Denne saken i Havsjåveien 3 på Gon startet i 2018. Etter diverse søknader, klager, avslag og behandlinger i flere møter i planutvalget så kan det virke som Statsforvalteren nå har tatt over «styringen» i saken.

Nå blir det Spir Arkitekter AS som skal vurdere saken på nytt og saken legges antagelig frem til politisk behandling i planutvalget enten i møte den 21.09.21 eller i møte 19.10.21.

Men naboen vil nå ha klarhet i hvorfor Larvik kommune valgte Spir Arkitekter AS til oppdraget. Se tidligere sak her. 

Larvik kommune ved enhetsleder Cathrine Wærvågen svarer opp nabo Lillehagen 1 september 2021. Hun skriver blant annet dette i svaret:

«Som nevnt i vedtak datert 27.08.21 får du ikke innsyn i timeprisene, jf. offentlighetsloven § 13 1. ledd og forvaltningsloven § 13 1. ledd. Det er administrasjonen sin vurdering om dette er en anskaffelse til over eller under 100 000 kr.»

«Spir sin arkitektfaglige vurdering av tiltaket etter plan- og bygningsloven vil bli en del av den videre saksbehandlingen som oppfølging av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sitt vedtak av 03.06.21. Dokumentene som er oversendt Spir er vist i vedtak om innsyn datert 27.08.21.» Les brevet her. 

Nå har også nabo Lund i Tyriveien 4 kommet med innspill i saken i en mail datert 1 september 2021. Han skriver blant annet dette i mailen:

«Vi ser at Raugland har en annen oppfatning og ettersom dette nå er videreformidlet til Spir, må vi be om kommunens oppfatning da dette er av stor betydning for saken. Vi ser også at Raugland benytter uttrykket bonafide naboer om Pedersen og Buås mens vi og våre naboer i Tyriveien 6 ikke skal være bonafide. Hva mener kommunen om det? Skal naboer klassifiseres som bonafide/ikke-bonafide og i så fall hvilke kriterier skal legges til grunn?» Les hele mailen her. 

Larvik kommune ved enhetsleder Cathrine Wærvågen svarer samme dag opp Lund. Hun skriver blant annet dette i svaret:

«Nabovarsling foretas til aktuelle parter når tiltaket søkes om. Senere eierskifte innebærer ikke krav om ny nabovarsling av den samme søknaden. Ny nabo vil imidlertid ha rettigheter som nabo i videre saksgang.»

«Når det gjelder andre påstander/ønske om vurderinger i mailen under, kommer jeg ikke til å besvare de. Det er svært mye kommunikasjon i denne saken og bygningsmyndighetene ønsker ikke å kommentere påstander mellom parter/naboer. Bygningsmyndighetene klargjør våre standpunkt i saksfremlegg/vedtak. Jeg har stor forståelse for at det er behov for endelig vedtak i foreliggende sak for alle involverte parter.»Les hele svaret hennes her.

5 september 2021 kommer nabo Lillehagen med en ny mail til Larvik kommune. Han skriver blant annet følgende:

«Men, det som er interessant her er det senioradvokaten skriver.»

«(Fra: Kitty Moss Sørensen Codex Advokat Oslo AS <kitty.moss.sorensen@codex.no>Sendt: 18.08.2021 11:18:58 Til: Caroline.Baann@larvik.kommune.no Emne: Havsjåveien 3):»

«Undertegnede bistår Ann og Ole Martin Raugland i deres byggesak»

«Vi kan dermed slå fast at det er «deres» [Lysnes(?) og Raugland] byggesak. Det stemmer jo også med at de siden klagen på vedtaket i planutvalget hvor rammetillatelsen ble avslått konsekvent har skrivet «vi». (har Ann Lysnes skiftet navn til Raugland?)»

«Hanne og jeg vil derfor fra nå av betrakte de begge som tiltakshaver(e)/utbygger(e) og at Raugland as dermed ikke samtidig kan inneha rollen som ansvarlig søker.» Se hele mailen her.

Nå har også nabo Laila og Tor Buaas sendt en klage til Statsforvalteren. De skriver blant annet følgende:

«Ut fra dette finner vi å måtte påpeke at valg av firma til å utføre analysen er uheldig. Likeledes er det uheldig at subjektive synspunkter fra utbygger er lagt ved oppdraget mens tilsvarende momenter fra naboene ikke er oversendt Spir.»

«Vi mener at det vi her har påpekt vil gjøre at troverdigheten til den sakkyndige vurderingen vil kunne bli svekket i den videre behandlingen.» Les hele klagen her.

Da er det bare å vente på neste utspill i saken.

Saken havner antagelig hos politikerne i planutvalget 19 oktober 2021.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *