Larviksveien 19 Boligsameie i Stavern har felles utkjøring i Fylkesvei via Larviksveien 17. Eieren av Larviksveien 17 har den senere tid utført en del byggmessige arbeider som gjør utkjøring til fylkesvei problematisk med hensyn til oversikt. Utkjøringen går over et fortau og det er dekket av et plankegjerde som gjør utkjøringen svært risikabel.

Nå har ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune vært på befaring og sendte 4 desember 2020 ut varsel til eier av Larviksveien 17 og skriver følgende:

«Vestfold og Telemark fylkeskommune har blitt oppmerksom på at det er oppført gjerde og plantet hekk på eiendommen Larviksveien 17, gbnr. 5001/ 146.»

«Langs fylkesveg 301 Larviksveien er det fastsatt byggegrense på 50 meter, regnet fra senter veg. I vegloven §30 og §34 er det bestemmelser om at opplag eller annen større innretning krever tillatelse etter veglovens bestemmelser. Gjerde som er plassert på eiendommen gbnr. 5001/ 146 omfattes av disse bestemmelsene. Vi har ikke klart å finne dokumentasjon hos oss på at det er søkt om etablering av gjerde på eiendommen.»

«Larviksveien er en viktig vegforbindelse med stor trafikkbelastning. Det er store boligkonsentrasjoner i området og med nærhet til Stavern sentrum er det stor gang- og sykkeltrafikk. Frisikten i avkjørslene er av stor betydning for trafikksikkerheten for myke trafikanter og kjørende på vegen. Manglende sikt er medvirkende årsak til mange ulykker med personskader.»

«Fra kjørebanekant og til et punkt 4 meter inn i avkjørselen, skal det sikres frisikt på minimum 55 meter i hver retning langs fylkesvegen, se vedlegg. Innen frisiktområdet skal eventuelle sikthindringer (gjerde/ hekk) ikke være høyere enn eksisterende gjerde langs fortauet.»

«Av hensyn til trafikksikkerheten på fortauet og fylkesvegen ber vi om at frisikten i avkjørselen umiddelbart blir utbedret i henhold til krav i vegnormalen, og at eventuelt ønske om gjerde blir søkt om. Ved søknad må plassering og frisikt i avkjørselen framgå av situasjonskart.»  Du kan lese hele brevet fra Fylkeskommunen her.Larviksveien 17

 

Les også saken om Høyre politikeren som fikk varsel om kr 50 000,- i overtredelsesgebyr på denne linken.  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *