Bøkebloggen har tidligere skrevet flere saker om Larvik kommunes kjøp av Torget 1. Den siste saken vi publiserte var 10 mars 2023. Les hele saken her.

Onsdag 1 november 2023 skal det nye hovedutvalget for eiendom og teknisk drift i Larvik ha sitt første møte. Ny leder i utvalget er Finn Øivind Gabrielsen fra Høyre og nestleder er Monika Wülfken Wild fra FRP.

Administrasjonen har til dagens møte oversendt et forslag til politikerne om hvordan eiendommen Torget 1 skal organiseres for fremtidig bruk. Saksbehandler er rådgiver Terje Lund.

Her er litt av innholdet i innstillingen i saken  til politikerne i utvalget:

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK:

  1. Styret i Torget 1 Larvik ASgis fullmakt til å overdra eiendommen, Torget 1, til Larvik kommune som tingsutbytte. Styret avgjør tidspunktet for gjennomføring av overdragelsen
  2. Etter overdragelsen av eiendommen, Torget 1, gis styret i Torget 1 Larvik ASfullmakt til å avvikle selskapet, Torget 1 Larvik AS. Styret avgjør tidspunktet for avvikling.
  3. Før overdragelse av eiendommen, Torget 1, til Larvik kommune innhentes en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten for å avklare muligheten for skattefritak med hjemmel i skatteloven § 2-22.
  4. Ordfører gis fullmakt til å vedta nødvendige vedtektsendringer for å sikre at vedtektene samsvarer med formålet som kan åpne opp for skattefritak.
  5. De økonomiske konsekvensene av overdragelsen og avvikling dekkes av Torget 1 Larvik AS, med nødvendig tilføring av likviditet fra Larvik kommune enten som innskudd eller lån til selskapet.

Det skal i denne saken tas stilling til hvordan selskapet og eiendommen skal eies og drives, og om eiendommen skal overdras til kommunen og selskapet avvikles.

Selskapet ble ikke ervervet for å drive næringsvirksomhet gjennom utleie av eiendommen, men for å skape et kommunehus eller rådhus til bruk for kommunale virksomheter. Dersom hensikten med selskapet var å drive ordinær næringsvirksomhet gjennom utleie til private, vil det naturlig kunne bestå, og drives på ordinær måte. Situasjonen er dog slik at allerede inneværende år, og i løpet av neste år, vil deler av byggets lokaler sannsynligvis bli ledige, noe som kan medføre innflytting av kommunale virksomheter. Over tid vil kommunen selv overta større og større del av bygget, og det vil ikke lenger være formålstjenlig at eiendommen eies av selskapet. Dette aktualiserer vurderingen av om og når eiendommen skal overdras til kommunen, og som følge av det en avvikling av selskapet. Det er i utgangspunktet ingen grunn til å beholde selskapet dersom eiendommen overdras.

Kommunedirektøren er, med grunnlag i hensikten og bakgrunnen for at kommunens kjøp, av den oppfatning at det ikke vil være noen grunn til at eiendommen skal beholdes i selskapet. Planlegging for en overdragelse av eiendommen til kommunen og avvikling av selskapet bør dermed igangsettes. Da en overdragelse og avvikling vil kunne ha stor betydning for de økonomiske konsekvensene for kommunen, bør dette gjennomføres på en måte som hensyntar dette og som om mulig begrenser omfanget av konsekvensene. De økonomiske konsekvensene dreier seg i hovedsak om utløsning av gevinstbeskatning, og mulighetene for helt eller delvis å unngå beskatningen må undersøkes. Selskaper som ikke har erverv som formål kan iht. skatteloven fritas for skatteplikt, og mulighetene for å oppnå skattefritak ligger i en endring av aktivitet og formål i selskapet forut for en overdragelse. Dette har vært gjennomført av andre kommuner med eierskap i eiendomsselskaper, men muligheten er usikker og vil måtte avklares gjennom en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten. Lese hele innstillingen til kveldens møte her. 

Som vedlegg til denne saken følger vurderingen foretatt av EYTax & Law vedrørende eierskap og drift av selskapet, Torget 1 Larvik AS. Notatet inneholder en inngående gjennomgang av eierskap og drift av selskapet og eiendommen. Notatet synliggjør en rekke forhold som kommunen må være oppmerksom på i forbindelse med et valg av type eierskap og driftsmåte. Les hele notatet her. 

Bøkebloggen er meget spent på hva som skjer i denne saken nå! Nå er det Høyre, FRP og KRF som har politisk flertall i Larvik.

Hva skjer med Torget 1 nå? Blir det solgt, fortsatt utleie eller bygd om til nytt rådhus?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *