Detaljert reguleringsplan for Sørskogen hyttefelt ble vedtatt av kommunestyret 13 september 2023. Les hele vedtaket her.

Fristen for å klage på vedtaket ble satt til 21 oktober 2023. Det kom inn en rekke klager innen fristen. Se alle klagene her.

I klage fra Esben Leifsen, Odd Erik Haakonsen og Ottar Haugen datert 4 oktober 2023 ble kommunen anmodet om å utsette iverksettelsen av reguleringsplanen. Les hele klagen her.

15 november 2023 var saken til ny behandling i det nye kommunestyret. Saksbehandler Anders Lund innstilte nå på å utsette iverksettelsen av reguleringsplanen og skriver følgende i saksdokumentene:

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK:

Etter en samlet vurdering gir kommunestyret utsatt iverksetting av reguleringsplan for Sørskogen hyttefelt frem til klagen er behandlet av Statsforvalteren, jf. forvaltningsloven § 42.

16 februar 2024 kom vedtaket fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:

Statsforvalterens vedtak

Klagen tas ikke til følge.
Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak av 13.09.2023.

Statsforvalterens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28 tredje ledd første punktum.

Klagernes anførsler har vært gjenstand for grundige vurderinger fra kommunens side, både i planprosessen og i forbindelse med den forberedende behandlingen av klagen. Når det gjelder den faktiske arealbruken, ligger det innenfor kommunens plankompetanse å foreta de avveininger/ vurderinger som er tatt opp i klagen. Planvedtaket er etter Statsforvalterens mening ikke beheftet med saksbehandlingsfeil eller andre forhold som tilsier at det er ugyldig.

Kommunens vedtak av 13.09.2023 opprettholdes. Klagene er følgelig ikke tatt til følge. Les hele vedtaket her, 16 febr 2024 Stadfestet- klage -Sørskogen hyttefelt

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *