Nå har saken tatt en ny vending, der Lervik varsler om mulig søksmål i saken. Et eventuelt søksmål vil være gyldigheten av vedtaket fra Statsforvalteren i Agder.

5 juli 2021 svarte Statsforvalteren i Agder opp advokatfirmaet Bahr AS og avslutter brevet slik:

«Statsforvalteren er etter dette kommet til at det ikke er grunnlag for å ta omgjøringsbegjæringen til følge. Vi fastholder vedtaket av 21.05.2021.»

«En beslutning om å ikke omgjøre et vedtak etter fvl. § 35 første ledd bokstav c er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og beslutningen kan derfor ikke påklages.»  Les hele brevet her. 

Et eventuelt søksmål vil være gyldigheten av vedtaket fra Statsforvalteren i Agder. Advokat Sam Harris i Advokatfirmaet Bahr AS skriver blant annet dette i brevet datert 18 august 2021 til departementet:

«På vegne av Lervik gjøres gjeldende at Statsforvalteren dermed har basert sin vurdering på feil faktisk grunnlag av avgjørende betydning.»

«Statsforvalterens vedtak er ut fra dette basert på feil faktum hva gjelder hvilken utførelse byggetillatelsen fra 2005 ga tillatelse til. Det må legges til grunn at tillatelsen ga rett til å bygge den nye hytten med kotehøyde over havnivå for gesimsen som tilsvarte gesimshøyden for den tidligere hytten.»

«Da det ved en rettssak er aktuelt med befaring, vil stevning bli inngitt til Vestfold tingrett. Det er for øvrig ikke noe i veien dersom en fra statens side skulle ønske en befaring allerede i forbindelse med forberedelse av svar på dette varselet.»  Du kan lese hele brevet her. 

Advokat Sam Harris har også sendt kopi av brevet til Larvik kommune hvor han avslutter brevet slik:

«På vegne av Lervik anmoder vi om at kommunen ikke gir pålegg og setter frist for retting vedr. høyde før det foreligger endelig avgjørelse i saken, eventuelt i form av rettskraftig dom.»

 

Les tidligere sak om klagen fra advokatfirmaet Bahr AS her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *