Denne saken i Blåbakken 12 i Nevlunghavn startet med en søknad  høsten 2020 hvor det ble søkt om riving og gjenoppføring av hovedhus og mellombygg. Les hele søknaden her.

Saken har hatt en lang behandling og vært innom Planutvalget i flere runder i perioden fra 2020 til 2024. Saken har også vært til behandling hos Statsforvalter i den samme perioden. Se hele saksbehandlingen her.

Siste brev fra Statsforvalter ble sendt 8 april 2024 hvor saksbehandler skriver blant annet dette:

«-Vi gjør ikke om på vedtaket vårt datert 06.07.2022.»

«-Vi opprettholder vurderingen av at det omsøkte mellombygget med takterrasse er i strid med reguleringsbestemmelsen § 5 bokstav b) andre og tredje ledd og at tillatelse er avhengig av tillatelse til dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2. Vilkårene for å innvilge dispensasjon er ikke oppfylt.»

«-I vårt vedtak datert 06.07.2022 stadfestet vi Larvik kommunes vedtak datert 26.01.2022. Dette innebar at vi stadfestet kommunens avslag på søknaden om tillatelse og tillatelse til dispensasjon for å trekke fram mellombygget mellom hovedhuset og bryggerhuset i Blåbakken 12. Den delen av søknaden som omhandlet takterrassen på toppen av mellombygget ble også avslått.»

«-Statsforvalteren har av den grunn ikke funnet grunnlag til å gjøre om på dispensasjonsvurderingen vår.» Les hele brevet her.

Nå viser det seg at advokat Håvard Wiig Andersen hos Larvikadvokatene 12 mai 2024 har klaget saken inn til Sivilombudet. Han skriver blant annet dette i brevet:

«-Klagen gjelder brudd på legalitetsprinsippet, ved at reguleringsbestemmelsen gis en annen tolkning enn ordlyden tilsier og en annen tolkning enn slik ordlyden tidligere er praktisert. Det ble lagt til grunn at bestemmelsen innebar et forbud mot andre tiltak enn tilbakeføring og krevde dispensasjon.»

«-I siste brev erkjenner Statsforvalteren at ordlyden ikke innebærer et forbud mot tilbakeføring, men mener nå at tilbygg av denne type krever dispensasjon. Nå vises det til en sondring mellom påbygg og tilbygg. En slik sondring er ikke forankret i forvaltningspraksis i forkant av vedtak i denne saken.»

«-Ut fra det som nå er konstatert, synes det å være begått ganske grove feil i behandlingen av saken. Klager mener her med rette at han er utsatt for uriktig og uforsvarlig behandling av forvaltningen.»

«-Det finnes ingen gode holdepunkter for å kunne fastslå at disse feil ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Statsforvalterens konkluderer klart feil når vedtaket likevel anses som gyldig.»

«-Sakens feil behandling har, som påpekt i klagen av 05.07.2023, fått videre betydning for andre saker. Det er også av den grunn viktig at forvaltningens behandling av denne saken blir grundig undersøkt.»

«-Det bes på denne bakgrunn om at Sivilombudet igangsetter nærmere undersøkelser i denne saken. Vi vil etter forespørsel oversende alle dokumenter Sivilombudet måtte ønske i sine undersøkelser.» Les hele brevet her, Klage til Siviilombudet BLÅBAKKEN 12, GNR. 4091, BNR.1, festenr. 74

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *