Har Statsforvalteren og sorenskriveren snakket sammen i Svartebuktsaken i Larvik?

Har Statsforvalteren og sorenskriveren snakket sammen i Svartebuktsaken i Larvik?

Falster hadde klaget flere ganger til Norsk stein AS som opererer Svartebukt havn. Når de trenerte og ikke fjernet skipene gikk Falster til kommunen for å anmelde ulovlighetene  og brudd på regulerings-bestemmelsene.

Fredag 13 november 2020 klager advokat Os, som bistår familien Falster, inn vedtaket fra PU 20 oktober. Les hele klagen her. 

Fredag 25 november 2020 svarer advokat Sand AS, som bistår Norsk Stein AS, opp klagen. Les den her.

Tirsdag 8 desember 2020 ble saken på nytt behandlet i planutvalget.

Planutvalget tok klagen til orientering.

Planutvalget oversender saken direkte til Statsforvalter uten å omgjøre gjeldende vedtak.

Samtidig som dommen i Svartebukt saken kom 9 mars 2021 så kom også svaret fra Statsforvalteren. Tilfeldig eller har Statsforvalter og sorenskriver snakket sammen ?

Statsforvalterens vedtak:
Klagen avvises.
Statsforvalterens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. fvl. § 28.

Statsforvalteren kommer med kraftig kritikk til planutvalgets behandling av saken:

«Kommunen plikter derfor å ta stilling til en klage. I denne saken har planutvalget tatt klagen «til orientering» og oversendt saken «direkte til Fylkesmannen uten å omgjøre gjeldende vedtak.»

Planutvalgets vedtak i klageomgangen er uklart. Statsforvalteren viser til at behandlingen av en klage i kommunen som utgangspunkt har tre utfall. Kommunen kan helt eller delvis oppheve sitt eget vedtak, helt eller delvis omgjøre sitt eget vedtak, eller ikke ta klagen til følge. Planutvalget må imidlertid være tydelige på at klagen er vurdert. Å ta klagen «til orientering» er ikke tilstrekkelig.

I denne saken har kommunen gjort en inngående vurdering av vilkårene for å få klagen behandlet. Slik vi ser det, er spørsmålet om vilkårene for å få klagen behandlet derfor prøvd i to instanser, og det er ikke klagerett på Statsforvalteren sitt vedtak om å avvise saken.

Statsforvalterens avvisning innebærer at spørsmålet om lekteren er ulovlig ikke blir realitetsbehandlet. Vi bemerker at kommunen etter pbl. § 32-1, kan ha plikt til å undersøke eller forfølge forholdet på nytt, dersom det kommer nye opplysninger i saken eller om kommunen av eget tiltak skulle komme til at omgjøringsvedtaket er ugyldig. Kommunen er rette myndighet for eventuell ytterligere oppfølging av saken.

Vi ser også at planutvalget satte frist til 1.11.2020 for eier til å følge opp saken med en reguleringsendring. Vi er ikke kjent med status på dette arbeidet, men forutsetter at det er en sak kommunen følger opp.

Dette betyr at Statsforvalteren også har avvist Falsters advokat sin klage. Kommunen har etter pbl. § 32-1 plikt til å følge opp ulovligheter, men private har ikke klagerett dersom kommunen ikke følger opp (egne) ulovligheter.

Les hele avslaget fra statsforvalteren her, Vedtak i sak om lekter -Svartebukt havn.

 

Les en tidligere sak fra Svartebukt her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

2021-03-19T06:35:32+01:0017. mars 2021|Samfunn|
Go to Top