Denne byggesaken i Steinveien i Stavern startet i 2016 og ble godkjent av Larvik kommune 30 juni 2016.

I juni 2017 sto bygget ferdig og nærmeste nabo i Steinrevet 17 ba Larvik kommune om å utføre tilsyn på det nye bygget. Han mente at høydene ikke stemte på innsendte tegninger. Se bilder her. 

Bygningsinspektøren og tilsynsjuristen i Larvik kommune utførte tilsyn 14 juni 2017. Les rapport her.

I mars 2019 ble det avholdt et møte mellom Rømen og Larvik kommune. Kommunalsjef Bøkestad sendte så ut et brev hvor hun på nytt informerer om at Larvik kommune avsluttet saken. Se brev her. 

7 august 2020 klager Rømen saken inn til Sivilombudet. Les hele svaret fra ombudet her. 

Rømen kontaktet Larvik kommune 9 august og ber om et møte i forkant av behandlingen. Han mener at dette vil spare både kommunen og andre offentlige aktører for mye arbeid, tid og kostnader.

Larvik kommune svarer opp Rømen 1 september 2021 hvor de skriver blant annet dette:

«Bygningsmyndighetene har på denne bakgrunn besluttet å iverksette uavhengig kontroll av gesimshøyden på Steinveien 13, gbnr. 5001/635. Oppdraget er gitt Stavern Taksering AS.»

«Bygningsmyndighetene vurderer at en uavhengig kontroll uten at partene er involvert verken i valg av firma eller målemetode, er mest hensiktsmessig for sakens opplysning. Din anmodning om møte for (sitat) (…) Det må på forhånd være en enighet om; hva som skal måles, hvor/hvorfra det skal måles og på hvilken måte målene skal dokumenteres, med oss, og de fagfolk vi ønsker å ta med, tilstede (…) etterkommes derfor ikke.» Les hele brevet her. 

Larvik kommune bestiller oppdraget hos Stavern Taksering 31 august 2021 og skriver blant annet dette:

«Vi viser til telefonsamtale med Stavern Taksering AS 27.08.2021, hvor vi drøftet muligheten for å bestille en uavhengig kontroll.»
Larvik kommune bekrefter med dette bestilling av en uavhengig kontrollmåling av gesimshøyden på bygget i Steinveien 13, gbnr. 5001/635.» Les hele bestillingen her. 

Allerede 1 september 2021 leverte Stavern Taksering AS rapporten til Larvik kommune. Konklusjonen i rapporten er :

«Løsningen med sjakt mellom fjellskjæring og kjellervegg er uvanlig og kan ikke uten videre vurderes å være I tråd med godkjenning. Dette er en formell feil som ikke direkte påvirker endelig gesimshøyde fra ferdig planert terreng.»

«Hvis dette fylles med masser som pukk,glassopor eller leca vil planert terreng være I tråd med mottatte tegninger og beregnet gesimshøyde I tråd med de same tegninger. Huset er bygget som planlagt I korrekt høyde. Det er kun strid om oppfylling.»  Les hele rapporten her. 

Larvik kommune er ikke helt fornøyd med rapporten og svarer opp Stavern Taksering AS 2 september og skriver blant annet følgende:

«Du skriver nederst på side 1 i rapporten at: «Grunnlag for valgt målemetoder at terreng på vestsiden av bygget ikke klart kan defineres som ferdig planert i henhold til mottatt tegning». Vi ber om at Stavern Taksering AS utdyper/forklarer som menes med denne setningen. Betyr dette at -uavhengig av om sjakt mellom fjellskjæring og kjellervegg fylles med masser – så kategoriserer Stavern Taksering AS dette som en tomt med «lite eller jevnt fall», jf. forutsetningen for enkel beregningsmetode som er angitt på side 48 i Grad av utnytting?» Les hele brevet her. 

Bøkebloggen har fått tilsendt kopi av tilsvaret Rømen nå har sendt Larvik kommune med kopi til Statsforvalter og Sivilombud. Dette er ennå ikke lagt ut offentlig så vi vil komme tilbake til dette.

Bøkebloggen har fulgt denne saken helt fra den startet og dette er et godt bevis på at en ikke må gi opp kampen mot makta i Larvik kommune.

Les saken om «Kommunalsjefen som mener at kommentarfelt er en trussel mot demokratiet» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *