Larvik kommune er sterkt uenig i forsikringsselskapet KLPs konklusjon om å bare dekke 65 prosent av verdien på det nedbrente bibliotek bygget.

Biblioteket var fullverdiforsikret, men forsikringsselskapet mener søppelkassene ikke var tilstrekkelig sikret da brannen oppsto.

Bøkebloggen følger rettssaken og her kommer det viktigste fra dag to i Larvik tingrett.

I dag er det Larvik kommunes åtte vitner som står for tur.

Første vitne (partsforklaring) er assisterende kommunedirektør Ingvild Aartun. 

Larvik kommunes advokater stiller spørsmål til Aartun.

Forteller om hennes rolle i LK. Arbeidsoppgaver er under vurdering. Jobber tett mot det politiske.
Biblioteket er noe mer enn en arbeidsplass. Møteplass som forsvant for alle mennesker som var der hver dag. De ansatte tok brannen veldig tungt. Mange ansatte hadde jobbet der i mange år. Nå har de flyttet inn i nye midlertidige lokaler. Veldig krevende at de ansatte har hengende over seg dette med søppelkassene. Blitt mistenkte for å ha flyttet på noen søppelkasser. Stor belastning både for ledelse og medarbeidere.

Advokaten vil nå høre om kommunens ansvar for brannsikkerhet. Har en profesjonell eiendomsavdeling som håndterer 221 kommunale bygg. Eieransvaret for dette. Branntilsyn osv. Hildegunn Sørebø vil komme nærmere inn på dette. Hun er kommunalsjef for Eiendom og teknisk bygg.
Blir nå spurt om ansvar hos kommunalsjef, enhetsleder, avdelingsleder. Hvem tar beslutningen og bestemmer? Kommunalsjefen tar beslutningen om feks å innføre nedgravde søppeldunker ved biblioteket.
Brannrutiner følges opp via intranettet og oppfølging av alle nyansatte.(Onboarding for nyansatte). TQM systemet følges opp av ledelsen. TQM er et oppslagsverk. Brannpermen er en oppskrift og et oppslagsverk. Brannpermen ligger på et fellesområde….
IA mener at det hele tiden er en kontinuerlig forbedringspotensiale for alle ansatte i den store bedriften Larvik kommune.

KLP sin advokat stiller spørsmål.

Spør om disse tre ledelsesnivåer. Hvem har ansvar for brannreglene på biblioteket? IA svarer at dette er de ansatte på biblioteket.
Hvem følger opp forsikringsavtale? Dette er eiendom. Hildegunn Sørbø.
Hva gjør Sørbø ut i organisasjonen? Følger opp rutiner. IA greier ikke å svare opp hva som ligger her.
Var du tidligere kommuneadvokat? Frem til 2017.

 

Vitne nummer to er brannsjef Jan Olav Vagle 

Larvik kommunes advokater stiller spørsmål.

JOV var ikke brannsjef i 2019. Han var heller ikke på vakt da biblioteket brant.
Hvordan er bygget konstruert? Bygget var bygd etter gamle forskrifter som medførte at brannen spredde seg veldig raskt via vegger og tak.
Rapport fra brannen i Sigurdsgate. Har sett på alle brannene. Alle plassene er det påsatt brann i containere  med papir. I rapporten er det satt fokus på hvordan brannene sprer seg ved start i papir beholdere. Lokket må være åpent for at brannen skal utvikle seg.
JOV forklarer seg så om rapporten han laget etter brannen på biblioteket.
Beskriver så brann forløpet. Fikk først automatisk alarm via 110, men bare etter kort tid ble det ringt inn varsler fra naboer. JOV mistenker at det muligens har vært brukt væske her siden brannen spredde seg så raskt.
JOV mener at alt av slukkeutstyr var på plass. Brannvarslingen til 110 virket ok. Det har vært noen anmerkninger ved tidligere tilsyn. Men dette har blitt fulgt bra opp av de ansvarlige.
JOV tilbyr to timers brannkurs for alle ansatte i Larvik kommune. Ca 200 ansatte fra LK på kurs hvert år. Ingen skal omkomme i branner i Larvik kommune.
JOV mener at biblioteket har ivaretatt brannsikring godt.
JOV forteller at brannstifteren har tent på kun blå beholdere. Alle plassert i åpne portrom. Og lokkene satt åpent.
JOV mener at brannsikkerheten i kommunale bygg i Larvik er meget godt. Det blir ryddet opp i feil og mangler. Forteller om et brann tilfelle på en terrasse Bøkeskogen eldresenter. Her var det en bilist som varslet de ansatte og de hadde slukket brannen før brannvesenet kom frem.
JOV forklarer seg så om søppelkassene ved Stavern sykehjem. Disse var plassert inntil vegg. Men disse er plassert ved noen omsorgsboliger og disse boligene er organisert som et borettslag.
JOV forklarer seg så om brennbarhet i betong. Betong brenner ikke, men sprekker opp pga at jern utvider seg. Tar veldig lang tid før dette skjer.
Visste dere på Brannstasjonen at han ble sluppet ut etter de første brannene? JOV sier at de ikke ble informert om dette.

KLP sin advokat stiller spørsmål.

Nevnte en brann på Bøkeskogen eldresenter? Hva skjedde med kvinnen ? Hun var inne i leilighet.
Har Brannvesenet lite fokus på søppelkasser før brannen? Har hatt lite fokus på dette. Men har hatt noen øvelser med søppelcontainere.
Hvorfor har søppelkasser stått inntil veggen på Brannstasjonen? De er nå flyttet vekk.
Har dere nå lagt inn fokus på søppelkasser ved vegg ? Ja, dette blir fulgt opp ved alle tilsyn nå.
Spør om søppelkasser i Sigurdsgate? Alle kassene brant opp her. Men det var mur i veggen så dette reddet bygget.
Kjenner du til forsikringsforskriftene rundt søppelbeholder ? Skiller mellom privat og kommunale bygg. De mobile beholdere skal låses fast. JOV mener at dette er riktig.

Vitne nummer tre er kommunalsjef Hildegunn Sørbøe.

Larvik kommunes advokater stiller spørsmål

Arbeidsoppgaver? 6 virksomhetsledere under seg. ca 300 ansatte i denne avdelingen. Ledelse på overordnet nivå sammen med de andre kommunalsjefer.
Rutiner brann? Avdelingen tar seg av ansvaret for byggene og eierne har ansvaret for bruken. TQM virker bra. Forteller litt om rutinene rundt TQM. Stadig forbedringspotensiale.
Rutiner for biblioteket? Kan søke frem dette under TQM. Søke brann og da får en alle skjemaer. 35 maler.
Rutiner bibliotek? HIS mener at det muligens er laget egne rutiner for selve bygget. Men avvik meldes inn i TQM…
Hvordan fungerer avvik? Meldes inn i TQM og så havner dette hos en virksomhetsleder som følger opp. HS mener at dette fungerer godt i Larvik kommune og de tar brannsikkerhet på høyeste alvor.
Hva bruker LK på brann forebyggende tiltak? Det er brukt 35 millioner på dette de siste årene. Ca 6 millioner i 2021. 2,4 millioner til nedgravde hytte søppelcontainere.
Brannsikkerhet ved biblioteket? Startet som kommunalsjef september 2019. Derfor vanskelig å svare på dette.
Innkjøp av forsikringer ? Har ikke hatt noe med dette å gjøre. Ansvaret ligger hos innkjøpssjefen.
Hva med KLP samarbeid? KLP har invitert til samarbeid med ledelse om gjennomgang av sikkerhet i avtalene. Dette gjaldt også vaktmestere og driftstekniker.
Nedgravde containere ved biblioteket? De var ikke tatt i bruk når branne startet. Ferdig nedgravd 18 september 2019, men var ikke tatt i bruk når brannen var i november 2019. Kunne ikke svare opp hvorfor de ikke var tatt i bruk. Det var sendt en mail til biblioteket om de kunne tas i bruk. Dommeren spør hvorfor ikke dette er tatt i bruk ?
Ble du varslet om KLP rapportene på 19 kommunale bygg? HIS ble ikke kontaktet på forhånd. Feilene blir fulgt opp via en kobling mellom TQM og et byggesystem. Dette er ikke sluttført ennå. Dette er under utarbeidelse. HIS mener at feilene som kom frem i KLP rapportene var riktige. Men dette ble raskt tatt tak i.
Spørsmål om rapporter fra 2017? Dette er varslete befaringer mellom KLP og Larvik kommune. Mellomhagen skole. Her kommer det forslag til risikovurderinger. Alle avvik skal være lukket.

KLP sin advokat stiller spørsmål.

Eiendomsavdeling forvalter LK sine eiendommer? Men det er brukene av byggene som har ansvar for sikkerhet. Eiendomsavdelingen tar nå et mer ansvar rundt sikkerhet. Tettere samarbeid. HIS mener at det er klare grensesnitt.
19 bygg er sjekket, hva med de resterende 200 byggene? HIS mener at det er sjekket 101 bygg nå. De fant avvik. Men de er sikret i forhold til forsikringsforskriften med KLP. LK har laget en rapport på dette
Hvem har ansvar for KLP avtaler? Det er innkjøpssjefen i Larvik kommune.
Ble du satt inn i ny KLP avtale? Fant forsikringsavtalen i arkiv systemet. HIS husket ikke om hun leste den.
Hvordan formidlet du dette til dine ansatte? HIS kan ikke svare på dette. Husker ikke.
Er det sendt ut rundskriv om dette? Ja. 5 januar 2020 ble dette sendt ut fra rådmannen.
Hadde biblioteket fulgt opp brannpermen? HIS er usikker på dette. KLP har ikke fått denne tilsendt. KLP fikk kun et malverk.
Hva med info til bruker? HIS vet ikke om bruker har fått dette. Vil ikke spekulere i dette.

Vitne nummer fire er biblioteksjef Kari Moldvær.

Larvik kommunes advokater stiller spørsmål

Startet 1 oktober 2018. Biblioteksjef. Personalansvar. Økonomiansvar. Følge norsk biblioteklov.
Hva med brannforebyggende tiltak? De ansatte på biblioteket har jobbet der fra 15-40 år. Det hadde vært gode rutiner på dette før hun ble sjef. KM gjorde ekstra tiltak med låser på søppeldunker. Sluttet med levende lys og gikk over til batteri lys.

Hva med de nedgravde søppelkassene? Vet ikke om disse var ferdige når hun startet 1 oktober 2018. De var ikke rigget til bibliotekets bruk og derfor var de ikke tatt i bruk. KM hadde ikke fått beskjed om at disse kunne tas i bruk før brannen.
Hva med den flyttbare søppel dunken? Husker at den sto ved siden av hovedinngangen. KM er helt sikker på at det ikke er noen ansatte som har flyttet denne ned til personalinngang.
Hva med brannsikkerhet? KM mener at sikkerheten var ivaretatt.
Hva med brannpermen? Dette er et dokument som en går inn i. Et levende dokument.  Verneombudet har kontroll på dette.

KLP sin advokat stiller spørsmål.

Oppstart 1 oktober 2018? Ja.
Ble du orientert om rutiner søppel containere? Nei,
Når fikk du beskjed om at containere ikke skulle plasseres inntil bygg? Hadde aldri hørt om dette.
Hva med brannperm bibliotek? KM er enhetsleder. Er ansvarlig for sikkerheten i biblioteket.
Hvorfor har ikke KLP fått brannperm? Hun kan ikke huske at hun ikke har svart opp og sendt denne.
Hva med ny avfallsløsning? Fikk ikke beskjed om at dette var klart til bruk før brannen. Men kommunalsjef Sørbø sa tidligere i dag at hun hadde gitt beskjed om at dette var klart 18 september 2019.

Vitne nummer fem er renholdsoperatør Sissel Svendsen.

Larvik kommunes advokater stiller spørsmål.

Arbeidsoppgaver ved bibliotek? Tømme søppel. Moppe over gulv slik at det er klart til kl 0800. Startet kl 0600. Låste seg inn og slo av alarmer.
Fortell om de ulike beholderne? Det var låste beholdere ved personalinngang. Alle var låst og SS hadde nøkkel til disse. Beholder ved hovedinngangen var mindre, men muligens ikke hjul på den. Sto ute på asfalten. Brukte ikke denne selv. Jobbet 16 år som vaskehjelp på biblioteket.

KLP sin advokat stiller spørsmål.
Ingen spørsmål

Spørsmål fra dommer.
Hvor mange timer på jobb? 5,5 time.
Hvor gikk du inn? Låste seg inn personalinngang i første etasje.

Vitne nummer seks er rådgiver Kjell Inge Bjørnstad.

Larvik kommunes advokater stiller spørsmål.

Bor i Porsgrunn. Faglig rådgiver i Larvik kommune.
Fortell om arbeidsforhold? Elektro og energi rådgiving. Følger opp ENØK tiltak. Var bygningsansvarlig når brannen var i 2019.
Kommunens håndering av brann? Veldig god dialog med brukere og brannvesen. Følte at de hadde veldig god kontroll på sikkerhet rundt bibliotek. Det var ikke avvik som var lukket ved brannen i november 2019.
Nedgravde søppelcontainere? Ble gravd ned når KIB var bygningsansvarlig. Husket ikke når disse var operative.

KLP sin advokat stiller spørsmål.

Hva med nye søppelcontainere? Det var tidligere kommunalsjef Per Sortedal som sjekket opp og fulgte opp fremdriften med disse.
Var du kjent med forsikringskravene til KLP? Nei. Men ledelsen var bekymret for de gamle søppelcontainerne og dette var grunnen til at det ble etablert nye nedgravde.
Er du kjent med reglene i dag ? Ja. Skal stå 5 meter fra veggen til alle bygg.

Vitne nummer syv er leder på biblioteket Irene Nørberg  .

Larvik kommunes advokater stiller spørsmål.

Leder på biblioteket  i Larvik.
Arbeidsoppgaver? Avdelingsleder og medlem av ledergruppa. Formidling, møter publikum. Jobbet fra 1999.
Rutiner søppel håndtering? Papiravfall i skrankene som de tømmer selv i dunker ved personal inngangen .
Rutiner brannsikkerhet? Føler at biblioteket har gode rutiner. aldri alene på jobb. Alltid trygge på om noe skulle skje.
Nedgravde beholdere? Fikk beskjed fra eiendom at dette skulle graves ned. Stilte spørsmål om plasseringen. Var kritiske , men de ble plassert der de var planlagt. Hadde et møte sommeren 2019 hvor det ble diskutert den nye løsningen. Fikk ikke kastet store søppelsekker. De nye beholderne var klare til bruk før brannen. Men hadde ikke fått beskjed fra Eiendom at disse skulle tas i bruk.
Hvilke rutiner ved brann? Hadde en branninstruks som hang flere steder. Hadde vester som skulle brukes ved brann og rutiner for evakuering av alle som er tilstede i bygget.

KLP sin advokat stiller spørsmål.

Hva med eposter som bekreftet av nedgravde dunker var klare? Det var gjort hærverk. Ny epost 18 september 2019 hvor Eiendom gir beskjed om at lås og luke var fikset av låsesmeden. Men IN forholder seg til avtalen som var gjort med fagarbeider Bjørn Tinnseth hvor problemet med størrelse på sekkene var grunnen til at de ikke skulle ta i bruk den nye løsningen.
Bor du i Sigurdsgate 15A? Bor i Sigurdsgate 15 og leier ut naboeiendommen. Her brant det noen uker før bibliotek brannen. Leieboerne oppdaget brannen og fikk slukket brannen.

Vitne nummer åtte er prosjektleder Kjetil Amundsen.

Larvik kommunes advokater stiller spørsmål.

Prosjektleder i Larvik kommune. Eiendom.
Oppmåling på biblioteket? Målte avstander fra der søppeldunken sto til veggen.

KLP sin advokat stiller spørsmål.

Hvorfor ble du bedt om å måle? Tilkalt av Terje Lund i Larvik kommune. Juristen i Eiendom.
Skulle du sette opp en ny stolpe? Nei, jeg stilte ikke spørsmål om hvorfor jeg skulle måle dette.

 

Les referat fra mandag i Larvik tingrett her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *