Det har i flere år versert en tilsynssak mellom Larvik kommune og en huseier i Rekkevik.

Huseieren har etter lang diskusjon med kommunen om diverse ulovlighets tiltak , tapt i en tingrettsdom av februar i år. Huseier anket saken til Lagmannsretten som nå har avvist videre behandling med begrunnelse at huseier umulig kan vinne fram med sine argumenter.

I Tingretten ble en tidligere ansatt tilsynsjurist i kommunen ført som vitne for huseier, og forklarte seg om et tilsyn utført i samarbeide med kommunens bygningsinspektør i 2016.

I dette tilsynet fant inspektørene ingen ting å bemerke. Når huseier senere søker om diverse nye tiltak blir alle ulovlighetene fra tidligere oppdaget, og dette har altså nå til syvende og sist blitt dømt til å rives.

Det virker jo som mer enn forunderlig at kommunens eksperter på byggetiltak, i 2016 ikke greide å avdekket de ulovlighetene som andre ansatte i kommunens byggesaksavdeling senere har oppdaget?

Men dette er ikke et enestående eksempel på kommunens merkelige inspeksjons vedtak.

I bolig prosjektet Gartnerløkka, også i Rekkevik, ble det på inspektørnivå utstedt ferdigattester. Senere er disse tilbakekalt av tilsynsjuristen på grunn av feil og mangler. Prosjektet har pågått i mange år og fortsatt må kommunen bruke ressurser på en ryddejobb, hvor regningen for noe utbygger skulle gjort, til slutt kanskje havner hos den enkelte huskjøper.

Og hva med den etter hvert mye omtalte søppel vollen i Stavern? Der er det avgitt en ferdigrapport fra et konsulentfirma som er attestert av kommunen, men som nå viser at virkelig utført er noe helt annet enn rapportert.

Dette er bare noen eksempler på merkelig praksis i kommunens tilsynsvirksomhet, men hvem er villig til å endre denne åpenbare uheldige praksisen?

Kåre Wærnes

Bøkebloggen sendte saken over til virksomhetsleder Cathrine Wærvågen i Larvik kommune før publisering slik at hun kunne kommentere Wærnes påstander.

Her er Wærvågens kommentarer:

Jeg har noen kommentarer til Wærnes sitt innlegg.

Saltverksveien:

Varselet vi mottok i 2016 gikk på utrigger på eksisterende brygge, platting/trapp på eksisterende brygge og utvidelse av veranda. Eiendommen ble befart, men eiendomsmappen ble ikke gjennomgått i sin helhet. Dette er av ressurshensyn vanlig når varselet går på konkrete forhold. Daværende tilsynsjurist hadde ansvaret for tilsynet, ikke bygningsinspektøren. 

Det var ingen utrigger på bryggen på tidspunkt for befaringen. Plattingen på bryggen ble vurdert som søknadspliktig og det ble sendt ut varsel om pålegg om retting. Dette varselet ble imidlertid trukket tilbake. Hjemmelshaver ble ikke ytterligere informert om status på de øvrige tiltakene som naboene hadde varslet om. 

I 2016 ble varselet fra naboer avsluttet uten vedtak. Av den grunn var ikke kommunen tre år senere avskåret fra å vurdere disse på nytt da tiltakshaver sendte inn søknad om ulike tiltak og brukte som argument at den nåværende situasjonen ikke ville bli særlig endret for allmennheten. Da gikk kommunen gjennom hele eiendomsmappen og kom til en annen konklusjon. Jeg kan forstå at Wærnes, som var blant dem som signerte varselet i 2016, synes dette er uheldig.

Gartnerløkka og ferdigattester:

Det var ikke noe uvanlig ved saksbehandlingen av ferdigattestene i Gartnerløkka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 og 16. Da den opprinnelig saksbehandleren hadde sluttet, gikk bygningsinspektøren gjennom søknaden. I søknaden om ferdigattest oppgis det at tiltaket er ferdigstilt og at det ikke er gjennomført søknadspliktige endringer. Behandling av søknad om ferdigattest er en ren papirbehandling hos kommunen. Innkomne dokumenter fra ansvarlig foretak skal bekrefte at tiltaket er i hht. gitte tillatelser og regelverk. Dersom slike bekreftelser foreligger, så skal kommunen fatte vedtak om ferdigattest.

I denne konkrete saken hadde bygningsmyndighetene ingen grunn til å tro at ferdigattestene ble utstedt på mangelfullt grunnlag. Senere undersøkelser viste at lekeområde f_L1 ikke var opparbeidet – dette blir fulgt opp. 

Voll Stavern:

Jeg antar at Wærnes sikter til vollen etablert på Steinrevet og tillatelsen som er gitt der. I forbindelse med denne søknaden ble det utferdiget en tiltaksplan for graving i forurensede masser. Her skisserer man «minimalt med graving på tiltaksområdet, samt en generell heving av terrenget med 60 cm” og at “ved transport av masser ut av eiendommen må massene leveres til et godkjent deponi.” Tiltaksplanen kom forut for den aktuelle vollen, og omtaler den ikke. Sluttrapporten som angir hvordan tiltaksplanen er fulgt opp, beskriver vollen, men denne er aldri godkjent etter plan- og bygningsloven i dagens størrelse og plassering. Jeg vil også informere om at sluttrapporten ikke er attestert av kommunen. Det er sendt ut forhåndsvarsel om pålegg om tilbakeføring av vollen. 

Det er ikke å forvente at alle kommunes innbyggere til enhver tid, og i enhver sammenheng, er tilfreds med vår fremgangsmåte og tidsbruken i den enkelte sak.

Takk til Bøkebloggen som ba om en kommentar slik at sakene Wærnes omtaler forhåpentligvis fremstår tydeligere.

Cathrine Wærvågen
Virksomhetsleder Innbyggerkontakt og byggesak

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *