Bøkebloggen har med stor interesse fulgt med på den betente saken rundt det planlagte boligprosjektet Lesten nord for Kjerringvik.

13 august 2008

Denne dagen ble det avholdt kartforretning av Larvik kommune sammen med berørte naboer. Se Målebrev Lesten

Som det fremkommer av denne kartforretningen så er den gjort på deler av 1090/2 og dette gjelder de 11 målene som Block Watne ønsket å bebygge.

Slik vi forstår denne saken så er det ikke gjort noen endring i matrikkelen. Denne parsellen skulle selvfølgelig blitt fradelt fra eiendommen 1090/2 og fått et nytt bruksnummer.

Bøkebloggen har kontaktet Landbruksdepartementet sist uke for å sjekke opp reglene rundt kjøp av jordbrukseiendom. Det viser seg at kjøperen skulle ha sendt søknad om konsesjon til ordfører i Larvik kommune innen fire uker etter at kjøpskontrakten ble undertegnet.

Vi har ikke mottatt dokumentasjon fra Larvik kommune om at det er gitt konsesjon på 1090/2?

Følgende informasjon under er fra Landbruksdepartementet:

«Konsesjonsloven fastsetter at det ved overdragelse av en del eiendommer kan kreves konsesjon. Søknad om konsesjon skal etter § 13 sendes ordføreren innen fire uker etter at overdragelsen skjedde, eller erververen fikk rådighet over eiendommen. Konsesjonsplikt kan også oppstå når det inngås avtaler som gir noen andre rettigheter som innskrenker eierens mulighet til selv å råde over en konsesjonspliktig eiendom, bl.a. ved inngåelse av såkalte utbyggingskontrakter jf. konsesjonsloven § 3.»

«Konsesjonsloven § 12 innebærer at den som overtar en konsesjonspliktig eiendom og som unnlater å søke konsesjon, eventuelt får avslag på en slik søknad, ikke kan få tinglyst hjemmel til eiendommen.»

«Har en rettighetshaver/erverver overtatt uten å søke konsesjon, kan kommunen med hjemmel i § 18 fastsette en frist for rettighetshaveren til å søke konsesjon eller omgjøre avtalen.»

«Oversittes denne fristen kan statsforvalteren med hjemmel i § 19 kreve eiendommen solgt på tvangsauksjon.»

Dette kan bety at det kan bli noen nye forhandlinger i denne saken i løpet av 2021.

Les en tidligere sak om Lesten prosjektet her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *