Bøkebloggen har denne uken tatt kontakt med driveren av prosjektet Grønn omsorg på gården Langrønningen i Kvelde, Gunn Tove Furulund, og hennes sønn Håvard.

– Det har vært flere møter?

Vi har som nevnt hatt en rekke møter over de siste to årene med kommuneadministrasjonen. Først med fokus på finne ny driftsmodell, som uansett måtte tilrettelegges, da både mannen min og jeg har jobbet til alle døgnets tider i snart 25 år. Videre har vi jo dessuten finansiert mye av driften med private midler, samt alle de tusenvis av timene som løper i helger, ferier og andre høytider. Og det å drive en gård med terapidyr er ingen 8-16 jobb, og krever ganske mye, men vi jobber fortsatt med å finne løsninger med eller uten kommunen.

– Hvilke motargumenter bruker du og brukerne for å overbevise kommunen om å beholde Grønn omsorg?

Alle som har hatt noen som helst befatning med God omsorg gjennom de årene vi har vært i drift, vet godt hvor verdifullt tilbudet er til de som trenger det. Både i fagmiljøer, blant politikere og byråkrater er det vel kjent at gode lavterskeltilbud er det viktigste vernet mot større og mer alvorlige utfordringer. Det er ikke argumentene i seg selv som ikke har ført frem, snarere et forsøk på å kutte penger der det oppstår minst støy.

– Har dere diskutert saken med politikere? I så tilfelle, hvem, og hva har de sagt?

Vi har jobbet målrettet med informasjon mot både det tidligere kommunestyret og det nåværende. Vi har hatt besøk av både fra borgerlig og venstresiden i lokalpolitikken i Larvik. Jeg vil kun trekke frem Bjørg Eva Jensen fra Rødt som den eneste som har forsøkt å motarbeide nedleggelse. Resten av det politiske pipeorkesteret i kommunen vet selv hvem de er og hvilke viktige tjenester de tar vekk, og akkurat hvem de tar disse tjenestene fra.

– Hvor mange ansatte er det? «Vi er 2,7 årsverk som dekkes av kommunen, noen frivillige og gode hjelper som får kabalen til å gå opp.»

– Hvor mange brukere er det? Hvor gammel er den yngste, og hvor gammel er den eldste? Er det en lik fordeling av kjønnene?

Vi er et sted mellom 30-40 brukere i løpet av uken. Aldersspennet strekker seg fra cirka 15 til + 60 år. Kjønnsmessig er det ganske jevnt.

– Hvilket budsjett er det som finansierer Grønn omsorg og lønnene?

Som nevnt har er det 2,7 årsverk som dekkes av kommunen. Vårt totalbudsjett ligger på ca 2,5 mil pr år – inklusive transport, driftstilskudd for leie av bygg osv. Resten, dvs. arbeid utover normaltid på dagen samt dyrehold, innkjøp og produksjon av fôr osv., dekker vi privat. Vi har også fått hjelp fra Lions og diverse organisasjoner til innkjøp av nye terapidyr når de gamle har takket for seg.

– Hvor mange kroner tror kommunen at den vil spare på å avvikle Grønn omsorg?

Den sparer iallfall 2,5 millioner – men kostnadene for samfunnet vil jo vokse kraftig i takt med at lavterskeltilbud og for eksempel tilbud til ungdommene våre forsvinner. Når prisen er cirka 2 millioner per innleggelse per pasient er det jo ikke akkurat god økonomisk vurdering som ligger bak. Men det er jo bare penger som staten har nok av, det verste med dette er de menneskelige lidelsene som ligger bak og den uverdige behandlingen man møter fra det offentlige.

– Har kommunen kommet med andre tilbud til brukerne, dersom Grønn omsorg blir avviklet?

Nei.

– Hvordan tror du det vil gå med brukernes helse, dersom den blir avviklet? Det ønsker jeg ikke tenke på. Derfor jobber vi uavbrutt for å finne løsninger for videre drift.

– Har du snakket med fagfolk innenfor psykiatrien om hva de mener?

Vi har mange fagfolk innom gården nesten hver eneste uke. Alle er samstemt i at slike tilbud burde det være mye mer av. Larvik har hatt dette som et svær godt tilbud i snart 25 år. Vi har dessuten hatt hospitering fra andre kommuner i landet og til og med fra Danmark, hvis formål var å lære mer og starte opp lignede tilbud med God omsorg på Langrønningen som modell.

Gode lavterskeltilbud er noe av det viktigste vi har for å kunne gi folk en mulighet til å holde seg frisk.

– Har dere planer om hvordan dere skal kjempe videre, dersom kommunen står fast ved vedtaket?

Som nevnt jobber vi videre med å finne løsninger for videre drift. Til uken møtes det en gruppe med pårørende og andre som ønsker å bidra til hvordan vi kan sikre driften.

– Tror du at Grønn omsorg blir reddet?

Ja, jeg vet vi finner en løsning. Og vi gir oss ikke før vi har den.

– Har du noe å si til kommunens politikere til slutt?

Du skal ikke tåle så inderlig vel…

Håvard Furulund fortalte oss dette:

For å gi dere et ennå bredere bilde på dette, ble jeg invitert i 2023 til å holde et innlegg for forrige gruppe som satt i Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring av Morten Riis Gjertsen (H). Da vi ennå trodde at kommunen hadde intensjoner om videre drift.

Jeg redegjorde blant annet for kostnadsbildet og for underfinansieringen av GO. Dessverre ble denne invitasjonen blokkert av Rune Høiseth (A), som mente det ikke var formålstjenlig å gå inn i denne saken før valgt. I mailtråden rundt denne invitasjonen har alle som satt i komiteen, deriblant nåværende ordfører, blitt gjort kjent med alle elementer i saken, og det kan late til at dette ironisk nok kan ha bidratt til å skape det narrativet som nå er kommet opp.

Tidligere leder av Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring Rune Høiseth kom med denne tilbakemeldingen sent søndag kveld:

-Hei. Å bruke begrepet « blokkere» blir jo helt feil og tatt ut av en større sammenheng.

-Personlig har jeg i alle år vært stor tilhenger av «Grønn Omsorg» og driften på Langrønningen i Kvelde. Har også vært på besøk der flere ganger . Viktig tiltak som hjelper mennesker til å få en god hverdag. Gårdsarbeid og møte med dyr er en givende aktivitet.

-I mitt siste besøk på gården, ble det fra driveren sin side uttrykt stor bekymring for driften for framtiden , all den tid pensjonsalderen nærmet seg . Dette er jo en kommunal drift på deres private gård ! Hvilke løsninger burde vurderes ? Det var jo nettopp denne dialogen / prosessen som ble i gangsatt med administrasjonen. Min holdning var å la admistrasjonen kjøre en saklig og en ryddig prosess, uten politisk innblanding . Når det foreligger et forslag til løsning av denne driften, skal denne selvfølgelig behandles politisk. Jeg kjenner ikke til inneholdet som har vært i denne dialogen og kjenner da heller ikke til hva utfallet har blitt.

Rune Høiseth er i dag valgt som medlem i Hovedutvalg for næring, klima og miljø i Vestfold fylkeskommune. Kanskje han fortsatt er en stor tilhenger av Grønn Omsorg i Kvelde og kan snakke varmt for dette i innad fylkeskommunen?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *