31 januar 2024 var det møte i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring i Larvik kommune og en av sakene handlet om «Oppstartssak for Viksfjord-Larviksfjorden-Oslofjorden». Les hele saken her. Mer info om problemene i indre Viksfjord kan du lese her. 

Utvalgsleder for Hovedutvalg for miljø, kultur og næring bestilte i juni 2023 en oppstartssak for Viksfjord-Larviksfjorden-Oslofjorden, til første møte i hovedutvalget høsten 23. Bakgrunnen for oppstartssaken er befaringen som ble gjennomført 20. juni i indre Viksfjord, hvor medlemmer av hovedutvalget samt gruppeledere var invitert. Det er bedt om en oppstartsak som bl.a kan ta stilling hvilket omfang som skal og bør belyses, hvilke tiltak som er aktuelle, hvem kommunen kan samarbeide med og hvilke finansielle muligheter finnes gjennom støtteordninger og regionale/nasjonale tiltak. Det presiseres at økonomiske konsekvenser som ikke dekkes innen ordinære rammer, vil måtte tas stilling til i forbindelse med behandlingen av strategidokumentet.

Kommunedirektøren vurderer at det er sterkt behov for å redusere tilførsel av næringsstoffer og iverksette restaureringstiltak i Viksfjord. Anbefalte tiltak er begrenset, med bakgrunn i kommunens krevende økonomiske situasjon.

Et av punktene som ble vedtatt i saken var dette:

  • Larvik kommune utreder kost nytte og effekt med gjenopprettingen av åpent løp mellom Viksfjord – Hemskilen. Forhold til grunneiere, natur, infrastruktur som veier og forbindelse,mulig statlig/internasjonal og private bidrag/tilskudd avklares.

Denne kanalen er det allerede skrevet en del om. Jørn Spetalen opprettet gruppen Nye Stivlesund – en kanal mellom Viksfjord og Hemskilen allerede i 2020. Har klippet ut en del info fra Facebook gruppen hans.

I Snorres beretninger om Vestfoldkongene henvises det til det ukjente stedsnavnet Stivlesund. Et sted hvor kong Gudrød Veidekonge ble drept under dramatiske omstendigheter. Sundet menes å ha ligget et sted i Vestfold, hvor Gudrød synes å ha hatt sin base. Det er gjort mange forsøk på å lokalisere stedet, men ingen funn av betydning kan peke ut hvor Stivlesund kan ha vært.

Når jeg døper denne gruppen for «Nye Stivlesund», er det først og fremst for å lansere en idé om å gjenetablere en gammel vannvei/passasje mellom dagens Viksfjord og Hemskilen. I vikingtiden var det her en naturlig vannvei, en indre lei, som sparte datidens skip for 1-1,5 mil seiling i åpent hav rundt Torsøy.

Ved å gjenetablere en kanal i det gamle vannveien vil Larvik kunne skape en svært spennende turistattraksjon. Samtidig vil et vannløp avhjelpe store miljøutfordringer ift algetilvekst i indre Viksfjord og muligens også den uønskede oppblomstringen av stillehavsøsters i området.

For å gjenetablering denne kanalen vil man måtte grave ut en del kubikk med løsmasse, samt bygge broer over tre veiforbindelser til lokale tettsteder. Man vil ha behov for å lage avtaler med et titalls grunneiere, men ut over det vil en slik kanal kunne være med på å styrke det lokale attraksjonsnivået i forhold til vår vikingarv.

Hvorfor ikke gjenetablere kanalen og kalle denne Stivlesund?

Ved å gjenetablere denne kanalen så kan Larvik skape en svært spennende turistattraksjon og samtidig vil et vannløp avhjelpe store miljøutfordringer ift algetilveksten i indre Viksfjord.

Dette kan bli den «Nye Blindleia« i Larvik kommune. Kanskje Lundhs AS, Fritzøe AS og andre bedrifter i Larvik/Sandefjord kunne bidratt med midler sammen med staten?

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *