Denne saken i Havsjåveien 3 på Gon startet i 2018. Etter diverse søknader, klager, avslag og behandlinger i flere møter i planutvalget så kan det virke som Statsforvalteren nå har tatt over «styringen» i saken.

25 juli 2021 sendte arkitekt Raugland AS inn en del spørsmål til Statsforvalteren. Les spørsmålene her. 

Statsforvalteren har nå svart opp arkitekt Raugland i brev av 30 august 2021. Utdrag fra brevet under.

«Du stiller videre spørsmål om «hva som er forskjell på naboklagene i Havsjåveien og i Fjellboveien – og hvorfor Statsforvalteren i helt parallelle saker tar noens klager til følge og andres ikke».

«Utfallet av Statsforvalterens klagebehandling i saken i Fjellboveien 9 var at tillatelse til tiltaket ble opprettholdt. Vi foretok dermed en prøving om tiltaket oppfyller de rettslige rammene i plan- og bygningsloven og plangrunnlaget.»

«Utfallet av vår klagebehandling av saken i Havsjåveien 3 var, som kjent, at kommunens vedtak ble opphevet. Resultatet av kommunens behandling av søknaden har vekslet mellom avslag og tillatelse. Både avslaget og tillatelsen ble opphevet av Statsforvalteren på grunn av manglende utredning av saken og mangelfull begrunnelse. Heller ikke anførslene fra klagerne var tilstrekkelig vurdert av kommunen. Statsforvalteren hadde altså ikke nok opplysninger til å kunne fastslå om tiltaket kunne tillates eller ikke.»

Les hele brevet fra Statsforvalteren her.

Da blir det Spir Arkitekter AS som nå skal vurdere saken på nytt og saken legges antagelig frem til politisk behandling i planutvalget enten i møte den 21.09.21 eller i møte 19.10.21.

 

Les tidligere sak om «Havsjåveien 3» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *