Torsdag før kommunestyremøtet i Larvik fikk ordfører Gulla Løken vite at kommunen har gått hele 73 millioner kroner i pluss i 2023.

Resultatet i regnskapet viser at kommunen hadde et positivt netto driftsresultat på 73 millioner kroner og dette er 225 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Inntekten fra eiendomskatten for 2023 viser en inntekt på  47 mill kr. Kanskje dette er en av grunnene til en del av overskuddet?

I tillegg leder vi at det er 64 millioner kroner i gevinst på kommunens primæroppgavefond.

Men hvorfor det voldsomme avviket på både skatteinntekter og fondsavstning i forhold til hva som ble meldt inn på slutten av 2023?

Kommunenes skatteinntekter kommer i hovedsak fra skatt på inntekt og formue fra personlige skattytere. Hvorfor kom disse tallene som en overraskelse i kommunestyret torsdag 15 januar 2024? Dette er vel tall dere får ut

Kommunedirektør Gro Herheim, visste dere ingen ting om dette da budsjettet ble behandlet? Kom dette virkelig som en stor overraskelse nå?

Bøkebloggen har sett litt på referatet fra møtet 29 januar 2024 i Primæroppgavefondet.

Styret for Larvik kommunes primæroppgavefond er utnevnt av kommunestyret, Styret for 2023-2027 er utvalgsleder Erik Andreas Sørensen,, FRP, medlem Anne Gulvik Holmsen, H og Simon Veastad Opheim, MDG.

Primæroppgavefondet består av inntektene kommunen fikk ved salget av eierandelene i Vestfold Kraft og Larvik og Lardal Elverk rundt årtusenskiftet. Salgsinntektene var opprinnelig på cirka 1,2 milliarder kroner.Ved inngangen til 2022 sto det 992.287 millioner kroner i Primæroppgavefondet.

Samlet avkastning for 2023 er positiv med 7,6 % eller 65,9 mill kr. Referanseindeksen har i 2023 en samlet avkastning på 7,3 %.

På slutten av året er det foretatt en rebalansering for å redusere aksjeandelen i porteføljen. De tre fondene KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar, Nordea Stabile Aksjer Global Etisk og Alfred Berg Gambak C er alle redusert med 11 mill kr. Disse midlene, 33 mill kr, er investert i RobecoSAM Global SDG Credits IH. Selve investeringen i RobecoSAM skjedde 2. januar og månedsarapporteringen vil derfor først i januar gjenspeile de endringene som har skjedd fullt ut. Les hele referatet fra møtet her.

Andreas Thoresen fra Mercer gjennomgikk noen forhold knyttet til årsresultatet. Se presentasjonen her.

Bøkebloggen er bekymret. Har ikke kommunedirektør Gro Herheim kontroll og oversikt over regnskapet måned for måned hvert år?

Saken er sendt over til både ordfører Gulla Løken og kommunikasjonsavdelingen i Larvik kommune for å få noen kommentarer før publisering. Ingen har så langt svart opp, men vi oppdaterer saken hvis kommentarene kommer.

Søndag morgen kom ordfører Gulla Løken med denne kommentar til saken:

«-Kommunestyret har nylig opprettet et eget hovedutvalg for budsjett og økonomi. Dette er gjort for at vi politisk skal kunne følge kommunens økonomi tett fremover. Formannskapet ba også i november i fjor om månedlige økonomirapporter (mot tidligere kvartalsvise). Således vil folkevalgte nå få en bedre oversikt og kontroll.»

«-Overskuddet i 2023 skyldes i all hovedsak faktorer utenfor vår kontroll, som avkastningen fra fondet. Eiendomsskatten ga i forhold til budsjett en merinntekt på kr 4.458.000.»

«-Det viktigste for meg er at driften, som i fjor høst lå an til et merforbruk på flere titalls millioner kroner, gikk i balanse. Da vi så hvor driften bar innførte vi i fjor høst investeringsstopp (på ikke påbegynte prosjekter) og ansettelsesstopp (eller kontroll, da 1. linje i helse og oppvekst er unntatt). Det ble også opprettet et omstillingsutvalg, som har jobbet godt.»

«-Nå må det gode arbeidet fortsette, da vi er langt fra å være i mål.»

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *