Larvik kommune søkte i 2019 om statlig medvirkning til etterbruk av nedlagt jernbanestrekning mellom Larvik og Porsgrunn kommune til turveg/friluftslivsområde for allmennheten. Totalt ble det søkt om kr. 32.179.000.

I møte hos kommunen 27 mars 2019 ble det informert om hvilke rammer Miljødirektoratet hadde for sikring av friluftslivsområder i 2019, og at Miljødirektoratet kun kunne bidra med en mindre andel av totalkostnaden i et spleiselag med kommunen og andre aktører. I møtet ble det gitt signaler om at flere aktører (kommunen, fylkeskommunen, Bane NOR m.fl.), vil være villige til å delta i et spleiselag for etterbruk av den nedlagte jernbanestrekningen til friluftslivsformål. Det ble påpekt at det var svært viktig med et tidlig bidrag fra Miljødirektoratet, for å utløse ressurser fra de øvrige aktørene.

Miljødirektoratet ga etter møtet tilsagn om inntil kr 5.000.000,- til etterbruk av den nedlagte jernbanestrekningen mellom Larvik og Porsgrunn som friluftslivsområde for allmennheten. Det er en forutsetning for tilsagnet at kommunen arbeider videre med å etablere et spleiselag som ble diskutert i møtet 27 mars 2019. Les hele brevet her, Statlig medvirkning til etterbruk av nedlagt jernbanestrekning.

26 januar 2024 har det kommet et brev fra Miljødirektoratet hvor de minner Larvik kommune om prosjektet og skriver blant annet dette:

«Fristen for gjennomføringen går ut 15. august 2024. Vi er kjent med kommunens utfordringer med å gjennomføre prosjektet, men vårt utgangspunkt er at kommunen må gjennomføre sikringsprosjektet og sende oss vilkårsdokumentene før fristen går ut. Hvis gjennomføring ikke er mulig innen fristen, ber vi om en orientering om status for prosjektet. Hvis det er behov for forlenget frist, må kommunen søke om dette. Vi ønsker da en orientering om sannsynlighet for gjennomføring og mulig tidspunkt for sluttføring.» Les hele brevet her, Fristen for utbetaling av statlig støtte til gjenbruk av jernbane.L

Larvik kommune opplyser i dag på NRK Vestfold at kommunen ikke har midler til dette prosjektet i 2024.

Du kan følge status i prosjektet på Facebook gruppen «Fra togspor til turvei» her. Denne gruppen har nå 12 800 medlemmer.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *