Er det ikke likebehandling i Larvik kommune?

Er det ikke likebehandling i Larvik kommune?

I løpet av november 2020 har det blitt hogd ned mye skog i et område på Lamøya i Larvik kommune.

Larvik kommune og Fylkesmann har de siste årene hatt stor fokus på hugging av huleiker og andre vernede trær. Det har tidligere blitt utført tilsyn på Lamøya etter hugging av store eiker. 13 juni 2019 var tilsynet i Larvik kommune på befaring på Lamøya. Les hele rapporten her.

Larvik kommune varslet 16 desember 2020 om at det vil ilegges et overtredelsesgebyr på opptil kr 50 000,- for den ulovlige hogsten som er utført.

Under kan du lese litt av det som Larvik kommune skrev i brevet til grunneieren:

«I tilsynsrapporten slås det fast at åtte store asketrær er hugget ned, uten at dette var omsøkt eller godkjent. Dette strider mot påbudet i kommuneplanens arealdel § 2-13 3) om bevaring av trær.»

«Etter pbl. § 32-8 første ledd bokstav a) og b) kan det ilegges overtredelsesgebyr når det foreligger brudd på materielle regler og det er utført tiltak uten nødvendig tillatelse. Vi vurderer å ilegge deg inntil kr 50.000 i gebyr fordi tiltaket ble utført i strid med et klart påbud som anses som et vesentlig brudd på kommuneplanens bestemmelse om trær, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 bokstav g alternativ nummer 2.»

«Du har rett til å uttale deg før det blir fattet vedtak om ilegging av overtredelsesgebyr. Frist for uttale settes til 20.01.2021.»

Du kan lese hele brevet her. Forhåndsvarsel Trefelling – Lamøya 4B – 10301

Larvik kommune har en lignende, pågående sak i Bøkkerbakken, hvor det er fattet vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr for topping av en blodbøk. Vedtaket er påklaget. Klagen skal behandles av planutvalget i Larvik kommune 09.03.2021, før klagen eventuelt oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Les hele vedtaket her.

Som det fremkommer av dette brevet så måtte Bjørn Joar Hansen betale inn beløpet på kr 10 000,-.

Nå ønsker Larvik kommune å legge saken til grunneier Gjert Gjertsen på is. Larvik kommune skriver at det er hensiktsmessig å få en endelig avgjørelse på klagen i saken fra Bøkkerbakken fra Statsforvalteren, før det eventuelt fattes vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr i nærværende sak. Saken stilles derfor midlertidig i bero. Les brevet her.

Hvorfor fatter ikke Larvik kommune vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr på kr 50 000 for grunneier Gjert Gjertsen ? Bjørn Joar Hansen i Tretopp 1 ble ilagt et gebyr på kr 10 000 og fikk krav om å betale inn dette før saken er avgjort.

Ble kommunedirektøren så skremt av brevet fra Gjertsens advokat eller er dette nok et bevis på at det foregår forskjellsbehandling i byggesaker i Larvik kommune?  Les hele brevet fra advokaten her.

Tirsdag 9 mars 2021 skal klagen fra Tretopp 1 sin advokat behandles av politikerne i Planutvalget. Kommunedirektøren har behandlet klagen og innstiller på at klagen IKKE skal tas til følge. Se innstilling her. 

Tretopp 1 sin advokat sendte inn denne klagen 16 februar inn utfyllende klage hvor han opplyser om at han har hatt dialog med Gjertsen. Les klagen her. 

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Kommunedirektøren viser til saksfremstillingen. Planutvalget kan ikke se at det i klagen har fremkommet nye opplysninger som tilsier at vedtak i sak 1794/20 skal omgjøres. Planutvalget fastholder vedtaket om å ilegge overtredelsesgebyr på kr 10 000,-. Saken oversendes til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Hvis politikerne i Planutvalget støtter kommunedirektøren i denne saken så må da dette være et godt bevis på at politikere får særbehandling i forhold til andre innbyggere?

 

Les saken om Tretopp 1 AS som fikk kr 10 000,- i overtredelsesgebyr på denne linken.  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

2021-03-06T19:29:02+01:006. mars 2021|Samfunn|
Go to Top