Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 21 desember 2021 gitt Hammerdalen Fjernvarme AS (HF) revidert konsesjon for deres fjernvarmeanlegg i Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylke.

Fritzøe Eiendom AS eier Hammerdalen Fjernevarme AS.

Illustrasjon av den nye varmesentralen i Hammerdalen, Hammerdalen II.

Tillatelsen gir HF rett til å levere fjernvarme til Larvik sentrum. HF skal også levere kjøling. Området det nå er gitt konsesjon for er vist på kart under, med det eksisterende konsesjonsområdet vist med stiplet strek.

Konsesjonsgitt utvidelse av konsesjonsområde for fjernvarme.

HF søkte i brev av 11.06.2021 om utvidet konsesjon for sitt fjernvarmeanlegg i Larvik. HF har fra før konsesjon for fjernvarme i et område i Hammerdalen og deler av indre havn. I søknaden har også HF signalisert områder utenfor det konsesjonssøkte området vist innledningsvis, som i fremtiden kan bli aktuelt for fjernvarme. Disse områdene er vist med gult på kart under.

Områder som ikke er konsesjonssøkt, men vurdert interessante for fremtidig fjernvarme

Tiltaket vil gi fornybar fjernvarme til Larvik sentrum. På dette grunnlag mener NVE at det er rasjonelt å meddele konsesjon som omsøkt, men på gitte vilkår om utredning av naturfare.

NVE har i 21 desember 2021 gitt Hammerdalen Fjernvarme AS revidert konsesjon for deres fjernvarmeanlegg i Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylke. Tillatelsen er gitt i medhold av energiloven § 5-1, på basis av søknad av 11.06.2021 med vedlegg og med vilkår for varmesentral og sjøvannsopptak som foreslått i epost av 16.12.2021.

Les hele brevet fra NVE her, Hammerdalen Fjernvarme AS – Konsesjon for fjernvarme i Larvik.

Det nye Grandkvartalet i Larvik sentrum ble tilkoblet HF høsten 2021.

Som kjent så leverer Statkraft Varme AS fjernvarme til Sandefjord kommune. Statkraft skriver dette om hvordan fjernvarme prises.

«Fjernvarmeprisen er underlagt energiloven og vil aldri ligge over strømprisen i det gjeldende nettområdet. Næring- og privatkunder har ulik prismodell. Effekt- og volumledd gjelder bare næringskunder.»

«Strømprisen vi må forholde oss til, er summen av markedspris(spotpris), nettleie og offentlige avgifter. Vi kopierer nettleien til ditt lokale nettselskap og det betyr at vi opererer med ulike priser avhengig av hvor i landet man er.»

«Fjernvarme har ingen fastbeløp, og du betaler bare for den energien du faktisk bruker.»

Bøkebloggen har ikke sett listen som viser Hammerdalen Fjervarme AS sine priser.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *