Advokatfirmaet Bahr har på vegne av tiltakshaver anmodet om at vedtaket omgjøres. Brevet er sendt Statsforvalteren i Agder og er datert 21 juni 2021.

Advokat Sam E. Harris avslutter brevet med denne oppsummeringen:

«På bakgrunn av den redegjørelsen som er gitt her om riktig faktum hva gjelder hyttens mål for lengde/størrelse og høyde, sett opp mot hva som allerede var godkjent ved byggetillatelsen i 2005, vil ikke kommunens vedtak innebære noe negativt for de hensyn fylkesmannen skal ivareta. Hyttens faktiske mål er 12,5 m x 12,5 m målt ved utside av bindingsverk, og dermed som godkjent i 2005. Hyttens faktiske høyde over havnivå og gesimshøyde er den samme som for den tidligere hytten som ble revet og erst att et , og dermed også det i samsvar med det som vises i de godkj ent e byggesakstegningene fra 2005. Det foreligger da heller ikke grunn for Statsforvalteren til äta fylkesmannens klage til følge.»

«Det anmodes om at Statsforvalterens vedtak omgjøres slik at fylkesmannens klage ikke tas til følge.»

«Susbidiert – dersom Statsforvalteren mener det er ytterligere faktiske forhold som bør avklares- anmodes om at Statsforvalterens klagevedtak endres til en opphevelse av kommunens vedtak, og tilbakesending av saken dit for videre ut redning.»

«Det vil alltid kunne gjennomføres befaring med måltaking.»

Les hele brevet fra Bahr her, Lamøya 71.

Statsforvalteren i Agder har videresendt saken til Larvik kommune om å kommentere innholdet i brevet.

«Vi ber om kommunens kommentarer til de anførslene som fremkommer i omgjøringsbegjæringen. Frist settes til senest 04.08.2021.» Les hele brevet fra Statsforvalteren i Agder her. 

Les Larvik kommunes varsel om pålegg om retting her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook