Detaljert reguleringsplan for Sørskogen hyttefelt ble vedtatt av kommunestyret 13 september 2023. Les hele vedtaket her.

Fristen for å klage på vedtaket ble satt til 21 oktober 2023. Det har kommet en rekke klager innen fristen. Se alle klagene her.

I klage fra Esben Leifsen, Odd Erik Haakonsen og Ottar Haugen datert 4 oktober 2023 blir kommunen anmodet om å utsette iverksettelsen av reguleringsplanen. Les hele klagen her.

15 november 2023 skal saken til ny behandling i det nye kommunestyret. Saksbehandler Anders Lund innstiller nå på å utsette iverksettelsen av reguleringsplanen og skriver følgende i saksdokumentene:

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK:

Etter en samlet vurdering gir kommunestyret utsatt iverksetting av reguleringsplan for Sørskogen hyttefelt frem til klagen er behandlet av Statsforvalteren, jf. forvaltningsloven § 42.

KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERINGER:

Hovedregelen er at vedtatte reguleringsplaner blir bindende såsnart vedtak er truffet ogplanen kunngjort. At det klages på en reguleringsplan er ikke til hinder for at planen blir bindende. Kommunen kan imidlertid beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Bakgrunnen for at det er gitt adgang til å beslutte utsatt iverksettelse er å hindre at gjennomføringen av et vedtak medfører uopprettelig skade, tap eller at vedtaket helt eller delvis blir gjennomført før klagen kan behandles.

Enbeslutning om utsatt iverksetting er en avgjørelse etter fritt skjønn. Sivilombudsmannen har uttrykt følgende: «Avgjørelsen vil måtte bero på et helhetlig skjønn basert på en foreløpig vurdering av klagen og av de ulike interesser og forhold knyttet til selve klagesaken» jf. Sivilombudsmannens årsmelding1985 s.154.

Konklusjon

Etter en samlet vurdering av de fordelene og ulempene utsatt iverksetting vil gi, foreslår kommunedirektøren at det bør gis utsatt iverksetting i denne saken.

Selve klagesaken kommer til behandling i kommunestyret den 13. desember. Les hele innstillingen her.

Alternativ løsning i saken er at politikerne i kommunestyret førstkommende onsdag kan velge å ikke ta begjæringen om utsatt iverksetting til følge.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *