I løpet av november i år har det blitt hogd ned mye skog i et område på Lamøya i Larvik kommune.

Larvik kommune og Fylkesmann har de siste årene hatt stor fokus på hugging av huleiker og andre vernede trær. Det har tidligere blitt utført tilsyn på Lamøya etter hugging av store eiker. 13 juni 2019 var tilsynet i Larvik kommune på befaring på Lamøya. Les hele rapporten her.

I rapporten fra juni 2019 skriver Larvik kommune dette til grunneieren:
«Eier må kontakte kommunen før hugging av store trær, eller mulige hule eiker etter § 2-13 punkt 3.2 som sier at beskjæring/felling av større trær må avklares med plan- og bygningsmyndighetene.»

Vi er derfor meget forundret over at grunneieren setter i gang en stor hogst på sin eiendom i 2020 uten at dette er klarert med bygningsmyndighetene i Larvik kommune.

11 november 2020 har Larvik kommune nok en gang vært på tilsyn på Lamøya. Tilsynet bekrefter nå at hogsten som er utført skulle vært søkt om og klarert med Larvik kommune.

Skogbrukssjefen har uttalt seg i saken og skriver blandt annet følgende:

«Ask er registrert på rødlista som sårbar (VU) i dagens rødliste. De siste årenes utvikling gjør at tilstanden er i ferd med å endre seg til sterkt truet (EN). Årsaken til denne negative utviklingen er askeskuddsjuken som er i fremmarsj. Det er ønskelig å bevare levende ask, slik at den kan spre frø. Dette gjelder spesielt friske trær. I systemet for miljøsertifisering i skogbruket, er hule trær og styvningstrær eksempler på miljøverdier som skal stå urørt.»
Les hele skogbrukssjefens uttalelser her. Skogbrukssjef

Larvik kommune varsler nå et overtredelsesgebyr på opptil kr 50 000,- for den ulovlige hogsten som er utført.

Under kan du lese litt av det som Larvik kommune skriver i brevet til grunneieren:

«I tilsynsrapporten slås det fast at åtte store asketrær er hugget ned, uten at dette var omsøkt eller godkjent. Dette strider mot påbudet i kommuneplanens arealdel § 2-13 3) om bevaring av trær.»

«Etter pbl. § 32-8 første ledd bokstav a) og b) kan det ilegges overtredelsesgebyr når det foreligger brudd på materielle regler og det er utført tiltak uten nødvendig tillatelse. Vi vurderer å ilegge deg inntil kr 50.000 i gebyr fordi tiltaket ble utført i strid med et klart påbud som anses som et vesentlig brudd på kommuneplanens bestemmelse om trær, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 bokstav g alternativ nummer 2.»

«Du har rett til å uttale deg før det blir fattet vedtak om ilegging av overtredelsesgebyr. Frist for uttale settes til 20.01.2021.»

Du kan lese hele brevet her. Forhåndsvarsel Trefelling – Lamøya 4B – 10301

 

Les saken om Tretopp 1 AS som fikk kr 10 000,- i overtredelsesgebyr på denne linken.  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *