Denne saken i Kjose startet i 2009.

I forbindelse med at kommunen foretok et generelt tematilsyn i Pollen-området i Kjose, ble det avdekket en rekke ulovlige forhold på flere hytteeiendommer. Hytteeierne ble på bakgrunn av tilsynet anmodet om å sende inn søknad i etterkant.

I juni mottok Tom Mangelrød i Larvik kommune en søknad fra en av hytteeieren. Les søknaden her. 

Allerede 30 juni 2009 ble saken behandlet i Planutvalget hvor Per Manvik var utvalgets leder.

30.06.2009 Planutvalget Møtebehandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Les hele vedtaket her. 

PLA-195/09 Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 gir planutvalget dispensasjon fra formålet i kommuneplanens arealdel (LNF) og fra byggeforbudssonen langs vassdrag for allerede utførte tiltak på hytteeiendommen M-76, gbnr. 4146/5 fnr. 8.

Som særlig grunn angis at tiltakene ikke berører allmenne interesser i vesentlig grad. Tiltakene anses ikke å være til hinder for allmenn ferdsel forbi eiendommen.

Så har det vært stille rundt denne saken frem til 2018/2019.

I møte i planutvalget 25/06-2019, støtter planutvalget administrasjonens vedtak i denne dispensasjonssaken. Administrasjonen og planutvalget var enige om at det skulle foretas retting av ulovlige byggetiltak på eiendommen og at dispensasjonssøknaden skulle avslås. Manvik var selv deltager på dette møtet i planutvalget. Det står i saksdokumentene fra kommunen, at saken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

I Fylkesmannens vedtak av 11/02-2020, støtter Fylkesmannen kommunens avslag og informerer om at avslaget er endelig og ikke kan påklages videre.

31 august 2020 sender så Larvik kommune ut «Varsel om pålegg om retting av ulovlig forhold, varsel om tvangsmulkt etter plan- og bygningsloven». Les hele varslet her. 

17 november 2020 sender Larvik kommune om igangsetting av varselet. «Vedtak – Ulovlighetsoppfølging – Ulovlige utvidelser av hytte.» Les hele vedtaket her. 

16 desember 2020 blir dette vedtaket klaget av advokat Steinar Sjølyst. Les klagen her.

19 januar 2021 ble så saken behandlet i Planutvalget og et enstemmig Planutvalg tok klagen til følge. Les hele vedtaket her. 

FRP politiker Per Manvik er varamedlem i planutvalget, men gikk selv på møtet den 19/01-2021 og fremmet sitt forslag som fikk enstemmig tilslutning fra de øvrige medlemmene.

Møtet i planutvalget den 19/01-2021 ble overført direkte på Larvik kommunes web TV. Det som var var merkelig i denne saken var at ikke et av medlemmene stilte spørsmål om forslaget fra Per Manvik. Han informerte om at det var gitt «Amnesti» i 2011. Hele behandlingen av saken kan du høre her. Strand, Kjose.

20 januar 2021 sender Per Manvik denne mailen til kommunalsjef Hilde Bøkestad.
«God morgen , forventer at tvangsmulkt utstedt til Odd Augen Johnsen blir frafalt ?.Nytt vedtak i Planutvalget i går !!» Les mailen og svaret fra Hilde Bøkestad her. 

10 februar 2021 sender advokat Steinar Sjølyst brev til Larvik kommune hvor han krever dekning av hytteeierens utgifter i forbindelse med klagen. Kravet er på kr 39 000,-. Les brevet her. 

9 februar 2021 klager grunneier Stensrud inn Planutvalgets vedtak. Les hele klagen her. 

19 februar 2021 sender grunneier inn supplerende informasjon til klagen i saken. Les hele mailen her.
Grunneier Stensrud avslutter den lange mailen med denne oppfordringen til Larvik kommune og Statsforvalteren:
«Manvik må selv svare på dette, samt på de øvrige spørsmålene som reises i denne saken. Basert på den informasjonen som foreligger, mener jeg det er all grunn til å granske denne saken og Manviks og planutvalgets rolle og håndtering nærmere.»

Kan et Planutvalg gjøre et  «kollektivt amnesti» i en byggesak?

 

Les tidligere sak» Ordfører Bringedal svarer opp FRP politiker Per Manvik» her. 

Les tidligere sak «Blir Per Manvik holdt for narr av kommunedirektør Gro Herheim» her. 

Les tidligere sak «Drives det forskjellsbehandling i Larvik kommune» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *