Blir det to eller tre nye boliger i Trekullveien i Kjerringvik?

Blir det to eller tre nye boliger i Trekullveien i Kjerringvik?

Larvik kommune ga i 2017 tillatelse til opprettelse av grunneiendommer på gbnr. 1099/94 og 95 i Trekullveien i Kjerringvik.

Etter mye støy i media og etter anbefaling fra Statsforvalteren har Larvik kommune 22 februar 2021 godkjent byggetillatelse på disse eiendommene.

Vedtak godkjenning:
«Larvik kommune gir tillatelse til oppføring av bolig på gbnr. 1099/94, slik det er søkt om i søknad mottatt 03.09.2020, etter plan- og bygningsloven § 20-3 og § 20-4.
Søknaden om dispensasjon fra arealformålet LNF godkjennes, etter plan- og bygningsloven § 19-2.» Les hele godkjenningen her. 

Nå viser det seg at det også søkes om bygging på nabotomta 1099/52. Dette skrev byggesak i 2020:

«Når det gjelder gbnr. 1099/52, viser vi til fradelingssaken, hvor det ble fradelt to eiendommer til boligformål (1099/94 og 1099/95). Det går klart fram av både vedtaket og saksdokumentene i fradelingssaken, at det kun var snakk om to boligtomter. I fradelingssaken er det ikke gjort vurderinger av endring til boligformål for gbnr. 1099/52. Ved vurdering av dispensasjoner på disse eiendommene, vil det være ulike utgangspunkt for 1099/52 enn for de to øvrige, da de tidligere er vurdert fradelt til boligformål.»

Byggesak ga avslag på byggesøknad 10 februar 2021. Les hele avslaget her. 

Avslaget er nå klaget inn og Larvik kommune blir anmodet om å ta klagen til følge.

«Som en oppsummering bemerkes at kollen i Trekullveien har tre egnede boligtomter. De to nabotomtene har fått dispensasjon for LNF-formålet og er tillatt bebygget. Hensynet til LNF-formålet på eiendommen er svært begrenset og gjør seg i mindre grad gjeldende enn tilfellet var på nabotomtene. Vi kan ikke se noen saklig grunn for å nekte utbygging av eiendommen, når nabotomtene allerede er tillatt bebygget for boligformål. Det vil fremstå som en usaklig forskjellsbehandling.»

«Det gjøres gjeldende at vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-2 (2) ledd er oppfylt.»

«Eiendommen er egnet for boligbebyggelse og en dispensasjon vil legge til rette for flere barnefamilier og en fortettet boligklynge i Kjerringvik. Det bes om at avslaget omgjøres og at dispensasjon fra LNF-formålet  innvilges og boligbebyggelse tillates.»

Hele klagen kan du lese her. 

Nå havner antagelig saken i Planutvalget hos Larvik kommune etter påske.

 

Les tidligere sak «Støy rundt saksbehandlingen av to boligtomter i Kjerringvik» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

2021-03-29T14:40:35+02:0029. mars 2021|Samfunn|
Go to Top