Bøkebloggen følger rettssaken og i dag avsluttet saken med saksøkers og saksøktes prosedyrer.

Saksøktes prosedyre, advokat Espen Komnæs fra Sverdrup advokatfirma. 

Innleder med at bevisene som er lagt frem ikke kan føre til avkortning.
Avkortningen ligger på ca 20 millioner, ut fra at summen er ca 60 millioner.
Kommer inn på bevisbyrdene rundt sikkerhetsforskriftene. Dette er ikke bare søppelhåndtering. Larvik kommune har utført dette på en tilfredstillende måte.
Advokat EK mener at vitne fra Faver sitt utspill hvor hun hadde ringt brannstifter ikke var bra.

Avkortnings melding kom 11 februar 2020. Dette skyldes at det sto en søppel beholder på utsiden av personalinngangen. Denne har blitt flyttet fra publikum inngangen og KLP mener at denne har blitt flyttet av de ansatte på biblioteket.

Kom så inn på den konkluderende rapporten fra KLP. Rapporten er laget på misforståelser og usannheter. KLP har brukt denne rapporten da de valgte å avkorte.
Retten har hørt forklaringer fra Sørbøe og Aartun om at det brukes mye penger på brannsikring i Larvik kommune.
Lovgrunnlaget i brannforskriftene er grundig gjennomgått. Inneholder plikter og påbud. Begge parter er enig om dette er viktig å følge. Her står det også at brudd på reglene kan medføre avkortning.

Kom så inn på forsikringsbeviser og forsikringsavtaler. Her er det mer spesifikke krav. Partene har forskjellig meninger om hvordan disse skal tolkes.
Brennbare gjenstander skal ikke plasseres inntil vegger. Det er ulike tolkninger av dette. Selskapet har en bevisbyrde for å dokumentere dette.

Advokat EK mener at biblioteksjef Molvær ble presset hardt under vitneavhør. Mener at hun hadde ivaretatt brannsikkerhet.

Det oppstår nå en diskusjon mellom advokat Komnæs og Steen. 

Kommer så inn på rapporten til Faver.  Kommenterer uttalelser fra søppelkjører Ugland. Disse opplysningene har ingenting med saken å gjøre. Beviser bare hvordan Faver jobber.

Advokat EK mener at denne pallen har blitt dratt inn til arnestedet. Mener også at det kan ha blitt brukt brennbar væske siden brannstifteren hadde benyttet dette tidligere i Sverres gate.

Nye søppelsystemet som er satt i drift, men ikke tatt i bruk. Det gikk to måneder fra det ble idriftsatt til brannen. Det var ikke tatt i bruk fordi det var problemer med innkast. To måneder er ikke lang tid i en kommunal bedrift med 4000 ansatte. Ting tar tid…

Advokat EK mener noe om avkortningsbeløpet.

Skyldsspørsmålet. KLP har bevisbyrden i denne saken.

Brannsikkerhet på andre eiendommer som Larvik kommune eier. Ref rapportene fra KLP i 2020. Her ble det sjekket 19 bygg. Kommunen bruker mye ressurser på dette. Og har gode avvikssystemer.

Siterer til uttalelsen fra assisterende kommunedirektør Aartun hvordan Larvik kommune har en meget velfungerende avdeling som ledes av Hildegunn Sørbø med ca 300 ansatte. Forteller om den digitale brannpermen som benyttes på alle bygg i Larvik kommune.

Refererer til en tilsvarende sak fra Ballangen kommune hvor det har vært en tilsvarende sak mot KLP. En barneskole som ble påtent via en engangsgrill i en søppel beholder. Bygget ble totalskadet. KLP ga avkortning på 50%. Avkortning her var ca 23 millioner.

EK mener at Larvik kommune ikke skal avkortes i forsikringen. Brannen oppsto pga en feilplassert beholder. En eventuell avkorting må være atskillig lavere enn 35%.

Kravet fra advokat Komnæs: Larvik kommune får ingen avkorting i forsikringssummen og dekning av saksomkostninger.

Saksøkers prosedyre, ved advokat Sven Iver Steen fra advokatfirma Arntzen de Besche.

Advokat SIS starter prosedyren med noen kommentarer til retten. KLP og Faver er ikke ute etter å «ta» Larvik kommune. KLP ønsker bare å finne ut hva som har skjedd.

Kommunen har hatt mye fokus på sikkerhetsforskriftene. Det hjelper ikke når det er gjort brudd på forsikrings forskriftene. Mangler bilen bremser så hjelper det ikke at rattet virker og bilen kan svinge…Da er det fortsatt et brudd på sikkerhetsforskriftene.

Advokat SIS kommer inn på samtalen rådgiveren fra Faver hadde med leder Nørberg på Larvik bibliotek. Var vanskelig å få kontakt med henne  etter samtalen.

Advokat SIS forteller litt om en forsikringsavtale. Formålet her er å hindre brann. Mange branner på skoler som skyldes brann i søppel beholdere. Mye fokus på dette siden 2005. I 14 år skulle kommunen hatt fokus på dette. Det kom en anbefaling til forskriftene fra Norsk Finans i 2015. Det er bransjen som har laget dette.
Mobile søppel beholdere SKAL låses fast.

Larvik kommune valgte KLP fra 1 mai 2015. Det var Willis som var kommunens megler da. Vilkårene mellom KLP og Larvik kommune gjaldt fra 1 mai 2016. (året etter inngåelse)
Hva er nytt 1 mai 20216? Ny pakke 1 mai 2017. Så var det en befaring med LK 2 mai 2017. Mellomhagen skole ble det oppdaget mangler.
Ny fornying 1 mai 2018. I slutten av 2018 skiftet Larvik kommune megler fra Willis til Aon Norge. Da sendte KLP ut forskriftene til den nye megleren Aon.
Ny avtale blir inngått med KLP i 2019 for fire nye år.  Utdrag fra forsikringsbevis. Alle eiendommer, 221 stk. Detaljerte opplysninger om brannforskrifter.

Advokat SIS mener at Larvik kommune ikke har fulgt sikkerhets forskriftene. Har ikke brydd seg om forskriftene. Skifte av megler medfører nye kontaktpersoner. Larvik kommune har valgt å bruke megler. Sandefjord kommune har valgt en løsning uten megler og har direkte kontakt med sitt forsikringsselskap.
Advokat SIS mener at det har vært veldig lite kontakt mellom Larvik kommune og megler Aon Norge AS om forskriftene. Kommunalsjef Sørbø og assisterende kommunedirektør Aartun svarte i retten at de ikke kjente noe til reglene.

I januar 2020 sendte Larvik kommune ut info til alle kommunalsjefer. Rådmann har satt i gang et prosjekt ved avdeling Eiendom for å sette fokus på brannsikkerheten. Enhetsleder Arne Nicander er kontaktperson. Settes i gang umiddelbart. Det vil bli satt i gang stikkprøver i løpet mars- april 2019.
Så gjør KLP sin befaring 29 juni 2020 og KLP finner feil på 12 av 19 bygg. Det betyr at ingen ting er fulgt opp?

Advokat SIS vil så si litt om TQM. KLP har ikke funnet noe håndtering om søppel her. Hvor er den digitale brannpermen? Den analoge brannpermen brant opp?
Larvik kommune har en tilsynsplikt. Brannvesenet har denne rollen. Brannmester Vagle sa i retten at de ikke hadde hatt fokus på dette før brannen. Betyr dette også at kommunens tilsyn har sviktet?

Tilbake til kommunikasjonen. Det kom et irriterende brev fra Larvik kommune om at KLP hadde gjort de hemmelige befaringene i juni 2020. Men det står i kontrakten at KLP skal kunne komme på uanmeldte befaringer. Det var tre år siden sist at KLP hadde hatt en befaring i Larvik kommune.

Det nye avfallsanlegget ved biblioteket. Har vært manglende samarbeid mellom Eiendom og ledelse på biblioteket. Stadige diskusjoner om at dette ikke kan tas i bruk. Nørberg svarte opp at biblioteket hadde nedgravde beholdere, men de kunne ikke brukes. Det var nedgravd to beholdere, men de trang fire.
Kommunalsjef Sørbø sa i retten at hennes avdeling hadde gitt beskjed om at det nye anlegget skulle brukes.
Advokat SIS mener at dette viser at samarbeidet mellom avdelingene i Larvik kommune ikke fungerer !!

Advokat SIS mener at det har vært totalt svikt fra ledelsen om å sette seg inn i forsikringsforskriftene og en total mangel på kommunikasjon mellom avdelingen. Dette er en total svikt fra toppledelsen i Larvik kommune.

Advokat SIS forteller igjen om Nørberg som fikk mail 18 september 2019 fra Eiendom at de nye beholderne skulle tas i bruk. Etter samtaler med Faver så svarer ikke Nørberg opp på tre henvendelser. Hun hadde noen uker tidligere hatt besøk av brannstifteren på sin egen eiendom hvor han prøvde å tenne på søppel beholdere.

Konklusjon: Har brutt alle brannvernforskrifter ved Larvik bibliotek.

Advokat SIS mener at forskriftene er brutt og dette utløser en avkortning i forsikring sum. Massiv svikt hos brukene på biblioteket fra 2014 siden beholderen ikke har vært låst. All skyld kan ikke legges på ansatte på biblioteket, men det har vært svikt hos ledelsen i Larvik kommune som ikke har informert om forsikrings forskriftene. I tillegg har det også vært svikt i tilsynet som ikke har påpekt dette før brannen.

Larvik kommune er en meget stor forvalter av eiendom. De skal ha ressursene inhouse som må følge opp sikkerheten.

Legger frem en høyrettesdom, en pengetransport dom. Firmaet var forsikret og ranet for 3,5 mill. De hadde i forskriften at det skulle være 2 personer i bilen. Denne dagen var det bare en sjåfør med. Fikk ikke erstatningen. 100 % avkortning.

Så vises det til en dom i Gulating. En sak hvor det ble oppbevart en sikkerhetskopi som ble stjålet. Denne lå ikke i branskapet, men den lå i en skuff. Her ble det 100 % avkortning.

Advokat SIS refererer til noen flere avkortningssaker hvor det er gitt avkorting på.

Sitter retten her som saksbehandlere og skal bestenme avkortningen ? Eller en lovlighetskontroll ?

Etter at varsel om avkortningen ble sendt Larvik kommune så reagerte kommunen med at det ble sendt ut skriv fra toppledelsen via alle kommunalsjefer om at det ble satt i gang et prosjekt i Eiendom, konktperson Arne Nicander. Dette betyr at Larvik kommune nå har skjønt alvoret.

Kravet fra advokat Steen : KLP frikjennes og tilkjennes alle saksomkostninger.

Replikk fra advokat Espen Komnæs

Advokat Komnæs ønsket replikk.

Kommer med kommentar på hvilke punkter KLP har feilet i . Retten må ha rett til å vurdere størrelsen på avkortning.

Det øvrige sikkerhetsopplegget i Larvik kommune er ikke et tema i følge SIS. Komnæs mener at en ikke skal ha fokus bare på brannforskriftene. Komnæs mener at Larvik kommune har mye på stell.

TQM systemet fungerer bra i følge Komnæs, sterkt i motsetning til det advokat SIS uttaler.

I en organisasjon med 221 eiendommer og en Eiendomsavdeling  med 300 ansatte så kan det skje feil. Og ting tar tid i en stor organisasjon.

Brukt en del energi på det nye søppel anlegget. Det er bygget og ferdigstilt. Men det fungerte ikke som planlagt. Derfor hadde ikke biblioteket tatt dette i bruk da brannen oppsto.

Alle er enige i at beholderen det brant i IKKE var låst.

Komnæs konkluderer med at INGEN ansatte på biblioteket har flyttet denne beholder før brannen.

Komnæs stiller store spørsmåtegn ved brannstifterens uttalelser både i politiavhør og i telefonsamtale med Faver.

Siterer uttalelse fra KLP advokaten

Størrelse på avkortningen er 35%. Dette er en meget høy avkorting prosent i en slik sak. En brannstifter har utløst denne store brannen. En skyldgrad for Larvik kommune er lav i denne saken.

Nemdspraksis er vi ganske enige. Komnæs ønsker å bruke sammenlignbare saker. Ut fra dissse dommene så må graden settes betydelig lavere enn 35%. Komnæs mener at sakene KLP referer til ikke er relevante å sammenlignes med.

Duplikk fra advokat Steen

Sa veldig klart om sikkerhetsforskriftene i Larvik kommune. Disse er ikke fulgt opp i Larvik kommune.

Ikke mye nytt i replikken fra Komnæs. Derfor har jeg ingen ting mer å tilføye.

1,6 millioner fra KLP sine advokater er for høyt i denne saken. Svært høyt. Timesats er  kr 3950 for Steen og kr 2950 for Jacobsen. Har vært snille, har brukt kr 3048 som en snittpris.
Advokat Komnæs har en avtale pris med Larvik kommune

Advokat Komnæs krever på vegne av Larvik kommune å få dekket kr  859 000,- i saksomkostninger. Advokat Steen krever på vegne av KLP å få dekket kr 1 600 000,- i saksomkostninger.  

Dommer setter frist til å sende inn resterende regninger til  8 april 2021.

Dom faller i løpet av 3-4 uker pga av påsken.

 

Les referat fra mandag i Larvik tingrett her. 

Les referat fra tirsdag i Larvik tingrett her.

Les referat fra onsdag i Larvik tingrett her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *