Fylkesmannen viser til oversendelse fra Larvik kommune 23. oktober 2020 med melding om vedtak, samt tilleggsopplysninger mottatt 23.10.2020 og 04.11.2020. Klagefristen er overholdt, jf. forvaltningsloven § 29.

Fylkesmannen ved miljøavdelingen finner at omsøkt tiltak kommer i vesentlig konflikt med nasjonale og viktige regionale interesser i strandsonen som de er satt til å ivareta. De legger vekt på at tiltakene medfører en ytterligere nedbygging og privatisering i 100-metersbeltet langs sjø. De kan heller ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene ved tiltaket.

For ordens skyld minner de om at når Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ved miljøavdelingen klager på et kommunalt vedtak, vil det være fylkesmannens justisavdeling i et annet fylke som behandler klagen.

Hele påklagingen fra Fylkesmannen kan du lese her.

Saken på Lamøya er spesiell siden det er en ansatt i Larvik kommune som mistenkes å stå bak ulovlighetene. Vedkommende ble politianmeldt av politikerne i planutvalget, men saken ble henlagt av politiet.

Nå har Fylkesmannen i Agder akkurat behandlet en lignende sak i Færder kommune. I svaret som kom 10 desember 2020 har Fylkesmannen omgjort kommunens vedtak.

Kommunedirektøren fremmet saken for Hovedutvalg for kommunalteknikk i møte den 18.06.2020, også denne gang med forslag om å avslå søknaden. Men politikerne ville noe annet og stemte ned kommunedirektørens forslag, men forslaget ble imidlertid fattet med knappest mulig flertall med 6 mot 5 stemmer.

Kommunens vedtak ble også denne gang påklaget av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, ved brev datert 26.06.2020.

Ansvarlig søker klaget på nytt inn Fylkesmannens vedtak, men Hovedutvalg for kommunalteknikk tok ikke klagen til følge i møte den 23.09.2020.

Saken ble deretter oversendt via Fylkesmannen i Vestfold og Telemark til departementet ved brev av 28.09.2020.

Fylkesmannen i Agder omgjør så 10 desember 2020 vedtaket som politikerne gjorde i møtene 18.06.2020 og 23.09.2020. Hele brevet og vedtaket fra Fylkesmannen kan dere lese her.Fylkesmann i Agder 

Det blir nå spennende å se hva Fylkesmannen gjør med saken på Lamøya når vedtaket kommer i 2021.

 

Les også saken fra Lamøya hvor grunneieren  fikk varsel om kr 50 000,- i overtredelsesgebyr på denne linken.  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *