20 februar 2023 sendte Larvik kommune ut et varsel til eier av en eiendom på Sandholmen i Viksfjord i Larvik kommune. Saksbehandler skrev blant annet dette i brevet:

«-Larvik kommune vil informere om at vi i forbindelse med byggesaksbehandling 2021-2022 er blitt oppmerksom på et knippe bryggekonstruksjoner som savner bygningsmyndighetenes godkjenning på Sandholmen 1.»

Brygger på Sandholmen Foto: larvik.kommune.no

«-På første flyfoto fra 2017 er følgende bryggekonstruksjoner synlige, hvorav nr. 3, 5 og 6 savner godkjenning, såvidt vi kan seav våre arkiver. Vi ser av andre flyfoto fra 2022 at nr. 3 er borte, men antar det kan ha å gjøre med at den kun monteres for sommersesongen.» Les hele brevet her.

Allerede samme kveld svarer eieren opp og skriver blandt annet dette:

«-Når det gjelder bryggene såer nok disse bygget etter 1965. Mine foreldre bygget vel hytta (hovedbølet) om lag på denne tiden og i den forbindelse ble også bryggene dere viser til etablert. Det er vanskelig for meg pr nå å tidfeste eksakt, men de ble etablert relativt raskt etter at hytta ble bygget. Mine foreldre la heller aldri skjul på det overfor kommunen. Tvert om, de var i kontakt med kommunen. Viser også til at da de søkte om å bygge på hovedhytta med et anneks for beboelse (annekset ble vel bygget på slutten av 70-tallet) så var det befaring på hele eiendommen. Kommunen var da helt komfortable med situasjonen og gaen dog uttrykk for at alt var i sin skjønneste orden for all bygningsmasse. Mine foreldre var svært opptatt av nettopp dette. Den gang ble det fra kommunens side gitt uttrykk for at det som var søknadspliktig var bygg for beboelse.» Les hele mailen her.

6 mars 2023 sender eier en ny mail til byggesak med utfyllende info og skiver blandt annet dette:

«-Først av alt finner jeg grunn til å gi uttrykk for at det er leit å få et slikt brev fra kommunen. Jeg overtok eiendommen fra mine foreldre og har opplevet at alt skulle være i orden. Som jeg skal si litt mer om under, har mine foreldre ved flere anledninger hatt kontakt med kommunen, uten at det er kommet frem noe som ga grunn til å tro at det var ulovlige bygg på eiendommen.»

«-Mine foreldre var de opptatt av å ha en åpen, tillitsfull og god dialog med kommunen. De har hatt fortløpende dialog, fått avklaringer og har ikke forsøkt å legge skjul på noe. De har også vært opptatt av å ta godt imot alle som valgte/velger å gå i land. Sandholmen skulle og skal være en øy der besøkende føler seg velkomne. De har alltid vært positive til at folk med fritidsbåter la til på eiendommen.» Les hele mailen her.

15 februar 2024 sender Larvik kommune ut «Vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt – Ulovlighetsoppfølging- Brygger uten godkjenning – Sandholmen 1 – Gbnr. 1120/3. Les hele brevet her.

6 mars 2024 blir vedtaket påklaget av advokat Anne Tellefsen. Les hele klagen her.

16 april 2024 ble saken behandlet i Planutvalget.

Et forslag fra Marie Anker Offenberg, Høyre ble enstemmig vedtatt i møtet. Forslaget kan du lese her:

Grunnet rettsavgjørelser i lignende saker samt departementets råd i rundskriv hvor en skal være svært tilbakeholdende med å bruke administrative ressurser på å forfølge saker av eksempelvis brygger fra før 1985 – gjør planutvalget følgende vedtak :

Planutvalget mener at sak 68/24 Sandholmen faller inn under denne kategorien og forslår at denne saken avsluttes uten videre behandling.

Sandholmen 1, foreslått av Marie Anker Offenberg, Høyre
Den 5.4.24 ble det avsagt en dom i Gulating lagmannsrett som konstaterer at det ikke forelå meldingsplikt for privatbrygger slike som i denne sak på1970-tallet. Regelverket var likt frem til plan og bygningsloven 1985 trådte i kraft i juli 1986.

Fritidseiendommen har vært i familiens eie siden 1940-tallet, og det er ingen tvil om at bryggene er oppført i den klare tro at dette var berettiget på en øy, der eneste adkomst er sjøveis.

I daværende strandplanlov var brygger til privat bruk spesifikt unntatt fra loven, og i Vestfoldarkivet finnesingen meldinger omprivatbrygger til behandlinghosFylkeskommunen i den aktuelle perioden. Kun småbåtanlegg og større fellesbrygger ble behandlet.

Iht.. begrunnelsen over kan det ikke gis pålegg om retting og tvangsmulkt for brygger på gbnr. 1120/3. Planutvalget har etter en konkret bevisvurdering kommet til at bryggene var lovlig etablert på oppføringstidspunktet. Det foreligger derfor ikke hjemmel for å kreve bryggene fjernet.

Det vil under enhver omstendighet være såstor tvil om regelverket ogpraksispå tidspunktet for etablering, at et pålegg om retting vil være uforholdsmessig og urimelig jf. plan og bygningslovens § 32-10. Også av denne grunn kan ikke bryggene kreves fjernet. Les hele vedtaket her.

25 april 2024 sender advokat Anne Tellefsen krav til Larvik kommune om å få dekket advokatutgifter og skriver blandt annet dette:

«-Klager har krav på å få dekket nødvendige kostnader til juridisk bistand for å få vedtaket endret, jf. forvaltningsloven § 36. Det kreves dekket kr 47.500 kroner inkl. mva.» Les hele brevet her. 

2 mai 2024 svarer Larvik kommune opp advokat Tellefsen og vedtar dekning av sakskostnadene.

«-Nina Nissen Melsom tilkjennes dekning for nødvendige sakskostnader på kroner 47 500,- påløpt frem til 16.04.2024 i forbindelse med omgjøring av kommunens pålegg om fjerning av to brygger.» Les hele vedtaket her.

Det kan ikke vær lett for jurister i byggesak i Larvik kommune som prøver å følge plan og bygningsloven i sine vedtak i søknader. Ressursterke søkere engasjerer advokater som klager inn avslag som havner hos politikerne i Planutvalget som så godkjenner sakene.

Og da kommer kravet fra advokater som skal ha dekket sine utgifter. Denne gangen var beløpet kr 47 500,-!

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *