Larvik kommune fikk inn en søknad i september 2023 fra Prinsegata 12B borettslag om å glasse inn balkongene. Les hele søknaden her.

Søknaden ble avslått i november 2023. Kommunen begrunner blant annet med dette i avslaget:

Når så reguleringsplanen har en så tydelig bestemmelse som §13.7 der det står at innglassing ikke tillates, er det vanskelig for byggesak å se hvordan denne søknaden om slik innglassing av flere balkonger ikke i vesentlig grad tilsidesetter de estetiske hensyn som er vedtatt gjennom en omfattende og demokratisk prosess i flere omganger og også opprettholdt så nylig som våren 2021. Vurderinger som er gjort så nylig av kommunestyret kan ikke bare administrasjonen se bort ifra. Dette vil ikke bare i vesentlig grad tilsidesette de hensyn bestemmelsen skal ivareta, men vil også i vesentlig grad tilsidesette hensynene til forutsigbarhet, åpenhet og medvirkning, og også reguleringsplanen som en informasjonskilde, ref. plan- og bygningsloven § 1-1.

Reguleringsprosessen har altså en demokratisk komponent som er nesten fraværende i en dispensasjonsbehandling. Kommunestyret vedtar reguleringsplaner for å utøve tett demokratisk kontroll med de deler av arealutviklingen som vurderes å være særskilt viktig. Byggesak ser ingen grunn til å gjøre unntak fra denne kontrollen i saken her, når nettopp den tette kontrollen kommunestyret her har valgt er å forby innglassing av balkonger.

Reguleringsplanen i denne saken er også helt tydelig på at det estetiske uttrykket, både detaljert og som en helhet, er svært viktig for hele prosjektet. Se for eksempel bare § 25.4 om at både materialbruk og fargepalett skal godkjennes av kommunen. Å dispensere fra § 13.7 her, vil også være å fravike material- og fargepaletten de folkevalgte har vedtatt og godkjent. Les hele avslaget her.

Avslaget ble så klaget inn 8 februar 2024. Les hele klagen fra advokat Steinar Sjølyst her.

5 mars 2024 ble saken behandlet i Planutvalget.» Etter dialog med tiltakshaver trakk Manvik, Frp saken.» Les hele vedtaket her.

Larvik kommune har 30 mai 2024 fått inn søknad fra advokat Steinar Sjølyst, på vegne av styret i Prinsegata 12B borettslag, om endring av deler av reguleringsplan for Grandkvartalet, planID 3909_201305. Les hele søknaden her, Anmodning – mindre endring.

Larvik kommune har 2 juli 2024 sendt saken over til Statsforvalteren I Vestfold Og Telemark for en uttalelse med svarfrist 16 august 2024.  Kommunedirektøren vil etter høringsperioden gjøre en endelig vurdering i saken, som så skal behandles og vedtas i planutvalget. Her er utdrag av brevet til Statsforvalteren:

Styret i borettslaget Prinsegata 12B («tårnet» i Grandkvartalet) ønsker muligheten til å glasse inn balkongene i bygningen, med bakgrunn i følgende forhold:

Klimatiske forhold
Tårnet er utsatt for vind, slik at terrasser mot sør/sørvest/sørøst ikke kan brukes store deler av året, ifølge forslagsstiller. Det er lite eller ingen skjerming fra andre bygg, og øvrige bygg fører i tillegg til kastevind. I tillegg vises det til et villere og våtere klima som følge av klimaendringene.

Støy
Enkelte ønsker mer skjerming for støy fra omgivelsene.

Likebehandling
Forslagsstiller mener det ikke finnes gode argumenter for at ikke Grandkvartalet skal få innglassede balkonger, når prosjekter som Sanden, Marius Brygge mfl. – som ikke har de samme utfordringene med vind – har fått anledning til å glasse inn.

Estetikk
Det vises til at de foreslåtte innglassingene er systemer som kan åpnes med foldeglass, slik at balkongene kan opprettholde sin kvalitet som uterom. Rammeverket består av slanke aluminiumsrammer, slik at de vil framstå tilnærmet rammeløse. Forslagsstiller mener estetikk derfor ikke er en hindring for innglassing.

Andre forhold
Forslagsstiller mener at intensjonen med å ikke tillate innglassing ikke har vært gjenstand for en konkret politisk vurdering, da denne formuleringa dukket opp i de avsluttende fasene av planarbeidet med Grandkvartalet.Les hele brevet her, Til uttalelse – reguleringsplan – forenklet prosess.Grandkvartalet

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *