Dette leserbrevet er publisert i Hamar Arbeiderblad 9 august 2023 og skrevet av Vigdis Solberg, Sosionom og pårørende til tidligere pasient på et sykehjem i kommunen.

Hun setter fokus på eldreomsorgen og forteller hvordan hennes far har blitt møtt og ivaretatt faglig på et sykehjemmet.

Her er litt av det som er skrevet i saken og nedenstående skrevet med rødt er sitat fra saken i Hamar Arbeiderblad.

Eldreomsorgen i Hamar kommune – Hvem av de politiske partiene kan si at dette er et satsningsområde ved høstens valg?

Dette innlegget har kun søkelys på den faglige oppfølgingen av pasienter og beboere på langtidsplass på sykehjem – ikke hjemmebaserte tjenester.

Jeg ønsker å si innledningsvis at det er mange godt kvalifiserte som jobber på sykehjem. Jeg velger å ikke gå i detalj rund de graverende episodene jeg og andre pårørende har dokumentasjon på. Jeg undrer meg over kommunens organisering av sykehjemmet og hvordan eldre lever sine liv på langtidsplassene.

Jeg har en far som har hatt langtidsplass ved et sykehjem i Hamar, han ble 90 år gammel. Han var ikke beboer, men en alvorlig syk pasient.

Jeg har snart to år med erfaringsbasert kunnskap i hvordan min far har blitt møtt og ivaretatt faglig på sykehjemmet. I noen perioder ble han godt ivaretatt som pasient – men erfaringene mine tilsier at det for ofte var alvorlig svikt i rutiner og faglig oppfølging.

Jeg som skriver dette er ei dame på 58 år, har tre barn, utdannet sosionom, videreutdanning i systemisk grunnlagsforståelse og familieteori, videreutdanning i psykisk helse, veiledningskompetanse. Jobbet med mennesker i ulike tjenester i mange år.

Jeg er en av flere pårørende som har opplevd perioder med alvorlig svikt i oppfølgingen av våre kjære. Pårørende har sendt flere bekymringer til ledelsen på sykehjemmet, pårørende har hatt møter med ledelsen i Hamar kommune, tjenester for pleie- og omsorg, pårørende har sendt bekymring til statsforvalteren ved Helse, omsorg og sosialtjenester i Innlandet – pårørende har også deltatt på møte med representanter fra statsforvalterens kontor.

Avvikene som ble meldt har blitt lukket med beskjed om at Hamar kommune har satt inn tiltak.

Jeg blir lei meg når jeg fra folkevalgte får høre at det er rykter om krevende pårørende på sykehjemmet min far var pasient.

Ja, det er en datter som ønsker at sin far skal få pleie og stell ut fra sitt behov – daglig! Pårørende har massiv dokumentasjon på alvorlige avvik – det er erfaringsbasert kunnskap og opplevelser. Hvem andre enn pårørende kan snakke pasientenes sak?

Mine tanker er at dette er et ledelsesansvar på ulike nivåer – politikernes innsikt og forståelse av eldreomsorgen for langtidsplasser, ledelsen for pleie- og omsorg samt ledelsen ved sykehjemmet. Hvorfor skjer det ikke gode nok endringer?

Pårørende får til stadighet høre at det har og skal blir ansatt flere sykepleiere og helsefagarbeidere. Det har også jeg hørt over en lang periode nå. Flere ansatte har kommet til – men det er til tider fortsatt urovekkende oppfølging av de gamle.

Det er valg til høsten – hvem av de politiske partiene i Hamar kommune er villig til å tenke nytt rundt sykehjem og langtidsplassene? Politikerne, ledelsen på ulike nivåer må nå endre kurs før det skjer flere alvorlige ulykker.

Er det slik syke og gamle skal bli behandlet på målstreken? Les hele innlegget her.

Sitat slutt.

Denne saken fra Hamar er muligens situasjonen i de fleste kommuner? Vi syntes det er lite fokus fra de politiske partiene i Larvik om saker i helse og omsorg nå en måned før valget?

Godt valg!

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *