Rettssaken vedrørende Svartebukt Havn starter på mandag i Larvik tinghus.

Larvik kommune og Norsk Stein AS er stevnet i saken og det er satt av fem dager til saken i Vestfold tingrett (Larvik tinghus)  fra 15-19 februar 2021. Se  Fremdriftsplan – 10.02.2021 -Falster-LK:NS

Saken gjelder: «Krav om fjerning av ulovlig utlagt lekter som benyttes som brygge for skip og forbud mot å frakte ut skrotstein med skip over 1.350 t, annet enn med lekter og slepebåt, i henhold til grannelova §10, jfr. § 2, krav om økonomisk erstatning etter grannelova § 9 og krav om ikke-økonomisk erstatning etter skadeserstatningsloven § 3-5.»

Parter i saken: «Christian Martin Falster; Kim Fredrik Falster; Marius Erik Falster; Nils Petter Falster; Preben Falster – Larvik kommune; Norsk Stein AS

Advokater:Astri Adele Christensen Os – Hanne Strand; Morten Hugo Berger

Det viser seg nå at Larviks politikere i forbindelse med ulovlighetsoppfølgningen i Svartebukt saken har blitt feilinformert. Følgende påstander har blitt fremlagt: «Helt siden oppstart av driften i Svartebukt har det vært benyttet store skip, og skip over 1 350 dwt, i tillegg til store lektere.»

Saksøkerne har lenge prøvd å få ut oversikt over skipsanløp i Svartebukt Havn. Først den 18. januar 2021 fikk de fremlagt skipsanløpene for perioden 2003 til 2012, jfr. Se Ankomster_Svartebukt_Havn

Denne viser at skrotstein utelukkende ble fraktet ut fra Svartebukt havn med lektere og slepebåt eller skip under 1.350 t (dvs. meget små skip) frem til oktober 2008.

Det var med andre ord ikke skip over 1.350 t. (annet enn lektere) i Svartebukt havn før i okt. 2008. Dette har advokaten til Larvik kommune nå erkjent.

Oversikten viser også at etter oktober 2008 er skipene gradvis blitt større, slik saksøker har hevdet hele tiden.

Driften av Svartebukt havn i perioden fra 2003 til oktober 2008 viser at det er fullt mulig å frakte ut like store mengder skrotstein fra havnen kun med lekter og slepebåt.

Norsk Steins skremselspåstand om at det er «umulig» å drive havnevirksomhet i Svartebukt havn med lekter og slepebåt er derfor uriktig. Praksis fra de første 6 årene motbeviser dette.

At Larvik havn ikke korrigerer feilaktig informasjon fra Norsk Stein synes er også beklagelig.

Havnesjef Jonas har også sendt en mail 30.06.2020 hvor han innrømmer at lekter med slepebåt er den fremtidsrettede løsningen.  Se E-post av 30.06.20 fra havnesjef Jonas til leder byggesak Wærvågen[1]

Her uttaler han følgende: «…lektere, som per definisjon ikke har fremdriftsmaskineri og besetning og dermed lave opplagskostnader og null energiforbruk, søkes posisjonert nær lastested. Ifølge bl.a. Samfunnsbedriftene/Norske Havner kan det forventes endringer i nærsjøfarten hvor lektring, med bakgrunn i fleksibilitet, nullutslipp og lave kostnader, får en mer fremtredende rolle i sjøgående varelogistikk. Det blir derfor viktig at havnene tilpasses slike konsepter i fremtiden.«

Havnesjefen synes her å gi uttrykk for at lekter med slepebåt er den fremtidsrettede løsningen. Også dette underbygger at det er teknisk og økonomisk mulig å frakte ut skrotstein med lekter og slepebåt.

Og hva har Sør-Øst Politidistrikt gjort med saken etter å ha mottatt en anmeldelse i 2018 på brudd på reguleringsbestemmelsen i Svartebukt? Les hele anmeldelsen her. 

I tillegg har Larvik kommune nå mottatt flere varsler fra naboer som meldte inn dette i 2018, men varslene ble aldri besvart. Les hele varselet her. 

Bøkebloggen kommer til å følge rettssaken som starter i Larvik tinghus i morgen mandag kl 0900.

 

Les også tidligere sak om Svartebukt  på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *