larvik kommune vil Fritzøe Energi AS også bidra til å gjøre elvestrekningen tilgjengelig for allmenheten med etablering av en elvepromenade.

Miljømål.

1) VandringsveiforfisketableresfrasjøentiløvrekulpielvarettnedstrømsFarrisdammen.
2) Detetableresvandringsveiforålopp-ognedforbiFarrisdammen.
3) Reproduksjonavlaksefiskstyrkes.
4) Minstevannføringstiltaksomkanforbedreøkologiskkvalitetpåelvestrekningenetableres.

Tiltakene skal skape økologisk stabilitet, forbedret biologisk produktivitet, styrke grunnlaget for å øke biologisk mangfold, og å bidra til å gjenopprette økologisk korridor for laksefisk og ål. Som en del av tiltaksplanleggingen gjøres en kost/nytte-vurdering av tiltakene. Les hele miljørapporten her, Akvatiskmiljøplan for Farriselva

Dette betyr at det endelig etableres en elvepromenade fra Sanden via Hammerdalen opp til Farriseidet.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *