TV2 sendte et innslag som ble sendt 28. desember 2023 som Larvik kommune nå har klaget inn til PFU. (Pressens Faglige Utvalg) Se innslaget her. TV2 28 desember 2023,

Klagen skal behandles i neste møte i PFU 22 mai 2024. Klager mot 9 medier skal opp til full behandling denne dagen. Se klagene her.

Larvik kommune argumenterer for brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP):

  • 3.2, om kildekritikk og opplysningskontroll.
  • 3.7, om å gjengi kildene korrekt.
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse.

Klager har ingen innvendinger mot at saken omtales, og har også forståelse for at ikke alle svarene fra kommunen kan få plass i en nettsak/TV-sak. Klager mener likevel at TV 2 har utelatt sentrale opplysninger i saken, slik at fremstillingen blir ubalansert.
TV 2 sitt premiss for saken er at kols-pasientens helse blir verre av den kommunale leiligheten hun bor i pga. muggsopp samtidig som hun får avslag på ny bolig i november 2023, beskriver klager. Da mener Larvik kommune det er sentralt å nevne at hun fikk tildelt en leilighet i en nyoppført bolig, men takket nei på grunn av beliggenheten i 2022. Opplysningen er også sentral i forbindelse med opplysningen om at brukerens lege «allerede høsten 2022 var i møter med Larvik kommune, der han presiserte viktigheten av at Monika bor i en bolig med godt inneklima».

Videre mener klager at det er sentralt å nevne at brukeren motsatte seg tiltak for å bedre inneklimaet på badet i eksisterende leilighet, og at kommunen oppfordret brukeren til å kontakte kommunen sommeren 2023 dersom hun ønsket nytt bosted. Henvendelsen kom først i november, opplyser klager. «Dette er opplysninger TV 2 gjentatte ganger etterspurte, med tidsfrister, og mottok både skriftlig og muntlig, men som mangler både i den publiserte nettsaken og i TV-saken», skriver klager.

Larvik kommune mener også at TV 2 forsøker å skape et inntrykk av at kommunen først reagerte etter at TV 2 ble kontaktet. Klager henviser her til formuleringen «da begynte ting endelig å skje», som brukes i publiseringene.

Årsaken til avslaget om omsorgsbolig i november 2023, var at hun ikke oppfylte kriteriene for tildeling [må være folkeregistrert i kommunen i 2 år før tildeling], opplyser klager. Det at hun fikk tildelt en leilighet var fordi kommunen vurderte hennes helsesituasjon til at hun trengte en mer egnet bolig, men som ikke var en omsorgsbolig, skriver klager.

Klager understreker at redaksjonen dessuten i flere runder ble gjort kjent med at vedtaket i saken gikk ut i forkant av at TV 2 ble kontaktet.

Det ble gjort ulike intervjuer med to ansvarlige i kommunen, hvorav det ene ble brukt, opplyser klager. Kommunen mener opplysningene var tilgjengelig kunnskap i forbindelse med både TV-intervju og nettsak, der de relevante sitatene burde vært inkludert, mener klager.

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TV 2 avviser brudd på god presseskikk. Redaksjonen mener kjernen i saken erat Larvik kommune kjenner til situasjonen og likevel lar en bruker med alvorlig kols-sykdom bo i en kommunal bolig som er infisert av sopp over flere måneder. Derfor valgte redaksjonen å fokusere på tidsperioden fra Larvik kommune ble gjort oppmerksom på muggsoppen i boligen i juli 2023, til november 2023, da brukeren ble tilbudt en annen bolig, opplyser TV 2.

Videre forklarer TV 2 at redaksjonen utelot informasjonen om tildeling av boligen i 2022, fordi den ikke har noe med muggsopp-problematikken å gjøre.

TV 2 tok ikke med at brukeren motsatte seg å få installert vifte for å bedre inneklimaet, fordi hun takket nei til tilbudet i samråd med fagkyndige som mente hun ikke kunne bo i leiligheten overhode, anfører redaksjonen. Dessuten kommer viftetilbudet flere måneder etter at Larvik kommune er gjort oppmerksom på muggsoppen i boligen, opplyser TV 2.

TV 2 er kjent med at kommunen oppfordret brukeren til å ta kontakt med kommunen sommeren 2023 om at hun trengte ny bolig. Redaksjonen mener likevel at hun allerede hadde kontaktet kommunen ved å gjøre kjent resultatene fra befaringen hun bestilte fra et miljøsaneringsfirma, der muggsopp ble bekreftet, anfører TV 2. Redaksjonen opplyser også at firmaet varslet kommunen direkte om behov for boligbytte i juli 2023.

Når det gjelder formuleringen om at TV 2 fikk «ting til å skje», skriver TV 2 at de var med å sjekke brukerens digipost, og ikke fant brevet den kols-syke kvinnen skal ha mottatt fra kommunen før hun ringte TV 2. Redaksjonen mener det skriftlige vedtaket om leiligheten kom etter at TV 2 ble kontaktet og flere fra kommunen hadde møtt opp på døren med vedtaket. Kommunalsjefen får også svare på påstanden om at medieoppmerksomheten skapte fortgang i saken, påpeker TV 2.

Replikk fra klager og mediet

Klager understreker at så lenge TV 2 refererer til at kommunen ble gjort oppmerksom på brukerens helsetilstand av hennes lege i 2022, må også opplysningen om at kommunen har agert ved å gi tilbud om ny leilighet komme fram, for å skape balanse i saken.

Videre avviser klager TV 2s fremstilling av at brukeren fikk tilbud om avtrekksvifte flere måneder etter at muggeproblemet ble kjent. Klager anfører at viften ble bestilt i dagene etter at muggsoppen ble kjent, men at brukeren motsatte seg montering da håndverkerne kom. I slutten av juli 2023 skrev boligkontoret i en e-post at de ville være behjelpelig med å finne en annen bolig, opplyser Larvik kommune. Ingen av opplysningene som er gitt TV2 er gjengitt, innvender klager.

Klager står også fast ved at vedtaksbrevet er datert og sendt 29. november 2023, før brukeren kontaktet TV 2. Ekspederingen av digiposten 29. november var vellykket, og representant fra boligkontoret og varaordfører var hjemme hos brukeren der de sammen med henne sjekket at digiposten var mottatt.

TV 2 mener fortsatt at redaksjonen må kunne velge hvilken tidsperiode man omtaler og hvilke problemstillinger som løftes fram i publiseringen. Redaksjonen argumenterer for at den viste til kontakten mellom legen og Larvik kommune i 2022, kun for å synliggjøre tidspunktet for når brukerens spesielle helsesituasjon var kjent for kommunen.

Opplysningen om avtrekksviften var ny for redaksjonen: «I vår kommunikasjon med kommunen, har vi hele tiden oppfattet at viften ble ønsket montert i november», skriver TV2, og mener det gir kommunen medansvar for denne feilen når de kun sendte dokumentasjon knyttet til viften fra november. Av dette mener vi at en profesjonell aktør som Larvik kommune har et medansvar for at denne misforståelsen publiseres.

TV 2 vektla ikke kommunens tilbud om at brukeren skulle ta kontakt etter muggsoppfunnene, siden kommunen på eget initiativ burde fulgt opp saken når de ble kjent med soppfunnet, anfører TV 2.

Innslaget ble sendt 28. desember 2023, og kommunen ga redaksjonen tilbakemelding om utelatte opplysninger 2. januar 2024. TV 2 foreslo presiseringer 15. januar, men kommunen besvarte ikke forslaget, opplyser TV 2. Følgende korrigering ble lagt inn 30. april 2024:

«TV 2 korrigerer: I en tidligere versjon av denne saken, skrev TV 2 at Larvik kommune ikke gjør noe for å hjelpe Monika Dalgård i perioden juli – november 2023. Dette er feil. Kommunen tilbød å montere et elektrisk avtrekk i boligen i juli 2023. Dette er nå lagt inn i saken.» Les hele klagen hos PFU her.

Møtet starter kl 10 22 mai 2024 og hele møtet blir streamet. Følg møtet på denne linken.

Bøkebloggen mener dette på nytt er dårlig Larviks reklame. Vi husker godt Furuheim saken hvor NRK filmet med skjult kamera.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *