Miriam Sandvik er nominert på 1. plass for Partiet Sentrum Larvik  til valget i 2023.

Bøkebloggen har sendt henne 20 spørsmål og under kan dere lese spørsmålene og svarene hennes.

1) Miriam Kristine Sandvik, du er partiet Sentrums ordførerkandidat i Larvik til kommunevalget 2023. Du er 43 år gammel, gift, har to barn og er lege med spesialisering i psykiatri. Du jobber nå som fagsjef for psykisk helsevern i Helse Sør-Øst RHF. Har du politisk erfaring? Har du vært medlem av et annet politisk parti tidligere? I så fall, hvilket?

Jeg har ingen politisk erfaring fra før, men har vært medlem av KrF tidligere. Jeg ble engasjert av Partiet Sentrums profil da det ble startet, og synes partiet kombinerer det beste fra partiene i sentrum som jeg tidligere har stemt på. Det motiverte meg til å være med på å bygge partiet og bli med på å stifte lokallaget.

2) Sentrum har profilert seg som et parti for de funksjonshemmede. Simen Bondevik er tredjekandidat til bystyret for Partiet Sentrum Oslo. Han har cerebral parese, kronisk lungesykdom og migrene. Bondevik vil ha slutt på en politikk forbeholdt funksjonsfriske og de mest privilegerte i samfunnet. Han gikk også i Stolthetsparaden 2023 i Oslo. Hvis dere får inn representanter i kommunestyret, hvordan kommer de funksjonshemmede i Larvik til å merke det?

Partiet Sentrum har funksjonshemmedes rettigheter som en av sine hjertesaker. Det innebærer blant annet at vi vil ha fokus på god tilgjengelighet for funksjonshemmede i kommunens bygg, kollektivtilbud, til parkering, fritidsaktiviteter og til friluftsområder. Vi vil ha bedre hjelp til familier med barn med funksjonsnedsettelser, og tjenestetilbudet må være helhetlig, koordinert og basert på en vurdering av den enkeltes behov. BPA-ordningen må styrkes og bedres.

3) Sentrum har blitt karakterisert som et islamskvennlig parti. Siden denne kritikken har blitt reist av personer fra den ytterste høyre politiske fløy, ble vi i Bøkebloggen skeptiske og bestemte oss for å se nærmere på partiprogrammet. Der står det blant annet følgende: «Utbredte negative holdninger til muslimer er et problem i Norge. Mennesker som er eller antas å være muslimer opplever handlinger og praksiser som angriper, ekskluderer eller diskriminerer.» Kan du trekke fram konkrete eksempler på tilfeller, som du kanskje selv har opplevd, der muslimer i Norge har blitt utsatt for grov rasisme? Og da tenker vi ikke på Anders Behring Breivik og Philip Manshaus.

Jeg har ikke selv opplevd episoder der norske muslimer har blitt utsatt for grov rasisme. Men jeg tar på dypt alvor de mange historiene jeg har blitt fortalt, både av mennesker jeg selv kjenner, og av muslimer som har stått fram i media, om at slik diskriminering og rasisme foregår. Det kan handle om ordbruk, vold eller forskjellsbehandling pga tro og/eller hudfarge, og det er helt uakseptabelt.

4) I programmet står det at dere vil bekjempe antisemittisme, Holocaustbenektelse og muslimfiendtlighet. Det står ingenting om at dere vil bekjempe rasisme overfor samer, kvener, skogfinner og romfolk. Betyr det at Sentrum mener at disse ikke trenger beskyttelse mot rasisme i dag?

Partiet Sentrum er opptatt av å bekjempe rasisme og diskriminering av alle typer, og ønsker at alle minoriteter skal oppleve at de kan delta i det norske samfunnet på en likeverdig måte, og uten å bli forskjellsbehandlet.
Partiet Sentrum har programfestet å øke kunnskapsnivået om våre nasjonale minoriteter. 

5) Simen Bondevik skrev leserbrevet Innvandring er en berikelse for Norge, som ble publisert i Dagsavisens utgave av 11. juli 2023. Her føler vi at partiet ikke helt vet hvor det står. Dere skriver i partiprogrammet at like rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, er et grunnleggende prinsipp som dessverre fortsatt må være en kampsak. Dere mener at det fortsatt er forskjeller mellom kjønnene i gjennomføring i skolen, i arbeidslivet, i lønnsnivå, i familieliv og i helse, og dette truer det likestilte samfunnet.

Sentrum er vel kjent med at det er store forskjeller mellom kjønnene i deler av det muslimske miljøet i Norge. Jenter blir tvunget til å ta på seg hijab og får ikke lov til å gifte seg med den de vil. Hvordan vil Sentrum bekjempe kvinneundertrykkelsen i dette miljøet?

Sentrum hevder dessuten at hatkriminalitet truer alle menneskers rett til å bli respektert som likeverdige. Det farlige hatet kan ramme og skade kjernen av hvem folk er. Ikke bare enkeltpersoner, men store grupper av oss. Det er også kjent at det blant enkelte muslimer i Norge er et hat mot homofile. Terrorangrepet mot pridefeiringen i Oslo 25. juni i fjor er et alvorlig eksempel. Hvordan vil dere i Sentrum bidra til økt respekt for skeives rettigheter blant muslimer?

Hvis Sentrum gjør et godt valg og får innflytelse i kommunepolitikken, hvordan vil de fremmedkulturelle i Larvik merke det?

Dette er et sammensatt tema. Det er også vanskelig å svare kort på. Et mangfoldig, flerkulturelt samfunn kan nok gi noen slike utfordringer som du peker på. Samtidig tror ikke jeg at løsningen ligger i å begrense innvandring – også den «norske» kulturen har beveget seg et langt stykke når det gjelder syn på likestilling, skeives rettigheter osv de siste tiårene. Jeg har mer tro på åpen samfunnsdebatt, utjevning av sosioøkonomiske forskjeller og å sikre like rettigheter til f.eks. arbeid, bolig og språkopplæring.

6) Det har framkommet opplysninger i media om sterkt kritikkverdige forhold ved sykehjemmene i Larvik. Det står i partiprogrammet at eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester i kommunene, skal ha de riktige tjenestene i tilstrekkelig omfang og til rett tid. Siden antallet eldre vil øke i årene framover, må både stat og kommunene forberede seg bedre med analyser, planer og tiltak. Det er store utfordringer med pasientsikkerheten i eldreomsorgen, blant annet når det gjelder ernæring, legemidler og fall. Unødige innleggelser må unngås. Sårbare eldre tåler dårlig å bli flyttet på og bør få behandlingen der de er. Hvilke konkrete tiltak vil Sentrum komme med for å bedre forholdene for eldre ved sykehjemmene i kommunen?

Partiet Sentrum ønsker å prioritere eldreomsorgen høyt. Det er selvsagt krevende å balansere en presset kommuneøkonomi, og jeg tror alle partiene i Larvik ønsker en god eldreomsorg. Partiet Sentrum ønsker at eiendomsskatten skal settes av til tiltak for de mest sårbare gruppene, og brukes bl.a. til å bedre eldreomsorgen i kommunen. Vi vil arbeide for å sikre tilstrekkelig og kompetent personell på sykehjemmene, jobbe for at kommunen skal ha fokus på et godt arbeidsmiljø for de ansatte, og redusere bruk av ufrivillig deltid.

7) Er det ikke viktig for Sentrum å spille på lag med innbyggerne? Mange i Larvik er motstandere av en jernbanestasjon i Kongegata. Hvor mener dere at jernbanestasjonen bør ligge?

Partiet Sentrum ønsker ikke en omkamp om plassering av stasjonen, og vi ønsker dobbeltspor gjennom kommunen. Men hvis planene for dobbeltspor fortsetter å være lagt på is, er vi åpne for å oppheve båndleggingen av sentrum av hensyn til videre sentrumsutvikling.

8) Hva vil dere gjøre med alle tomme bygninger som kommunen eier? Dere vet at jo at ubrukte bygninger forfaller og derfor blir vanskeligere å vedlikeholde – og kanskje også å selge. Kan det være aktuelt å selge ubenyttede bygninger, og i så fall hvilke? Vil dere rive Torstrand skole?

Vi har ikke tatt stilling til konkrete saker slik som Torstrand skole. Vi ønsker at kommunen skal optimalisere bruk av bygg som kommunen eier, og at det alltid skal vurderes gjenbruk/rehabilitering av bygg før det investeres i nye bygg. Hovedmålet må være at kommunen skal ha en bærekraftig økonomi, og at ikke unødvendig mye kapital skal være bundet opp i eiendom.

9) Hva er ditt syn på bevaring av eldre bygninger?

Se svaret over.

10) Larvik har jo alltid vært arbeiderklassens kommune. Likevel har flere hundre arbeidsplasser de siste årene gått tapt, fordi hjørnesteinsbedrifter har blitt lagt ned. Hva vil Sentrum gjøre for å lokke til seg nye bedrifter og stimulere?

Partiet Sentrum er opptatt av å ha en nyskapende, ambisiøs og grønn næringspolitikk. Vi vil blant annet gjøre det enklere for mindre, lokale bedrifter å konkurrere om leveranser til kommunen. Vi vil at kommunen skal være attraktiv for nyetableringer gjennom effektive og raske planprosesser. Vi vil at kommunen bruker sin innkjøpsmakt til å styrke et bærekraftig næringsliv.

11) Er du enig i at det er ulovligheter i byggesaker fra kommunens side? Hvis ja, hva vil Sentrum gjøre for å få slutt på det?

Jeg kjenner ikke til enkeltsaker med ulovligheter fra kommunen. Kommunen skal selvsagt følge sine egne lover og regler. Partiet Sentrum vil bekjempe alle ulovligheter i byggesaker.
Vi vil legge særlig vekt på ulovlig bygging i strandsonen, og arbeide for at allemannsretten og fri ferdsel i kystsonen styrkes. 

12) Hva er Sentrums holdning til Venstres forslag om nærmiljøutvalg?

Jeg synes nærmiljøutvalg virker som en fin måte å ha dialog med kommunens innbyggere og styrke lokaldemokratiet.

13) Hvilke partier vil dere samarbeide med, og hvilke partier vil dere ikke samarbeide med?

Partiet Sentrum er et blokkuavhengig sentrumsparti. Vil vil samarbeide med alle som er villige til å samarbeide med oss om saker vi er enige om.

14) Hvor synes du at biblioteket bør ligge?

Biblioteket bør ligge i sentrum.

15) Var det riktig av Larvik kommune å kjøpe ei tomt på Farriseidet til 8 millioner kroner?

Den saken kjenner jeg ikke godt nok til å mene noe sterkt om.

16) Tror du at du kommer til å ha et godt samarbeid med kommunaldirektør Gro Herheim? Er du enig i det som noen sier at kommunaldirektøren har fått for mye makt?

Kommunaldirektøren er en sentral person i kommunen, og hvis Partiet Sentrum skulle komme inn i kommunestyret, vil vi gjøre vårt beste for å ha et godt samarbeid.

17) Med deg som gruppefører kommer Sentrum til å satse mer på kvinnerelaterte saker? Kommer dere til å satse på å lokke kvinner, ja kanskje på din alder, til å bli medlemmer av partiet?

Jeg opplever at Partiet Sentrum appellerer til både kvinner og menn, og ønsker å treffe både kvinner og menn med vår politikk.

18) Ledende personer i Sentrum er uenige om hvordan en skal definere kjønn. Hvilken definisjon har du? Hvor mange kjønn finnes det? Hva er ditt syn på transpersoner?

Her er jeg opptatt av at fagmiljøer og forskning, samt de menneskene dette gjelder, skal få lede an i definisjoner og diskusjoner. Kjønnsuttrykk og -opplevelse er åpenbart komplekst. En liten gruppe mennesker i vårt samfunn opplever av ulike grunner at de ikke passer inn i en todelt kjønnsinndeling. Jeg opplever det som ukomplisert å legge til rette for at også disse menneskene skal oppleve at det er plass til dem. En kjønnsnøytral kategori, enten juridisk eller på andre områder, tenker jeg endrer livet lite for alle oss andre, og betyr mye for dem det gjelder.

19) Hva er dine beste egenskaper, og hva er dine verste egenskaper?

Politikken til Partiet Sentrum får være hovedfokus her. Men selv om jeg er innflytter, er jeg opptatt av at Larvik skal være en god by å bo i, for mennesker i alle faser av livet, og vil bruke min tid og kompetanse til å jobbe for det!

20) Hvor mange representanter tror du at dere får inn i kommunestyret?

Vi vet at det tar tid for små partier å bygge opp en partistruktur, bli kjent og få en velgerbase. Hvis vi får nok stemmer til å få inn én kandidat, blir vi veldig fornøyde.

Vennlig hilsen Miriam Sandvik.

Bøkebloggen takker Miriam Sandvik for utfyllende svar på spørsmålene og vi håper leserne her fikk svar på aktuelle saker.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *