Planutvalget skal den 11.05.2021 behandle en klage på tillatelse til oppføring av tilbygg til enebolig i Castbergs gate ved Mesterfjellet i Larvik. Det er befaring før møtet.

Larvik kommune godkjente i sak 46/21, datert 08.02.2021, søknad om tillatelse til oppføring av nytt tilbygg til eksisterende bolig, samt riving av eksisterende garasje og anleggelse av ny forstøtningsmur rundt eiendommen i Castbergsgate 17-19 i Larvik. Det ble gitt tillatelse til ny avkjøring ut i Mesterfjellveien for en av de to boenhetene i boligen.

Foto: larvik.kommune.no

Advokat Søren Hellenes har på vegne av naboer på gbnr. 3020/1398 (Castbergsgate 43-45) påklaget vedtaket i brev av 22.02.2021. Les hele klagen her. 

Ansvarlig søker har i to brev -begge datert og mottatt 17.03.2021- kommet med kommentarer og tilsvar til innholdene i begge brev fra nabo. Les brevene her.  og her.

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK I DAGENS MØTE:

«Planutvalget viser til saksfremlegg og kan ikke se at det i klagen har fremkommet vesentlige nye momenter som tilsier en omgjøring av vedtaket i delegert sak 46/21, datert 08.02.2021. Planutvalget fastholder ut fra dette vedtaket i sak 46/21. Saken oversendes til Statsforvalteren for videre behandling.» Les forslaget her. 

 

Les saken om Vebergsgate 4 her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *