I dagens formannskapsmøte onsdag 29. november 2023 legger kommunedirektøren frem strategidokumentet med forslag til budsjett og handlingsplan for Larvik kommune for perioden 2024 – 2027.

«Etter plan- og bygningsloven skal kommuneplanen ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Forslaget bygger på gjeldende Strategidokument for perioden 2023 – 2026 og Rammesak 2024 – 2027, vedtatt av kommunestyret 14. juni 2023, jf KST- 101/23.» Les hele forslaget fra kommunedirektør her og her.

Bøkebloggen har tatt en titt i den såkalte «Bobla» hvor politikerne i de forskjellige utvalgene kan legge inn sine forslag i forkant av møtene. Onsdag morgen finner vi et forslag fra Olaf Holm fra KRF i sak 185/23 «Strategidokument 2024-2027 – Larvik kommune.  Forslaget fra Holm er følgende:

«Larvik kommune er i en svært krevende økonomisk situasjon. Dette krever umiddelbar handling.»

Forslag vedtak:

«Det innføres umiddelbart ansettelseskontroll og investeringsstopp. Alle ansettelser og investeringer skal godkjennes av politisk ledelse. Dette gjelder også investeringer som ligger i eksisterende investeringsplan.
Delegeringsreglementet endres i tråd med dette.» 
Se link til «Bobla» her.

Innspill/forslag som er lagt inn i politikerportalen «Bobla» blir publisert dagen før de politiske sakene skal behandles. For ettermiddagsmøtene blir siden oppdatert ca. kl. 12.00 på møtedag.

Det er viktig å poengtere at forslagene som er sendt inn ikke er fremmet som forslag før de er løftet fram i selve møtet. Det betyr at selv om representantene har sendt inn forslaget, så er det ikke å regne som et forslag før det er fremmet i møtet. Forslagsstiller kan også velge å ikke fremme forslaget, eller å endre/justere forslaget før det fremmes.

Bøkebloggens lesere kan følge kveldens møte i formannskapet på denne linken. Møtet er i Festiviteten og starter kl. 18.00 og avsluttes kl. 21.00.

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.