Onsdag 10. januar kl. 9-16 arrangeres det særskilt folkevalgtprogram for politikere som skal jobbe med utvikling og saker innen plan- og bygningsrett.

Det er leder av Planutvalget Per Manvik og leder av Kommuneplanutvalget Marie Offenberg som har sendt ut innkalling til kurset neste uke. Les hele innkallingen her, Innkalling kurs.

Fra administrasjonen møter virksomhetsleder Arealplan Hege Eick, fagkoordinator plan Linda Kristin Myrsve, virksomhetsleder Innbyggerkontakt og byggesak Cathrine Wærvågen, fagleder byggesak Silje Vestre, advokat kommuneadvokaten Tina Tegle Skjærvø og evt. andre fra administrasjonen som blir sentrale mot utvalgene.

Larvik kommune har avtalt med advokatfirmaet Holth og Winge at de skal komme og holde «Politikerskolen

Jurist Nikolai Winge med ekspertise innen arealforvaltning er også prosjektleder for det store prosjektet ««Operasjon planvask»som Larvik kommune skal være med i . Han forteller at Larvik for alvor dukket opp på radaren hans etter at han i 2023 ledet et kurs om plan- og bygningsloven for ansatte i Larvik kommune. Les mer om «Operasjon planvask her. 

Heldagskurset onsdag 10 januar 2024 i Festiviteten består av fire bolker som til sammen dekker de viktigste temaene innen plan- og bygningsrett.

Bolk 1 Forvaltningsrett

Forvaltningsrett handler om de grunnleggende krav til all offentlig myndighetsutøvelse. Første del av kurset tar for seg forvaltningsloven og gjennomgår alle bestemmelser lokalpolitikerne må være kjent med. Les mer her.

Bolk 2 Planprosessene

Planprosessene er veien frem til et planvedtak.Det er kommunestyret som vedtar arealplaner. Som folkevalgt er det derfor svært viktig at du kjenner til hvilke krav loven oppstiller når det gjelder planprosesser. I jungelen av paragrafer er det lett å trå feil på veien mot et planvedtak, noe som kan ha store konsekvenser for planens gyldighet. Les mer her.

Bolk 3 Arealplaner

Arealplaner er kommunenes fremste virkemiddel for å styrke arealbruken. Det er i all hovedsak kommunene som bestemmer hvordan arealene skal brukes. Dette skjer på grunnlag av arealplaner. Plan- og bygningslovengir kommunene utstrakt handlingsrom til å bestemme hvilke områder som avsettes til bebyggelse og hvilke arealer som skal beskyttes mot nye inngrep. Les mer her.

Bolk 4 Tillatelser og dispensasjon

Tillatelser og dispensasjon er sentrale begreper innen plan- og bygningsretten. Gjennom vedtak om arealplanerbestemmer kommunene hvor og hvordan det skal bygges. De fleste tiltak krever imidlertid søknad og tillatelse fra kommunene. Det er også en kjent sak at mange kommuner i for stor grad bruker dispensasjon som et styringsmiddel. Det er derfor viktig at du som lokalpolitiker kjenner til hvordan planer kan gjennomføres, herunder de sentrale elementene i plan- og bygningslovens byggesaksdel. Les mer her.

Bøkebloggen har observert hvordan Larviks politikere i Planutvalget de siste 20-30 årene har gitt mange dispensasjoner. Og flertallet av dispensasjonen mener vi har kommet fra politikere i partiene FRP, Høyre og KRF?

Derfor mener vi at bolk 4 på kurset er det viktigste emnet på onsdag.

Vi har sendt saken til Per Manvik før publisering for en kommentar og her er hans tilbakemeldinger:

«-Det er nyttig med en gjennomgang av lovverket ved jevne mellomrom – ikke bare for nye representanter, men også for de mer erfarne.»

«-Det er også sånn at lovverket ikke alltid ivaretar alle sider ved håndteringen av befolkningens ønsker, og der kommer det politiske skjønn inn ved at plan og bygningsloven som er en JA lov – åpner for at dispensasjoner kan gis.»

«-Kurset er etter min mening også nyttig for kommunedirektøren i deres jobb med saksbehandling og kontakt med kunder – slik at de oppleves objektive og løsningsorienterte – med en klar JA holding i utgangspunktet.»

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.