Larvik kommune mener at Bane NOR ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert det reelle behovet for bruken av stasjonsområdet ved Larvik jernbanestasjon.

Det ble avholdt meklingsmøte 17.12.21 for å forsøke å komme frem til en frivillig løsning uten å måtte sende saken til Kommunal- og distriktsdepartementet.

På meklingsmøtet deltok følgende:

Fra Statsforvalteren:
Per Arne Andreassen (møteleder)
Lars Gustavsen

Fra Larvik kommune:
Politisk deltakelse
Erik Bringedal
Rune Høiseth
Dorte Kyvik

Administrasjon
Hege Eick
Anders Lund
Hanne Holmen
Ole Sannes Riiser
Jørgen Johansen

Fra Bane NOR:
Ragnhild Lien
Stig H. Fjelstad

Kommunen ga uttrykk for at det er beklagelig at Bane NOR ønsker å fortsette å bruke sentrale og attraktive områder av sentrum til vending og hensetting av tog og annet driftsmateriell. Dette vil legge hindringer i veien en mer hensiktsmessig utvikling av de delene av jernbaneanlegget som i liten grad blir brukt til passasjertrafikk.

Bane NOR på sin side trakk fram viktigheten av å beholde nåværende arealbruk inntil en har fått avklart arealbehovet frem til gjennomføring av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Det aktuelle området er i dag i bruk som reserveareal for togparkering og arbeidsmaskiner. I den forbindelse ble det pekt på at Vestfoldbanen i dag har mangel på plasser for hensetting av maskiner/utstyr.

Etter en kort diskusjon mellom partene viste det seg at det ikke var mulig å komme frem til en løsning som partene kunne gi sin tilslutning til.

Møteleder Per Arne Andreassen trakk derfor den konklusjon at må saken oversendes til Kommunal- og distrikts departementet for endelig avgjørelse. Les hele referatet fra møtet her, BaneNor mekling

21. august 2019 vedtok kommunestyret i Larvik plassering av ny jernbanestasjon i Kongegata i sentrum.

Regjeringen har kommet med nye signaler om å redusere kostnader i samferdselssektoren. Dette er fremhevet i arbeidet med ny nasjonal transportplan, der transportetatene er bedt om å redusere kostnader og øke nytten i sine prosjekter. Ved prioritering og gjennomføring av tiltak i transportsektoren, skal det legges vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og effektivitet.

Er det ikke snart på tide at Bane NOR kommer med en beslutning om at ny stasjon i Kongegata aldri vil bli bygd slik at båndleggingssonen kan bli opphevet?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *