Norsk Stein/Stema Shipping AS som driver sin virksomhet i Larvik Havnevesens kaianlegg i Svartebukt har i 2016 utvidet anlegget med lekteren Stema Barge 2. Denne er 42 meter bred, 135 meter lang og har ligget permanent ved kai i over et år. Tidligere har lekteren vært brukt til utskiping av skrotstein slik driftsbestemmelsene tilsier. Lekteren brukes nå som en permanent forlengelse av kaianlegget til å kunne betjene større og motoriserte skip. Dette medfører betydelig mer støv- og støybelastning enn det reguleringsbestemmelsene tillater. Les hele saken her.

Falster hadde klaget flere ganger til Norsk stein AS som opererer Svartebukt havn. Når de trenerte og ikke fjernet skipene gikk Falster til kommunen for å anmelde ulovlighetene  og brudd på regulerings-bestemmelsene.

Tirsdag 8 desember 2020 ble saken på nytt behandlet i Planutvalget. Les hele saken her.

Planutvalget tok klagen til orientering.

Planutvalget oversender saken direkte til Fylkesmannen uten å omgjøre gjeldende vedtak.

Votering:
Det ble votert alternativt over kommunedirektørens forslag til vedtak satt opp mot Omholt, Sp sitt forslag. Omholt sitt forslag ble vedtatt med 8 stemmer.
8= Sp 2, Ap 2, V 1, R 1, H 1, FrP 1
1= BL 1

Vi vil samtidig informere våre lesere om at Larvik kommune er stevnet i den samme saken og det er satt av fem dager til saken i Vestfold tingrett (Larvik tinghus)  fra 15-19 februar 2021.

Nå viser det seg at det er flere som er bekymret for ulovligheten i Svartebukt. 7 desember mottok Larvik kommune bekymringsmeldinger både fra Barkevik vel og grunneier i Barkevik.

Styreleder Barkevik vel skriver dette i sin melding til kommunen:
«Barkevik Vel tok saken opp på årsmøtet i 2018 og oppnevnte en egen arbeidsgruppe. Det ble sendt en klage til kommunen på utilbørlig støy fra Svartebukt Havn relatert til miljørettet helsevern. Kommuneadvokaten svarte at saken var registret som tilsynssak hos byggesaksavdelingen og at vi ville få svar, men det har vi ikke fått.» Hele brevet kan du lese her. 

Grunneier skriver dette i sitt brev til kommune:
«Jeg er grunneier i Barkevik og nabo til kaianlegget i Svartebukt havn.I løpet av de siste årene har vi dessverre i stadig større grad blitt negativt berørt av virksomheten som drives ved kaianlegget i Svartebukt. Driver av havnen har over tid tatt seg til rette, og drevet virksomheten sin langt utover hva jeg kan skjønne er lovlig. Dette gjelder flere forhold som støyforurensning, utslipp og andre miljømessige faktorer. Vi som nabo og grunneier er direkte berørt av alt dette. Stadig økende bruk av større båter for lasting av stein resulterer i periodevis i ett utholdelig støynivå og dette ofte utenfor normal driftstid. Er dette virkelig ihht gjeldende regulering og ønsket formål? Jeg har erfart at dette har tiltatt i vesentlig grad de siste 3-4 årene, og virksomheten har nå et omfang som jeg synes er uakseptabelt.» Les hele brevet her. 

Det blir spennende om Fylkesmann hastebehandler saken eller om han avventer dommen etter at saken kommer opp i Vestfold tingrett 15 februar 2021.

 

Les også saken hvor Fylkesmann varsler påklaging av Lamøya saken på denne link

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *