Det har stormet rundt en ulovlige brygge i Kjose tidligere. Denne saken skrev Bøkebloggen om 10 juni 2017.

Bryggesaken 2013-2016.

Bøkebloggen har fulgt med i denne saken som startet med søknader i 2013 og tilslutt havnet hos Fylkesmannen i 2016. Etter at både byggesak og Planutvalg avslo søknadene så ble saken sendt Fylkesmannen som sa seg enig. Frist for å etterkomme pålegg om fjerning av brygga ble satt til 1. juni 2016

Den etterfølgende søknad om godkjenning av brygge har blitt grundig behandlet og ble endelig avgjort av Fylkesmannen i Vestfold i vedtak datert 14.08.15. Fylkesmannens vedtak stadfester at tiltaket ikke er å anse som en overtredelse av mindre betydning.

Se begrunnelsen under for avslaget.

Larvik kommune er av den oppfatning at etablering av en brygge i en drikkevannskilde for store deler av Vestfold uten søknad og godkjennelse er en alvorlig overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven.
Ut fra dette er det ikke anledning for kommunen å unnlate å forfølge dette ulovlige tiltaket. Bestemmelsen i pbl § 32-1 annet ledd kommer følgelig ikke til anvendelse.
Ny frist for å etterkomme pålegg om fjerning av brygga settes til 1. juni 2016. Tvangsmulkten på kr. 50 000,- forfaller ved utløpet av fristen dersom fjerning ikke er gjennomført.
Fylkesmannens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. fvl. § 28. 

Her er link til Planutvalgets avslag i saken datert 19 januar 2016. 

 

Bryggesaken 2017

Nå viser det seg at bryggen aldri ble revet i 2016. Men det kan se ut som om Byggesak i Larvik kommune nå har godkjent den omstridte bryggen.

Se begrunnelsen under  for at bryggen nå er godkjent.

Landbrukskontoret i Larvik kommune har uttalt seg negativ til nødvendigheten til brygge for å ta ut tømmer fra Albretskjær og til betjening av festetomter.
Byggesaksavdelingen har vurdert Landbrukskontorets uttalelse opp mot blant annet Brannvesenets uttalelse, i tillegg til en vurdering av fordeler og ulemper av tiltaket.
Larvik kommune vil legge vekt på Brannvesenets behov ved lav vannstand. Det legges videre vekt på at man vil få fjernet båter med akterfeste og dermed bedre forholdene for allmennheten.
Ulempene ved tiltaket er, slik Larvik kommune ser det, relativt små. Vi anser at etablering av brygge ikke vil medføre en ytterligere økt aktivitet av båter i Farris i forhold til eksisterende situasjon.
Ut fra dette anser vi, om enn under noe tvil, at fordelene ved tiltaket er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Søknad om godkjenning av oppført brygge blir etter dette å godkjenne. 

Her er link til Byggesak Larvik kommune sin godkjenning datert 4 april 2017. 

 

Bøkebloggen er forundret hvis bryggesaken først har blitt avslått etter 3 års behandling og så blir den godkjent i 2017 ?

Kan Byggesak i Larvik kommune tilsidesette et vedtak fra fylkesmannen i Vestfold ?

 

Les saken «Grunneier mener det har foregått en prossess der Per Manvik har en sentral rolle» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *