Er du interessert i nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune?

Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 72 prosent (77 prosent når en inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet.

Larvik kommune får neste år kr 3 396 167 072,– i frie inntekter fra Staten og det er en økning på 4,9% fra 2023.

Les mer om hvordan dette beløpet blir beregnet her.  Og les mer om hvilke kommuner som får størst økning i frie inntekter her. 

I tillegg så er det også forslag fra regjeringen i statsbudsjettet for 2024 om midler til prosjekter på Torstrand i Larvik. Fem millioner kroner årlig de neste fem årene er øremerket områdesatsning på Torstrand, og tre nye millioner til reetableringen av den historiske Herregårdshagen. Les mer her. 

Det blir spennende å se det reviderte budsjettet når FRP, H og KRF skal fjerne eiendomsskatten i Larvik i 2024. Hvor skal det skjæres i kostnader?

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.