Statsforvalteren i Agder har satt ned foten og bestemt at søknadene om dispensasjon på denne eiendommen avslås. Det kan få store konsekvenser for eieren.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Under kan dere lese deler av Statsforvalteren i Agder sitt vedtak datert 21 mai 2021.

«Når det gjelder planutvalgets begrunnelse om at et avslag kan innebære en uforholdsmessig konsekvens som rivning av en fullt brukbar hytte sett i et miljøperspektiv, vil Statsforvalteren bemerker at det er et gjeldende forvaltningsrettslig prinsipp at man ved behandling av søknad av allerede utførte tiltak etter pbl., skal vurdere søknaden som om tiltakene ikke var påbegynt/utført. Dette er bla. kommet til uttrykk i Sivilombudsmannens uttalelse 2011-1482 og 2015-1370. Planutvalgets begrunnelse på dette punkt er derfor ikke relevant i dispensasjonsvurderingen etter pbl. § 19-2 og kan derfor ikke tillegges vekt. Statsforvalteren viser til at det er klare nasjonale interesser som skal ivaretas, og vi slutter oss til kommunedirektørens vurdering og legger stor vekt på at det er viktig for likebehandlingsprinsippet og preventive hensyn, at konsekvensene av evt. behov for retting i ettertid, ikke vektlegges i dispensasjonsvurderingen av tiltak som er oppført ulovlig.»

«Vi viser til vurderingen over, og finner at hensynene bak byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen i pbl. § 1-8 andre ledd, hensynene i lovens formålsbestemmelse og hensynene bak kommuneplanens arealformål, blir vesentlig tilsidesatt hvis dispensasjon gis. Et nødvendig vilkår i pbl. § 19-2 andre ledd første setning for å gi dispensasjon er ikke oppfylt, og dispensasjon kan da ikke gis. Når det ikke er adgang til å innvilge dispensasjon, kan heller ikke tillatelse innvilges. Planutvalgets vedtak lider av innholdsmangel og anses som ugyldig. Statsforvalteren finner derfor at vedtaket må omgjøres, jf. fvl. § 34, siste ledd. Det vil si at Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har fått medhold i sin klage.»

Statsforvalterens vedtak:
Planutvalgets vedtak av 20.10.2020, saknr. 233/20 omgjøres under henvisning til begrunnelsen over. Søknad om dispensasjon datert 26.03.2020 jf. søknad datert 20.11.2019, fra bygge- grensen mot sjø og kommuneplanens arealformål, avslås.

Klagen fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark tas til følge.

Statsforvalterens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltnings- organ jf. fvl. § 28. Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19. Partene har fått informasjon om vedtaket ved kopi av dette brevet.

Les hele brevet her, Statsforvalterens behandling av klage over vedtak om dispensasjon vedrørende fritidseiendom – Lamøya 71 – 1030140. Vedtak omgjøres. Klage fra (L)(1527670)

Mange mener at Statsforvalterens avgjørelse er helt på sin plass, mens andre mener det er for strengt.

Nå er saken oversendt Larvik kommune for videre behandling. Blir det varsel om riving eller havner saken i Vestfold tingrett?

 

Les tidligere sak om Lamøya 71 i Larvik» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *