Bøkebloggen har med stor interesse fulgt med på den betente saken rundt det planlagte boligprosjektet Lesten nord for Kjerringvik.

Siden vi kjenner denne saken veldig godt så ønsker vi å belyse hvordan denne saken startet opp i 2004.

August 2004
Den aller første kontakten mellom grunneier Steinar Spetalen og Gunnar Refsdal fant sted i 2004 da han kom på besøk på Spetalens hytte i Sandefjord. Etter dette besøket ble det laget en OPSJONSAVTALE. Denne opsjonsavtale betegner Lesten som gnr. 1090/2-13

Denne opsjonsavtalen er datostemplet 27.08.2004, og skal være gyldig frem til 01.03.2005.
…”Innen 1. mars 2005 forplikter Gunnar Refsdal seg til å ha ferdig utarbeidet: bebyggelsesplan, reguleringsplan,rammesøknad klar for innlevering til Larvik Kommune.

Denne avtalen kan videreføres igjennom et av firmaene Gunnar Refsdal er tilknyttet.»

Denne avtalen er signert av Gunnar Refsdal (GR) som privatperson. Den lover samtidig at grunneier Steinar Spetalen (SP) skal motta kr. 100.000,- pr boenhet som blir godkjent for bebyggelse.

20 oktober 2004
20 oktober 2004 mottar SP en mail hvor det informeres om at GR vil legge inn en søknad i løpet av november. Han påpekte her at det som ble viktig var rapporten kommunen skulle innhente fra landbrukskontoret. Et vedlegg i denne mailen er en plantegning over 14 boenheter.

20 juni 2005
SP mottok en ny mail som informerte om tomteprosjektet på Lesten. GR fortalte at det ville bli varslet om offentlig regulering av området, og at dette da automatisk ville bli en del av den reviderte plandelen. GR hevdet at hans arbeide hadde medført ganske store kostnader, og ville derfor forsikre seg at opsjonsavtalen stadig ville gjelde frem til prosjektet ble godkjent av Larvik kommune.
Han avsluttet denne maile men sitat: ”Tror vi får til dette!!!”

20 mars 2006
Ny mail som informerte om at GR hadde hatt et møte med kommunen og at han følte at det begynte å nærme seg noe. Påpekte at kostnad ville bli høy, og at det var på tide noe skjedde.
Han hadde fortsatt tro på prosjektet og jobbet videre med de nye endringene kommunen hadde pålagt dem. De ventet fortsatt på rapporten kommunen skulle innhente fra landbrukskontoret.

16 april 2007
GR kom på besøk til SP og sa at de nå trengte et par underskrifter som sikret arbeidet litt fremover. Dette møtet foregikk ute på gårdsplassen. Grunneier Spetalen var nå blitt 79 år.

KJØPSAVTALE
Gjelder kjøp av L-området: gnr 1090 bnr 13

Gunnear Refsdahl kjøper herved gårds og bruksnummer 1090/13 for kr. 550.000,-
femhundretusen av Streinar Spetalen……

Denne kontrakten henviser til et bilag 2, en kopi av utskrift av grunnboken gnr 1090 bnr 13 i Larvik kommune pr 28.03.2007.

Sammen med denne kontrakten ligger en generalfullmakt for eiendommen Gnr.1090 bnr 13 i larvik kommune.  I denne generalfullmakten nevnes ikke Lesten, men gir GR total fullmakt ifm tinglysninger, begjæring av delinger, byggemeldinger, oppgjør for eiendommen, signering ved egenerklæring om konsesjonsfrihet etc.

Denne generalfullmakten gir GR rettigheter tidbegrenset på 20 år fra 16.04.2007.

Dette er samtidig første gang en ser henvisning til Norsk Byggeservice AS. En mailadresse på denne generalfullmakten en gunnar@nbsproff.no 

25 mars 2008
Oppmålingsforretning av Lesten 1090/2. Rekvirent Gunnar Refsdal e.fm. av Steinar Spetalen.
Bestyrer Bengt Køhler.

Kartforretningen koster da kr. 25100,- pluss evt tinglysningbebyrer ift grensemerker.
Målebrevet tinglyses når gebyret er betalt.
Tinglyst målebrev vil bli sendt rekvirent.

12 november 2009
Varsel om igangsetting av privat reguleringsarbeid, områderegulering og utbyggingsavtale for kjerringvik Gnr/bnr 1090/2 Larvik Kommune. Planen utarbeides av Block Watne AS.

Etter dette skjer det ingen verdens ting før oktober 2019, etter at Spetalens advokat sendte en henvendelse til Block Watne ang feil på kontraktene ihht til gårds og bruksnr.

Resten av saken er omtalt i flere reportasjer i lokalavisen som har omhandlet opprydning i boligreserve, søknad om oppstart av boligprosjektet og kommunens nye arealplan.

Bøkebloggen har gjort flere henvendelser til Larvik kommune for å få innsyn i alle saksdokumenter som er arkivert både på eiendommen 1090/13 og 1090/2.

Den omtalte rapporten fra Landbrukskontoret er det ingen som finner i arkivene. Betyr dette at den er gjemt vekk i det «hemmelige» arkivet eller har det aldri blitt utarbeidet noen rapport hos daværende landbrukssjef Rolf Tvedten?

Det finnes heller ikke noen dokumenter i kommunens arkiv om at Lesten saken har vært behandlet i perioden 2007 til 2009. Som kjent så var Per Manvik fra FRP leder i Planutvalget og Olaf Holm fra KRF medlem i denne perioden. Holm kom inn som nyvalgt medlem i 2007 og ble «jokeren» i utvalget. Les sak her.

Kan det være mulig at enten Manvik og Holm kan huske noe om hva som foregikk rundt saken i 2007?

14 mars 2023
14 mars sendes det inn ny søknad fra OBOS/Block Watne AS som senere blir avslått av Larvik kommune. Kommunen avslår søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens arealdel. Vilkårene for å gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er ikke tilstede. Larvik kommune avslår etter dette søknad om oppretting av grunneiendom fra gbnr. 1090/2. Les hele avslaget her. 

30 juni 2023
30 juni har Gunnar Refsdal på vegne av Obos Block Watne AS klaget inn avslaget på dispensasjonssøknad datert 30.05.2023. Les hele klagen her. 

19 september 2023
Denne uken ble saken behandlet av politikerne i Planutvalget. Administrasjonen innstiller på å ikke ta klagen til følge. Les hele innstillingen datert 4 september 2023 her.  Les også alle naboklager i saken her. 

Planutvalget tok ikke klagen til følge og fastholder avslaget. Saken sendes til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *